• ŠKD

  • ŠKD (školský klub detí)

            „Výchova je to, čo v človeku  zostane, 
                keď zabudne, čo sa naučil.“

                                                                       B.Skinner     

    

   O nás


   Neoddeliteľnou súčasťou našej školy je školský klub detí. 
   Prevádzka v školskom klube začína ráno o 6.00 hod. Popoludní pokračuje po vyučovaní a trvá do 17,10 hod.   

   Celoročná činnosť v našom klube vyplýva z Výchovného programu ŠKD (základný dokument pre činnosť) a je zameraná na uspokojovanie záujmov detí v čase mimo vyučovania. Riadi sa podľa predpísaného režimu, ktorý sa v prípade potreby upravuje a prispôsobuje záujmom a potrebám detí. Uplatňujeme aktivity spontánne aj riadené, ktoré zodpovedajú veku dieťaťa. Snažíme sa deti viesť k ohľaduplnosti, spolupráci a slušnému správaniu. Počas celého školského roka pripravujeme pre deti rôzne podujatia. Našou snahou je, aby deti našli v našom školskom klube pocit istoty a aby činnosť bola pestrá a pre deti zaujímavá.

    

   Oznam pre rodičov detí, ktoré navštevujú ŠKD

    1.)  Rodič alebo iný zákonný zástupca prihlasuje svoje dieťa do ŠKD na základe písomnej žiadosti.

    2.)  Údaj o spôsobe odchodu dieťaťa zo ŠKD zaznamená zákonný zástupca na žiadosť o prijatie do ŠKD.

    3.)  Doba pobytu dieťaťa v ŠKD sa riadi údajmi na Žiadosti o prijatie do ŠKD, odchod dieťaťa  mimo určenej  doby je možný len na  základe písomnej žiadosti rodiča. 


   Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa musí obsahovať nasledovné údaje:
   - meno dieťaťa
   - dátum, kedy má byť dieťa z ŠKD uvoľnené
   - hodina odchodu
   - čitateľný podpis rodiča

    4.)  Ak si dieťa príde vyzdvihnúť zo školského klubu iná dospelá osoba ako tá, ktorá je uvedená na zápisnom lístku, musí sa táto 
          preukázať písomným poverením rodiča  (zákonného zástupcu dieťaťa).  

    5.)  Ak sa počas školského roka zmení čas odchodu dieťaťa z ŠKD, musí túto skutočnosť oznámiť rodič písomne na 
         samostatnom lístku (nie v slovníku). 

   Žiadosť o zmenu času odchodu dieťaťa musí obsahovať nasledovné údaje : 
      - meno dieťaťa
      - dátum zmeny
      - čas, kedy treba dieťa z ŠKD uvoľňovať
      - čitateľný podpis rodiča

   6.) Rodič alebo iný zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa zo školského klubu detí  formou žiadosti, najneskôr 3 dni pred ukončením ešte platného mesiaca.  Ukončenie dochádzky  do ŠKD sa uskutoční po podaní písomnej žiadosti o odhlásenie. Ak rodič odhlási dieťa z činnosti v klube v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

   7.) Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 28 ods. 5, ods. 6 a ods. 7, § 49 ods. 4 a ods. 5, § 114 ods. 6 a ods. 7, § 116 ods. 6 a ods. 7, § 140 ods. 9, ods. 10 a ods. 12 zákona NR SR c. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany c. 2/2016 o určení výšky finančných príspevkov v školách  a školských zariadeniach zriadených Mestom Topoľčany.
   Mesto Topoľčany určuje  výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ako súčasti základnej školy v sume nachádzajúcej sa vo finančnom  rozpätí:   10,00 € - 20,00 €.
    

   Na základe tohto nariadenia bola výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí určená na 20,00 € od 2.9.2021.  
             

   Základná škola určuje termín úhrady príspevku vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.  
    

   Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ako súčasti základnej školy sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa, resp. žiaka o to písomne požiada a zároveň predloží riaditeľovi/riaditeľke príslušnej základnej školy, ktorej súčasťou je školský klub detí, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

   V tomto školskom roku pracuje u nás 6 oddelení školského klubu. O deti sa stará tvorivý kolektív kvalifikovaných vychovávateliek. Deti sú rozdelené do oddelení nasledovne: 

   1. Bc. Gabriela Herdová

   2. Bc. Anna Maťová

   3. Natália Hatalová

   4. Ingrid Jančovičová

   5. Mgr. Renáta Sedlárová

   6. Elena Maninová

    

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie