• Novinky

      • USMERNENIE K HODNOTENIU ŽIAKOV V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

      •  

       V súlade s usmernením MŠVVaŠ SK na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020 zo dňa 06. 04. 2020

       oznamujeme spôsob hodnotenia

       jednotlivých vyučovacích predmetov

        

       v čase mimoriadnej situácie sa v škole nerealizuje hodnotenie klasifikáciou z dôvodu nevhodných podmienok na naplnenie cieľov predmetu plnohodnotnou realizáciou, zohľadňovaním individuálnych osobitostí žiaka s prihliadnutím na možnosti a podmienky domácej prípravy počas prerušeného vyučovania.

       Riaditeľ školy oznámi v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ hodnotenie žiakov v  ZŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobené prerušením vyučovania v školách zo dňa 06. 04. 2020.

       Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v 2. polroku školského roka 2019/2020 budú neklasifikované nasledovné predmety:

        

       1. stupeň-  TSV; Prac.vyučovanie;VYV; HUV; INF;
       2. stupeň – TSV;HUV;VYV;TchV;INF;OBN;CvMat;CvSJL;RUJ;NEJ; (druhý cudzí jazyk)

       Rozhodnutie o neklasifikovaní ďalších predmetov OBN;CvMat;CvSJL;RUJ;NEJ; (druhý cudzí jazyk) sa uskutočnilo na zasadnutí pedagogickej rady dňa 6.5.2020.

       Predmety Náboženská  výchova a Etická výchova zostávajú i naďalej neklasifikované

        

       V 1. ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežne aj záverečné hodnotenie realizuje formou  slovného hodnotenia.

        

       Zdôvodnenie:

       • súčasná situácia a podmienky zabezpečenia neumožňujú napĺňať ciele predmetov v súlade so ŠkVP kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou
       • prostredníctvom on-line vzdelávania nie je možné úplne, objektívne, plnohodnotne a spravodlivo uskutočniť hodnotenie žiaka

        

       Žiak bude hodnotený klasifikáciou (2.-9. ročník) a slovne (1. ročník) za predpokladu a splnenia následných podmienok:

       • žiak musí plniť úlohy a požiadavky vyučujúceho a to odovzdaním úloh zadných cez Edu Page, Bez kriedy alebo vo formáte PDF
       • žiak si plní zadané úlohy a posiela ich späť na kontrolu
       • žiak sa aktívne zapája do on-line vyučovania a komunikuje s vyučujúcim

        

       Preukázanie podkladov na hodnotenie:

       • portfólia žiackych prác, prípadne video rozhovory so žiakmi
       • spracované projekty na zadané témy
       • súbor vypracovaných pracovných listov a prác spracovaných žiakmi počas domácej prípravy
       • študijné materiály, prípadne doplnky preukázané zo samo štúdia a pod.

        

       V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, neodporúča sa hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok.

       Po obnovení vyučovania v školách sa písomné skúšanie nerealizuje najmenej 3 týždne od nástupu do školy.

        

       Vyučujúci jednotlivých predmetov budú informovať triednych učiteľov o  stave hodnotenia žiakov príslušnej triedy priebežne. Upozornia na prípadné nesplnenie požiadaviek vyučovania na diaľku ich žiakov. Triedni učitelia o skutočnosti bezprostredne preukázateľným spôsobom informujú zákonných zástupcov žiakov (sms, telefónom, emailom).

        

       Postup do vyššieho ročníka:

       V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky t.j. nemôže opakovať ročník.

       V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch podľa usmernenia MŠVVaŠ SR určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa, ktorí nesplnili požiadavky vyučovania na diaľku, dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

       O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada. Žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočná z 2 alebo viac predmetov môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. 08. 2020.

       Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky požiada zákonný zástupca žiaka do 3 dní od oznámenia o neprospievaní za 1. alebo 2. polrok.

       Ak písomne nepožiadajú o vykonanie komisionálnej skúšky: žiak – neprospel – opakuje ročník.

        

       V prípade ďalších zmien budeme Vás informovať!

                                                                                                                                                 Mgr. Mária Bezáková

                                                                                                                                                       riaditeľka školy

      • Domáca úloha z Matematiky

      • p. učiteľka Ondrušová

       MAT 6.A,B

       27.4.2020

       Rovnostranný trojuholník - učebnica str.57

       -odpíšte si vlastnosti do zošita z ružových rámčekov

       -zostrojte rovnostranný trojuholník ABC,ktorého strany majú:a=b=c=5,5cm

       -zostrojte v ňom jeho výšky

       MAT 6.A,B

       29.4.2020

       Zostrojte rovnostranný trojuholník KLM: k=l=m=48mm

       -zostrojte v ňom osi vnútorných uhlov

       -vypočítajte jeho obvod /o=3.k/

       Zostrojte rovnostranný trojuholník EFG: e=f=g=0,63dm

       -zostrojte v ňom výšky na jeho strany

       -vypočítajte jeho obvod

      • DEŇ ZEME

      • Milí žiaci, milí rodičia

       aj planéta Zem má svoj sviatok.  

       Dnes naša planéta ZEM oslavuje svoj Svetový deň. Hlavnou myšlienkou (nielen) dnešného dňa, je upriamiť pozornosť nás všetkých na ekológiu, potrebu ochrany prírody, recyklovania a šetrenia zdrojov energie. Tento významný deň nás núti zamyslieť sa nad svojimi činmi i nad tým, ako by sme vedeli našej ZEMI pomôcť.

       Naše konanie by malo spočívať  v ochrane zdravia,  v ochrane okolitej prírody . 

       Chovajme sa (najmä dnes) zodpovedne:

       • šetrime elektrickou energiou
       • šetrime vodou
       • neodhadzujme odpadky do prírody
       • separujme
       • pomáhajme prírode rásť – zasaďme strom, kvietok

        

       Užívajte si slniečko.....

       Pozdravuje Vás školský špeciálny pedagóg a asistenti učiteľa

       https://www.youtube.com/watch?v=f5P5ALVR8ag

       https://www.youtube.com/watch?v=S0ABP048Yc4

       https://www.youtube.com/watch?v=x9-_387nqg0

      • Matematika

      • p. učiteľka Ondrušová

       MAT 6.A,B

       20.4.2020

       a, zostroj rovnoramenný trojuholník ABC,ktorého základňa AB=4,5cm a ramená AC=BC=75mm

       b,odmeraj uhol :CAB=        ABC=        ACB=

       c,zapíš veľkosti vonkajších uhlov/susedných/

       d,vypočítaj obvod tohto trojuholníka /o=z+2r/

       22.4.2020

       a, Obvod rovnoramenného trojuholníka ABC je 14,8cm.Dĺžka jeho základne AB=38mm.Akú dĺžku majú jeho ramená?

       b, Zostroj tento trojuholník

       c, Zostroj osi jeho vnútorných uhlov

       24.4.2020

       a, narysuj rovnoramenný trojuholník EFG so základňou EF=65mm a ramenami EG=FG=7cm

       b, vypočítaj jeho obvod

       c, zostroj jeho výšky /kolmice z vrcholov na protiľahlé strany/

      • Prvé sväté prijímanie oznam

      • Milá p. riaditeľka,

          Srdečne Vás i celý učiteľský kolektív pozdravujem do týchto krízových, no zároveň sviatočných dní.

          Z poverenia p. dekana Mons. Dušana Argaláša by som Vás chcel informovať o zrušení Prvých sv. prijímaní, ktoré sa týka aj Vašej školy. Je to opatrenie k nášmu zármutku, ale je zároveň nevyhnutné. A preto sa za spôsobené komplikácie ospravedlňujeme Vám i rodičom.

          V tomto smere by som Vás chcel úctivo poprosiť či by ste mohli zverejniť túto informáciu aj medzi žiakov a triednych učiteľov či katechétov, ktorých sa to týka. My sme to už zverejnili v rámci Farských oznamov, avšak nie všetci žiaci pochádzajú z Topoľčian, a preto nie všetci nevyhnutne čítajú naše oznamy. Preposielam Vám text z oznamov, kde zároveň ponúkame aj predbežnú odpoveď na riešenie situácie.

          Ďakujeme za pochopenie a prajem ešte krásny zvyšok dňa!

       Kapl. Peter J.P.M. Bako

       DÔLEŽITÝ OZNAM FARSKÉHO ÚRADU TOPOĽČANY - MESTO

       v Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR, ktorá spôsobila až do odvolania zatvorenie všetkých škôl, dovoľujeme si informovať, že všetky termíny tohtoročných slávností 1. sv. prijímania v našej farnosti sú ZRUŠENÉ. Zaiste do konca júna 2020 sa tieto slávnosti neuskutočnia. Náhradné termíny závisia od vývoja situácie, pričom možné sú dve alternatívy: a to buď september a október 2020 alebo za čo sa najviac prihovárame je, že všetky tohtoročné slávnosti 1. sv. prijímania budú presunuté až na budúci rok 2021. Na budúci rok by tak k sv. prijímaniu pristúpili žiaci dvoch ročníkov – teda 3. a 4. ročník ZŠ. Pri menších počtoch žiakov v škole, by oba ročníky mali slávnosť spoločne. A pri väčších počtoch žiakov by to bola napr. pri dvoch sv. omšiach v jednu sobotu (9.00 a 11.00 hod.), prípadne pri veľmi veľkom počte žiakov by sa pridala naviac ďalšia sobota. 

        

        

        

       RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

       FARNOSŤ TOPOĽČANY

       Nám. M. R. Štefánika 61

       955 01 Topoľčany

       Tel. +421 38 / 53 263 02

       IČO: 34075771
       DIČ: 2021306826

        

      • Zápis do 1. ročníka

      • Vážení rodičia budúcich prvákov!

       ZÁPIS do 1. ročníka ZŠ sa bude konať v dňoch 20. - 22. apríla 2020 na prízemí ZŠ v týchto časoch:

       20.04.2020 08.00 - 11.00 hod.

       21.04.2020 08.00 - 11.00 hod.

       22.04.2020 08.00 - 11.00 hod.

        

       Upozornenie!

       Žiadame rodičov, aby uprednostnili elektronickú prihlášku.

       Tí rodičia, ktorí nemajú možnosť vypniť elektronickú prihlášku, sa dostavia osobne, bez dieťaťa v uvedených časoch. (viď vyššie).

       Prineste si so sebou doklady ( rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, kartičku poistenca dieťaťa).

       Žiadame, aby ste pri návšteve školy použili ochranné rúško na tvár a nos, ochranné rukavice a vlastné pero!

        

       V čase od 15. apríla 2020 bude zverejnená na webovej stránke školy elektronická prihláška žiaka do 1. ročníka. Pri zápise budeme postupovať podľa kritérií uvedených nižšie.

        

       Škola postupuje v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu:

       Číslo: 2020/10610:1-A1030
        
       ROZHODNUTIE

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

       ZÁPIS do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021

       2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

       2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

       2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebam doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

       2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

        

       KRITÉRIÁ na zápis do 1. ročníka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany

       Všeobecné kritériá zápisu a následného prijímania detí do 1. ročníka ZŠ 

       pre školský rok 2020/2021

        

       Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany bude pri prijímaní žiakov do  1. ročníka postupovať podľa platnej školskej legislatívy a podľa VZN Mesta Topoľčany č. 5/2019 a VZN č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované Mestom Topoľčany.

       KRITÉRIÁ ZÁPISU:

       1. kritérium:

       - deti patriace do obvodu školy

       2. kritérium:

       - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou v šk. roku 2019/2020 patriace do obvodu v meste Topoľčany

       3. kritérium:

       deti zamestnancov školy

       4. kritérium:

       deti, ktoré majú v škole súrodenca

       5. kritérium:

       deti z iných školských obvodov

       6. kritérium:

       deti bez trvalého a bez prechodného pobytu v meste Topoľčany

        

       Postup pri vyplnení elektronickej prihlášky:

       1. V hornom menu stránky kliknete na Elektronická prihláška (od 15.4.2020), kde sa Vám otvorí online formulár, ktorý vyplníte a dáte odoslať.

       - Pozor! na konci vyplnenia protokolu sa vám zobrazí jeho číslo, ktoré si starostlivo uschovajte pre prípad opravy!

       - Za vyplnenie a správnosť údajov zodpovedá zákonný zástupca žiaka/rodič!

       - Tí rodičia, ktorí žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa si stiahnu, vyplnia a podpíšu túto žiadosť a odošlú ju poštou na adresu školy : ZŠ Škultétyho 2326/11, 95501 Topoľčany najneskôr do 30.4.2020.

       Na stiahnutie:

       Rodičia, ktorí žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky:  ziadost_o_odklad_PSD.docx.

       Zoznam školských potrieb: zoznam_skolskych_potrieb.doc

       zoznam školských obvodov pre mesto Topoľčany:skolske_obvody.pdf

        

       V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať!

        

      • Slovenský jazyk 6. a 7. ročník

      • Vážení rodičia, milí šiestaci a siedmaci, 

       máme za sebou prvé náročné dni a týždne " súkromnej školy ". Všetci sme boli z toho zaskočení a boli sme nútení nájsť si aký-taký režim práce a života v rodine.

       Chápem, že každá rodina je osobitá a rešpektujem akúkoľvek formu odovzdávania úloh. Verím, že niekedy v tom máte chaos.

       Mnohí žiaci sa vo svojich slohových prácach  veľmi pekne zamysleli nad súčasnou situáciou a vyjadrili svoj postoj. A čo je hlavné, tešia sa do školy!!! No nie je to úžasné?

       Úlohy posielam prevažne na " bezkriedy", ale ponuky na spôsoby učenia sú rôzne, budem Vás vždy o formách informovať. V prípade nejasností mi píšte, prípadne sa medzi sebou kontaktujte. 

        Určite ste postrehli usmernenia ministerstva školstva o hodnotení žiakov, ale som presvedčená, že aj bez známok bude pre Vás dôležité, aby ste ďalej pokračovali v domácom učení. 

       Chcem Vás ubezpečiť, že po návrate do starých koľají spoločne zvládneme tento ročník a budeme si viac vážiť všetky hodnoty, ktoré sme brali ako samozrejmosť, ktorú nám život daroval.

       Milí rodičia, ďakujem za spoluprácu, podporujte svoje deti vo vzdelávaní a motivujte ich.  

       Milí žiaci, učte sa aj oddychujte, čítajte, veď elektroniky už máte určite dosť.

       Pomáhajte rodičom, rozprávajte sa. Potom spoločne oslávime túžobne očakávaný prvý spoločný deň v škole.

        

       Prajem Vám všetkým sviatočné slnečné dni a rodinnú pohodu.

       Erika Muchová, uč.

        

        

        

        

      • Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách

      • na školský rok 2020/2021

        
       ROZHODNUTIE

       Číslo: 2020/10610:1-A1030

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

       Číslo: 2020/10610:1-A1030  ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) :

        

       1. Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020,

       2. Prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

        

        

      • Matematika

      • Úlohy p. učiteľka Ondrušová

       6.4.2020......Rovnoramenný trojuholník

       VÝPOČET  UHLOV  PRI  ZÁKLADNI

       str.56/3 a,

       uhol pri hlavnom vrchole........45°     skúška: 67°30´+67°30´+45°=180°

       uhly pri základni....................x                                          180°=180°

       x= /180°- 45°/ : 2

       x=135°: 2

       x=67°30´

       podľa vzoru vypočítaj : b,c,d

       VÝPOČET  UHLA PRI  HLAVNOM  VRCHOLE

       str.56/4a,

       uhly pri základni ............20°          skúška: 20°+ 20°+ 140°=180°

       uhol pri hlavnom vrchole......x°                                      180°= 180°

       x=180°- 2 .20°

       x=180°- 40°

       x = 140°

       podľa vzoru vypočítaj: b,c,d

        

       8.4.2020 ...............strana 56/5

       vypočítaj uhol pri základni:

       a, uhol pri hlavnom vrchole je 80°

       c,                                    je 90°

       vypočítaj uhol pri hlavnom vrchole:

       b,uhol pri základni  je 30°

       d,        -//-              je 45°

       15.4.2020...........str.57/ 11

       / náčrt,postup,konštrukcia/

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • skola@zsskultetyho.sk
    • malis@zsskultetyho.sk
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    • Škultétyho 2326/11
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie