• Podporné opatrenia

    • Podporné opatrenia špecifikuje katalóg podporných opatrení, ktorého cieľom je: https://podporneopatrenia.minedu.sk/katalog-podpornych-opatreni/

     • Aby každé dieťa, žiak, žiačka dostávali vhodnú cielenú podporu cez jednotlivé podporné opatrenia a aby tak mohli naplniť svoj vzdelávací potenciál
     • Identifikovať prekážky pri učení sa a v prístupe k výchove a vzdelávaniu nie len na strane dieťaťa a žiaka (príp. rodinného prostredia a pod.), ale aj faktory na strane školy (napr. existencia fyzických bariér v budove školy)
     • Identifikovať nie len dlhodobé alebo trvalé prekážky, ale aj prekážky dočasného charakteru
     • Adresnejšie reagovať na rozmanité individuálne výchovno-vzdelávacie a špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby detí a žiakov

     Toto umožňuje  zákon č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony platný od 1. septembra 2023.

      

    • Čo hovorí zákon...

    • Zákon 182/2023 Z.z novelizuje:

     Zákon 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

     Zákon 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

     Zákon 597/2003 Z.z o financovaní škôl a školských zariadení

     Zároveň sa novelizujú:

     339/2023 Z.z Vyhláška o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

     341/2023 Z.z Vyhláška o materskej škole

     344/2023 Z.z Vyhláška o základnej škole

      

     Od 1. septembra 2023 sa vypúšťa zo zákona školská integrácia, nezačleňujú sa noví integrovaní žiaci

     Zavádza sa systém podporných opatrení v §145a a §145b

      

     § 145a školského zákona jasne  popisuje a vysvetľuje

     Čo je podporné opatrenie

     Podporné opatrenia

     Čo obsahuje katalóg podporných opatrení 

     § 145b školského zákona popisuje

     Proces prideľovania PO

      

     Podľa §145a ods.1 písmeno a) školského zákona
     podporné  opatrenie je opatrenie poskytované školou alebo školským zariadením potrebné na to, aby   sa žiaci mohli plnohodnotne zapájať do výchovy a vzdelávania a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti.

    • Podpora pre žiakov našej školy

      

     Všeobecné podporné opatrenia

     poskytované všetkým žiakom bez rozdielu a bez nutnosti vyjadrenia pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca alebo CPP

     1. prevencia na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencia výskytu rizikového správania,
     2. krízová intervencia

      

     Cielené podporné opatrenia

     k ich poskytnutiu je potrebné vyjadrenie pedagogických zamestnancov školy, odborných zamestnancov školy alebo vyjadrenie CPP

      

     1. poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy cieľov, metód, foriem a prístupov  vo výchove a vzdelávaní,
     2. zabezpečenie činností na rozvoj pohybovej schopnosti, zmyslového vnímania, komunikačnej schopnosti, kognitívnej schopnosti, sociálno-komunikačných zručností, emocionality  a sebaobsluhy,
     3. zabezpečenie poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory  pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy,
     4. zabezpečenie doučovania alebo cieleného učenia na dosiahnutie najvyššieho individuálneho kognitívneho potenciálu žiaka,
     5. činnosť na podporu sociálneho zaradenia,
     6. činnosť na podporu predchádzania ukončenia školskej dochádzky v nižšom ako poslednom ročníku základnej školy alebo strednej školy,
     7. poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
     8. zabezpečenie úpravy priestorov školy určených na podporu vnímania a nadobúdanie zručností,
     9. odstraňovanie fyzických bariér v priestoroch školy alebo školského zariadenia a organizačných bariér pri výchove a vzdelávaní,
     10. zabezpečenie diétneho stravovania,

      

     Špecifické podporné opatrenia

     k ich poskytnutiu je potrebné vyjadrenie CPP

      

     1. poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých žiakmi vo výchove a vzdelávaní,
     2. činnosť na podporu dosahovania školskej spôsobilosti,
     3. skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
     4. zabezpečenie vzdelávania sa vo vyučovacom predmete alebo vo vzdelávacej oblasti vo vyššom ročníku,
     5. zabezpečenie osobitných foriem komunikácie žiaka so zdravotným postihnutím so školou alebo so školským zariadením,
     6. špecializované kariérové poradenstvo,
     7. zabezpečenie pôsobenia pedagogického asistenta v triede,
     8. zabezpečenie sebaobslužných úkonov podľa osobitného predpisu80c) v čase výchovno-vzdelávacieho procesu,
     9. poskytnutie špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok,
    • Spôsob prideľovania PO

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie