• Školská psychologička:  Mgr. Natália Jančeková

    e-mail:  skolskypsycholog@zsskultetyho.sk

    Tel: 0910 933 955

    Nájdete ma na 1. poschodí

    Konzultačné hodiny pre rodičov – po dohovore cez edupage / mail

    Konzultačné hodiny pre žiakov a učiteľov – kedykoľvek počas dňa

    Činnosť školskej psychologičky

    Na našej základnej škole som k dispozícii žiakom, rodičom aj učiteľom. Mojou hlavnou úlohou je vykonávať činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, prevencie a intervencie ku žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ. Realizujem preventívne skupinové stretnutia na zlepšenie klímy v triedach, efektívne riešenie konfliktov, problémov žiakov pri učení, správaní a prežívaní. Som nápomocná aj pri adaptácii žiakov na školské prostredie a režim školy. Spolupracujem s rôznymi odborníkmi ako napr. školský špeciálny pedagóg, výchovný poradca, sociálny pedagóg, klinický psychológ a odborníkmi zo zariadenia CPP Topoľčany. 

    Ako psychologička som pre žiakov niekto kto počúva, snaží sa pochopiť, nesúdi a nehodnotí, prijíma klienta takého, aký je. Žiaci za mnou môžu prísť kedykoľvek s akýmkoľvek problémom.

    Som viazaná profesijným etickým kódexom a mlčanlivosťou!

     

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie