• Pre žiakov

    • Dokumenty na stiahnutie

    • Školský poriadok

     Milí žiaci,

     naším cieľom je čo najlepšie Vás pripraviť na ďalšie štúdium po absolvovaní našej školy. Aby sme dosiahli tento cieľ, chceme vytvoriť v škole príjemné pracovné prostredie, v ktorom  Vám odovzdáme čo najviac vedomostí a skúseností. V škole sa niekedy budete učiť aj hrou, tak ako povedal Komenský, občas sa ale budete musieť vážne učiť. My sa budeme snažiť Vám byť vždy oporou a príkladom, sme tu preto aby sme Vás naučili, a určite nie preto aby sme Vám dávali zlé známky. To nás vôbec neteší. Na druhej strane všetko si musíte zaslúžiť.

     Prečítajte si tento školský poriadok, nechceme od Vás nič ťažké, nesplniteľné. Tak ako dospelí musia dodržiavať v živote a v práci určité pravidlá, tak aj v škole, ak sa chceme niečo naučiť a nesedieť tu zbytočne deväť rokov, musíme mať nejaké pravidlá.

     Dôsledne budeme dodržiavať Dohovor o právach dieťaťa a Listinu ľudských práv. Od Vás však žiadame presne to isté. 


     Výchovné opatrenia: Dodatok k školskému poriadku
     Pri porušovaní školského poriadku a vnútorného poriadku školy sa použije niektoré z opatrení:

     • napomenutie od triedneho učiteľa
     • pokarhanie od triedneho učiteľa
     • pokarhanie od riaditeľky školy
     • zníženie známky zo správania podľa klasifikačného poriadku     Triedni učitelia budú pravidelne kontrolovať zápisy v klasifikačnom hárku a pri hodnotení vyvodia opatrenia:

     3x zápis z jedného predmetu (nepripravenosť, zabúdanie úloh, školských pomôcok, vyrušovanie, nedisciplinovanosť...)
      

     • pohovor s rodičmi
     • výchovné opatrenia


     po nezlepšení:
      

     • 4x porušenie šk. poriadku - pokarhanie triednym učiteľom
     • 5x porušenie šk. poriadku - pokarhanie riad. školy
     • 6x porušenie šk. poriadku - dvojka zo správania
     • ublíženie na zdraví, šikanovanie (fyz. a verb. agresia) - trojka zo správania
     • ublíženie na zdraví s následkami - štvorka zo správania
     • 7 neospravedlnených hodín - dvojka zo správania
     • 21 neospravedlnených hodín - trojka zo správania
     • extrémy v obliekaní, kozmet. úpravy - pohovor s rodičmi, po nezlepšení výchovné opatrenia
     • fajčenie, cigarety - dvojka zo správania
     • alkohol, drogy v škole - trojka zo správania
     • sfalšovanie pečiatky, podpisu - trojka zo správania
     • sústavné vedomé nerešpekt. autority - dvojka zo správania
     • verbálna agresia (vulgarizmy voči vyučujúcim) - trojka zo správania
     • deštruktívna agresia (úmyselné poškodenie šk. majetku) - podľa závažnosti priestupku dvojka zo správania