• Novinky

      • Pokyny pre domácu prácu žiakov v období 3/ 2020

      • Nemecký jazyk

       Pokyny pre domácu prácu žiakov v období 3/ 2020

        

       Meno učiteľa : Mgr. Zuzana Snopová

       Vyučovací predmet : Nemecký jazyk

        

       Milí žiaci,

       keďže  nikto z nás momentálne nevie, kedy sa opäť uvidíme a budeme môcť pracovať spoločne v škole, zasielam vám odporúčanie pre domácu prípravu.

       Prvú časť práce tvorí opakovanie predchádzajúceho učiva, druhá časť obsahuje nové učivo.

       Gramatiku nájdete vzadu vo vašej učebnici, taktiež slovnú zásobu. Pracujte s textom, vyhľadajte nové slovíčka a zapíšte si ich, prosím, do zošita. Každé nové učivo si precvičte v pracovnom zošite, neskôr si cvičenia spolu skontrolujeme a v prípade potreby opravíme, vysvetlíme.

       Taktiež máte možnosť precvičovať svoje vedomosti z nemeckého jazyka na internetovej stránke vydavateľa našich učebníc :

       www.hueber.de/beste-freunde/lernen

       v sekcii On-line Übungen .

        

       Prajem všetkým pevné zdravie a teším sa na opätovné stretnutie! J

        

       Trieda 7A/7B /

       Tematický celok : Vzdelávanie a práca

       1. Opakovanie - Lektion 4  :  učebnica, pracovný zošit, zošit

                                                :slovná zásoba „ Predmety v škole, rozvrh hodín“

                                                : časovanie slovies „finden, sprechen, haben“

                                                : odpoveď na zápornú otázku s „doch“

                                                : predložka „am“ + deň

        

       1. Nové učivo – Lektion 5 : učebnica – strany 34-37   + gramatické strany v učebnici – od str.65

            + slovník – od str. 77

                                                 : podstatné mená s neurčitým členom v nominatíve a v akuzatíve

                                                 : časovanie slovesa „möchten“

                                                 : slovná zásoba – „ Písacie potreby, školské pomôcky“

        

       !!! Gramatika a slovná zásoba  k jednotlivým textom, dialógom a cvičeniam je vzadu v učebnici !!!

                         

        

        

       Trieda 8A /8B        +         Trieda 8C/ 8H

       Tematický celok :  1.Voľný čas,  2. Ľudské telo a starostlivosť o zdravie

        

       1. Opakovanie – Lektion 10 : Učebnica – strany 8-11

                                                    : časovanie slovies „ sammeln, basteln“

                                                        : časovanie nepravidelných slovies : „ lesen, treffen, fernsehen, 

                                                      laufen, fahren, tanzen“

                                                        : tvorenie rozkazovacieho spôsobu

                                                        : predložka IN + Akuzatív

        

       1. Nové učivo – Lektion 11 : Učebnica – strana 12-15 : Mein Fuß tut weh! ( Körper, Gesundheit )

                                                   : nová slovná zásoba – časti ľudského tela, choroba, bolesť, úraz....

                                                   : osobné zámená v datíve : „mir, dir“

                                                   : minulý čas = Präteritum  pri slovesách „ sein a haben“

                                                   : použitie spojky „ deshalb“ vo vete

       !!! Gramatika a slovná zásoba  k jednotlivým textom, dialógom a cvičeniam je vzadu v učebnici !!!

                         

        

       Trieda 9A + Trieda 9B/ 9H

       Tematický celok : Bývanie

        

       1. Opakovanie – Lektion 15 – Učebnica, str. 34-37
       • Perfektum pravidelných a nepravidelných slovies

       ( zoznam slovies vzadu v pracovnom zošite )

       • Časovanie a použitie slovies können, kennen, kennenlernen

        

       1. Nové učivo – Lektion 16 – Učebnica , str. 44-47
       • Slovná zásoba – bývanie, názvy miestností, nábytok
       • Určovanie času, časové údaje
       • Domáce zvieratá, domáci miláčikovia
       • Gramatika – Predložka „vor, nach“ + datív
       • Predložka IN+ datív, akuzatív
       • Člen „ jeder, jede, jedes“

        

       !!! Gramatika a slovná zásoba  k jednotlivým textom, dialógom a cvičeniam je vzadu v učebnici !!!

                         

        

        

      • Matematika

      • Úlohy p. učiteľka Ondrušová

       6.4.2020......Rovnoramenný trojuholník

       VÝPOČET  UHLOV  PRI  ZÁKLADNI

       str.56/3 a,

       uhol pri hlavnom vrchole........45°     skúška: 67°30´+67°30´+45°=180°

       uhly pri základni....................x                                          180°=180°

       x= /180°- 45°/ : 2

       x=135°: 2

       x=67°30´

       podľa vzoru vypočítaj : b,c,d

       VÝPOČET  UHLA PRI  HLAVNOM  VRCHOLE

       str.56/4a,

       uhly pri základni ............20°          skúška: 20°+ 20°+ 140°=180°

       uhol pri hlavnom vrchole......x°                                      180°= 180°

       x=180°- 2 .20°

       x=180°- 40°

       x = 140°

       podľa vzoru vypočítaj: b,c,d

        

       8.4.2020 ...............strana 56/5

       vypočítaj uhol pri základni:

       a, uhol pri hlavnom vrchole je 80°

       c,                                    je 90°

       vypočítaj uhol pri hlavnom vrchole:

       b,uhol pri základni  je 30°

       d,        -//-              je 45°

       15.4.2020...........str.57/ 11

       / náčrt,postup,konštrukcia/

      • AlfBook

      • Sprístupnenie materiálov všetkým zdarma

       https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=sk

       sprístupnilo pre všetkých učebné materiály zdarma.

        

       stačí aj po otvorení stránky zadáte kód: UCIMESADOMA

       webstránka: www.alfbook.sk

      • Príhovor

      • Milí žiaci, milí rodičia! Vzhľadom na vzniknutú mimoriadnú situáciu z dôvodu šírenia koronavirusu COVID - 19 sme sa všetci ocitli v domácej izolácií. Nezabúdajme, že takýto dlhý čas môže ovplyvniť náš fungujúci každodenný stereotyp. Preto odporúčame všetkým žiakom našej školy, aby tento čas využili na opakovanie prebratého učiva prostredníctvom učebníc, úloh v učebniciach a pracovných zošitoch. Predpokladáme, že si toto učivo samostatne a dobrovoľne zopakujete. Odporúčame vám spolu s rodičmi prebrať z učebníc jednotlivých predmetov 2-3 nové učebné látky a spolu si vypracovať úlohy a cvičenia v nich. Pôjde o samoštudium v domácom prostredí. Počas voľných dní veľa čítajte, pozerajte v televízii náučné relácie, dokumentárne a historické relácie, ktoré určite pomôžu k rozvinutiu vedomostí. Po nástupe do riadneho pracovného tempa budeme spoločne riešiť medzery v učive a budeme sa snažiť ho spoločne dobehnúť.Metodiku a spôsoby si nastavíme v spolupráci so všetkými pedagógmi našej školy. Viem, že nesklamete a veľký "BUM" v sladkom ničnerobení pomaly samy od seba nahradite uvedomelým samoštudiom. Možne je využiť zadané úlohy prostredníctvom aplikácie Bez kriedy a využiť prístup k testom Alf, ktoré vám po konzultácií zadajú pedagógovia. Všetkým vám želám, aby ste sa znova zdraví vrátili do školských lavíc.

       Vaša pani riaditeľka a kolektív pedagógov našej školy!

      • Úlohy pre žiakov

      • Milí rodičia, žiaci, ak hľadáte úlohy, sledujte si prosím edupage, kde Vám môžu učitelia posielať úlohy a pracovné listy cez správu, alebo využívajte portál bezkriedy.sk, kde ak nemáte heslo,postupujte nasledovne:

       Vaša škola má zabezpečený prístup do Digitálnej učebnice na portáli www.bezkriedy.sk . V súčasnosti sa v nej nachádza vyše 43.000 najlepších materiálov od pedagógov z Virtuálnej knižnice, rozdelených podľa ročníkov, predmetov a tematických celkov. Digitálna učebnica je skvelý pomocník pri domácej výučbe žiakov, ktorí sa z dôvodu karantény nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby. Nevyžaduje žiadnu aktivitu ani nadprácu učiteľa a v súčasnosti ju používa ako obľúbený doplnok prezenčnej výučby vyše 100.000 žiakov.Nie všetci žiaci Vašej triedy sú na portáli zaregistrovaní. Kód pre Vašu triedu je:gfmHhWpPrepošlite prosím tento kód rodičom žiakov Vašej triedy, ktorí ho použijú pri registrácii svojich detí do Digitálnej učebnice na wwww.bezkriedy.sk . A to je všetko, čo je potrebné vykonať Ďakujeme Vám za spoluprácu a prajeme Vám pekný deň.Zuzana ValušováKomensky s.r.o.

        

       alebo využite portál https://programalf.com/alf/sk/

        

       alebo www.taktik.sk - tiez sprístupnili úlohy online zdarma

       www.viemeposlovensky.sk, 

        

       www.kozmix.sk a www.fenomeysveta.sk a ine....

      • Oznam ozatvorení školy RÚVZ v Topoľčanoch

      • Oznam o zatvorení školy RÚVZ v Topoľčanoch

       Od zajtra, t.j. 12.3.2020 do odvolania sa zatvára škola z dôvodu nárastu respiračných ochorení cca 30% chýbajúcich žiakov.

       RÚVZ bude informovať, kedy sa prevádzka školy znovu obnoví. Potrebné je sledovať webovú stránku školy a vývesku na hlavnej budove školy.

       Všetci stravníci budú hromadne odhlásení z obedov.

       Zajtra t.j. 12. 03. 2020 od rána 6,00 h. podľa potreby, bude jeden deň v prevádzke ŠKD pre tie deti, ktoré by nemali kam rodičia dať. 

       Od piatku 13. 03. 2020 už ani ŠKD nebude fungovať. Kto príde zajtra do ŠKD musí si priniesť väčšiu desiatu z dôvodu nefungujúcej ŠJ - nebude od 8,00 - 12,00 elektrina. 

        

      • Skrátené vyučovanie

      • Skrátené vyučovanie 40 minútové hodiny

       Riaditeľstvo školy na základe opatrení z mesta Topoľčany vyhlasuje od 11.3.2020 skrátené vyučovacie hodiny na 40 mninútové. Popoludňajšie krúžky sú pozastavené a vydávanie obedov v školskej jedálni bude v čase od 11,00 do 13,00 hodiny. Toto platí do odvolania. 

      • Darujte nám 2% z dane

      • skultetyho2019.pdf - tlačivo predvyplnené tu.

       Vážení rodičia a priatelia školy,

       Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

        

      • Zber papiera

      • Obnovili sme zber papiera

       Vážení rodičia, milí žiaci, naša škola opäť od 9.3.2020 obnovila zber papiera. Žiaci aj rodičia môžu papier znovu nosiť do školy ako doposiaľ pánovi školníkovi a hlásiť triednym učiteľom.

      • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      • Do galérie Hviezdoslavov Kubín - školské kolo boli pridané fotografie.

       Dňa 3.3.2020 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa 11 žiakov s nasledovným umiestnením.

       II.kategória/5.-6.ročník/ - próza –            1.miesto – Marco Majgot – 5.B

                                                                          2.miesto – Dominika Šatkivská – 5.A

                                                                          3.miesto – Michaela Matejovičová – 5.A

                                                       - poézia –   1.miesto – neudelené

                                                                           2.miesto – Ema Mokošová – 6.B

                                                                           3.miesto – Nina Kontratjuková – 5.B

       III.kategória/7.-9.ročník/ - próza –            1.miesto – neudelené

                                                                           2.miesto – Michal Fráter – 8.H

                                                                           3.miesto Soňa Sitárová – 7.B

                                                        - poézia –  1.miesto – Tasia Liana Martošová – 7.B

                                                                            2.miesto – neudelené

                                                                            3.miesto – neudelené

       Do obvodného kola postupuje Marco Majgot, Tasia Liana Martošová a Marianna Majgotová, ktorá postupuje ako minuloročná účastníčka okresného kola. Výhercom gratulujeme!

        

       Mgr. Alena Tešíková

      • koronavírus COVID-19

      • prevencia

       Milí rodičia,

       vzhľadom na šīrenie koronavírusu (COVID-19)v európskych krajinåch sme sa rozhodli pristūpiť k preventīvnemu opatreniu na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti detī našej školy ZŠ Škultėtyho a na znīženie rizika prenosu choroby. Zoznam krajīn sa každým dňom rozširuje, a už v tejto chvíli vieme o deťoch, ktoré sa nedåvno vrátili z ciest zo zasiahnutých krajīn cez jarnė pråzdniny(lyžovanie v Taliansku, azijskė štaty atď..) 

       Hoci na Slovensku nebol potvrdený doteraz žiadny prípad nakazenia koronavírusom , situáciu berieme våžne a chceli by sme touto cestou požiadať rodičov o spoluprácu :

       Pokiaľ ste sa vrátili z oblasti, kde je koronavírus už potvrdený, prosīm nechajte svoje dieťa počas 14 dnī doma.

       Pokiaľ je Vaše dieťa v kontakte s osobou, ktora må podozrenie na koronavírus, prosím nechajte ho doma až do momentu, kým sa nepotvrdí negatīvny výsledok u vyšetrenej osoby.

       Spoliehame sa na Váš zodpovedný prístup a vopred ďakujeme za pomoc pri zaistení bezpečnosti nås všetkých.

       Mgr. Mária Bezáková, riaditeĺka školy

      • Športová akadémia Mateja Tótha

      • Do galérie Športová akadémia Mateja Tótha boli pridané fotografie.

       Športová akadémia Mateja Tótha (ŠAMT)

       V januári  sa  dve pani  učiteľky zo školy zúčastnili školenia trénerov v Námestove. Od februára  je  aj naša škola  zapojená do Športovej akadémie Mateja Tótha.  Deti sa 2 – krát do týždňa stretnú v telocvični, kde si zašportujú, zasúťažia a zmerajú svoje fyzické sily. Pravidelným cvičením by si mali zlepšiť svoju kondíciu, ktorá bude preverená športovým testom.  O výsledkoch testovania budú pravidelne informovaní aj rodičia prihlásených  detí  cez žiacku knižku vytvorenú ŠAMT. Veríme, že cvičenia budú prospešné a vzbudia u detí radosť z pohybu.

       Mgr. Ľ. Fejesová, Mgr. I. Detková