• Školský podporný tím

    • Školský podporný tím sa podieľa na rozvoji inkluzívnej kultúry školy. Vďaka tímovej spolupráci a množstvu odborných postupov zabezpečuje žiakom prijímajúcim podporné opatrenia rovnosť príležitostí, rešpektovanie rozmanitostí a vnáša empatiu do výchovno - vzdelávacieho procesu.

     Teoretický a praktický sprievodca ŠPT

      

     Multidisciplinárny prístup

      

      

      

      Školský sociálny pedagóg

     Sociálny pedagóg:    Mgr. Ivana Miková

     Konzultačné hodiny:  Pondelok - Piatok:  08:00 – 12:00 hod.

     e-mail: ivamikova23@gmail.com

     telefón: 0907 424 773
      

     Náplň práce školského sociálneho pedagóga: 

     Reforma školstva priniesla zmeny v štruktúre odborných zamestnancov školy. Sociálny pedagóg je novým odborným zamestnancom. Do oblasti pracovnej náplne školského sociálneho pedagóga patria najmä nasledovné úlohy:

     a)      plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí, svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole,
     b)      venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, žiakom vyžadujúcim si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc, alebo individuálnu zdravotnú starostlivosť,
     c)      konzultuje a intenzívne komunikuje s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov, najmä záškoláctva, agresie, šikanovania, delikvencie a syndrómu CAN,
     d)     sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu,
     e)      koordinuje spoluprácu pedagógov, rodičov, žiakov, lekárov a polície pri riešení vytipovaných prípadov,
     f)       pripravuje písomné podklady konkrétnych problémov žiakov, navrhnúť okamžité riešenie situácie a návrh na ďalší postup,
     g)      vytvára podmienky pre efektívnu kooperáciu v rámci školy a triedy,
     h)      vypracúva plán preventívnych aktivít pre školu,
     i)        bezprostredne pracuje s triednymi kolektívmi, samosprávou školy a formálnymi i neformálnymi skupinami v zariadení,
     j)        prijíma a skúma podnety najmä od pedagógov, žiakov a zákonných zástupcov v otázkach sociálno-patologického správania,
     k)      vedie evidenciu riešených prípadov,
     odborné odporúčanie sociálneho pedagóga je pre školu záväzné
      
      

     Školský špeciálny pedagóg

     Meno: Mgr. Oľga Štrbová


     Konzultačné hodiny: pondelok - piatok
     od 8.00do 14.00 hod.


     e-mail:strbova@zsskultetyho.sk

     Telefón: 0911 331 232

      

     ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

     Pracujem ako školský špeciálny pedagóg so žiakmi, ktorí majú diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia. So žiakmi pracujem počas vyučovania, stretávame sa pravidelne.

      Náplň mojej práce vychádza z toho, aké má dieťa ťažkosti, ktoré funkcie je potrebné reedukovať – čiže opäť vytvoriť, alebo zlepšiť, pričom rešpektujem osobnosť dieťaťa.

      Práca so žiakmi

     Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Títo žiaci prichádzajú do učebne špeciálneho pedagóga na individuálne konzultácie.

     Ako pomôcky pri práci využívame odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom s poruchou učenia. Dôležitú úlohu tvoria rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.
      

     Práca s rodičmi

     Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa. Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
        

     Práca s učiteľmi a výchovným poradcom

     Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov prijímajúcich podporné opatrenia. S predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom. Pomáha riešiť problémy individuálne integrovaných žiakov a pri vypracovaní IVP.

      Spolupráca so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie CPP, SCPP

      Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPP a SCPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka.

        
     Zábavné učenie nie len pre žiakov s prijímajúcimi podpornými opatreniami

     Vybrané slová - http://www.pozaskolu.sk/content/ucime-sa-vybrane-slova
     Biológia, Občianska náuka., Etika, Výtvarná výchova - http://www.micudka.estranky.cz/
     Všeličo- http://www.expolpedagogika.sk/images/Biologia_6zs.pdf
     Matematika - http://www.supermatematika.wbl.sk/
     Všetky predmety 1-9 - http://projekty.zsmieru.sk/medu/material/1122/Vstupna-previerka-zo-slovenskeho-jazyka-6-rocnik/
     Chémia, Fyzika, Informatika, Matematika - http://lydiamarusinova.sk/
     Dejepis, Občianska náuka. Informatika - http://www.scriptorium.wbl.sk/Uvod.html
     Geografia5-9 - http://geografiapreziakov.webnode.sk/
     Informatika 5-9 - http://detvjanka21.webnode.sk/

     Nová multisenzoriálna miestnosť SNOEZELEN

     Miestnosť SNOEZELEN

     S podporou MŠVVaŠ a prostredníctvom poskytnutých finančných prostriedkov sme dostali možnosť skvalitniť emocionálne prežívanie a podporiť prevenciu rizikového správania sa žiakov. Vybudovali sme jedinečnú a  netradičnú miestnosť SNOEZELEN. V tejto netradičnej terapeutickej miestnosti  vykonávame  so žiakmi so ŠVVP ale i intaktnými žiakmi stimulácie, intervencie a relaxácie. Relaxácia sa deje v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov. Toto pozitívne aktivizuje zmyslové vnemi. V tejto fotogalérii sa môžete pozrieť ako sme miestnosť budovali a ako vyzerá teraz.

     Besedy s odborníkmi

     V školskej čitárni sa uskutočnila bededa s pozvanými odborníkmi na tému "šikana a kyberšikana". Pozvaní odborníci z CPPPaP so žiakmi besedovali, zvolili zážitkové aktivity, vypracovávali so žiakmi pojmové mapy.  Vytvorili pre nich modelové situácie v ktorých si žiaci mohli na vlastnej koži prežiť pocity obete a agresora.

     Pedagogický asistenti pôsobiaci na našej škole a pomáhajúci žiakom s podpornými opatreniami:

     Mgr.  Jana Košelíková

     Mgr. Michaela Šestáková

     Michaela Fajinová

     Bc. Petra Tešíková

     Mgr. Jana Stopová

     Mgr. Stanislava Gulíková

     Ing. Jana Števánková

     Mgr. Ivana Miková

     Mgr. Mariana Pomothyová

     Mgr. Magdaléna Siposová

     Ing. Eva Vrbinčíková

     Bc. Tomáš Špeťko

     Mgr. Kristína Jánošová

      

     Pedagogický asistent pracuje v triedach školy, ktoré navštevujú žiaci prijímajúce podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní. Asistenti podporujú žiakov so zdravotným  znevýhodnením i žiakov, ktorých podpora má len dočasný charakter. Pedagogický asistent  pomáha žiakom prekonávať zdravotné, komunikačné, sociálne bariéry a iné prekážky, ktoré sú pre nich ťažko prekonateľné.

     Hlavnými činnosťami sú:

     Vo výchovno-vzdelávacom procese:

     • asistent bezprostredne spolupracuje s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy
     • uľahčuje adaptáciu dieťaťa s podpornými opatreniami dočasného alebo trvalého charakteru
     • spoluorganizuje činnosť žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa
     • vykonáva pedagogický dozor počas prestávok zameraný na žiaka/žiakov s podpornými opatreniami
     • pomáha pri príprave učebných pomôcok, vedie žiakov k práci s kompenzačnými pomôckami
     • asistent je nápomocný v práci so žiakmi vo voľno časových aktivitách

     /speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných/

     s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy

      

     V spolupráci s rodinou:

     • organizuje stretnutia a spoluprácu s rodičmi tak, aby sa cítili súčasťou procesu vzdelávania,
     • spoznáva rodinné prostredie, sociálne pomery, záujmy rodičov a zdravotný stav žiaka     

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie