• Centrum voľného času

     • Centrum voľného času pri ZŠ Škultétyho 2326/11, 95501 v Topoľčanoch

     •  

      Centrum voľného času pri ZŠ Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

      Centrum voľného času ako súčasť ZŠ Škultétyho poskytuje deťom zo ZŠ možnosť užitočne a zábavnou formou využívať ich voľný čas, uspokojiť ich záujmy, záľuby a to v oblastiach:

      - techniky
      - umenia a zručnosti
      - telesnej výchovy, športu a turistiky                                                                             

      Poslanie CVČ je vytvárať podmienky pre spoločensky žiadúce naplnenie voľného času detí a mládeže, formovať u nich návyky racionálneho využitia času mimo vyučovania na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl.
      Zabezpečuje výchovno vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaži i individuálneho prístupu v priebehu celého kalendárneho roka

      CVČ ako súčasť Základnej školy, Škultétyho 2326/11, Topoľčany vedie tieto krúžky

       

      Názvy oddelení

       

       

      Názov záujmového útvaru

       

      Vedúci krúžku

       

      Počet žiakov

       

      Čas krúžkov

       

      Jazykov

       

      Zábavná angličtina

       

      Slovenský jazyk 1

       

      Slovenský jazyk 2

       

      Slovenský jazyk 3

       

      Mgr. Monika Klamárová

      Mgr. Marcela Kubríková

       

      Mgr. Marcela Kubríková

      PaedDr. Margita Laciková

       

       

       

      19

       

      12

       

      14

       

      12

       

      Pondelok 14-16 hod

       

      Pondelok 14-16 hod

       

      Utorok    14-16 hod

       

      Štvrtok    14-16hod

       

      Spoločensko- vedné

       

      Matematika pre 9.roč 1

       

      Matematika pre 9.roč 2

       

      Matematika pre 9.roč 3

       

      Matematika pre 9.roč 4

       

      Matematika pre 8.roč

       

       

       

      Mgr. Marcela Trenčanská

      Mgr. Marcela Trenčanská

       

      Mgr. Jana Hupková

       

      Mgr. Ján Fliega

       

      Mgr. Jana Hupková

       

       

      13

       

      13

       

      12

       

      10

       

      12

       

      Streda 14-16 hod

       

      Pondelok 14-16hod

       

      Štvrtok 14-16hod

       

      Piatok 14-16hod

       

      Utorok 14-16 hod

       

      Kultúra a umenie

       

      Mažoretky 1

      Mažoretky 2

      Mažoretky 3

       

       

       

        Mgr. Mária Svítoková

      Mgr. Helena Kobidová

         Bc.Anna Maťová

       

              

       

      17

      18

      10

       

       

      Utorok 14-16 hod

      Štvrtok 14 -16hod

      Štvrtok 14 -16hod

       

      Telovýchovy a športu

       

      Malý futbal

      Gymnastika1

      Gymnastika 2

       

       

               Jozef Just

       Ingrid Golská

        Ingrid Golská

       

      14

      14

      14

       

      Pondelok 14-16hod

      Streda  14 -16hod

      Piatok 14-16 hod

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie