• Zapisny_listok_na_stravovanie_v_SJ_2020.pdfVedúca jedálne: p. Helena Bačiková 

    Kontakt:
    tel. č. : +42138 5300760 alebo 0911 331176
    e-mail: jedalen@zsskultetyho.sk

     

    OZNAM!!!

    OZNAM PRE STRAVNÍKOV V ŠJ

     

    Vydávanie obedov v školskej jedálni

     

    Vzhľadom na zmenu organizácie vyučovacích hodín sa od 2. marca 2020 mení vydávanie obedov v školskej jedálni

    v čase od 11,20 hod. do 13,30 hod.

     

    Vážení rodičia, vzhľadom k dotácii štátu na obedy pre žiakov vám oznamujeme nové podmienky stravovania v školskej jedálni. Bližšie informácie nájdete v Smernici o školskom stravovaní a aj na zápisnom lístku.

    Zápisný lístok stravníka do školskej jedálne na šk. rok 2020/201 viď príloha.

    Smernica_o_stravovani_v_skolskej_jedalni_2020.pdf - nový

    Zapisny_listok_na_stravovanie_v_SJ(1).pdf

         Informácie ŠJ pre stravníkov 

    Prihlasovanie, Odhlasovanie

     

     

    Poplatky za stravu v školskej jedálni platné od 2.9.2019!

    Platba za stravné, čiastočné režijné náklady a finančná zábezpeka: 


     Stravník: 1. – 4. ročník:  OBED:  1,21€/deň (z toho: 1,20€/deň dotácia štátu); 0,01€/deň - doplatok zákonného zástupcu DESIATA:  0,52€/deň (bez dotácie); 0,52€/deň - hradí zákonný zástupca Režijné náklady:  2,00€/mesiac - hradí zákonný zástupca Finančná zábezpeka:  30,00€/školský rok - hradí zákonný zástupca do 10. septembra 2019 
     
    Stravník:  5. – 9. ročník:  OBED  1,30€/deň (z toho: 1,20€/deň dotácia štátu); 0,10€/deň - doplatok zákonného zástupcu DESIATA  0,56€/deň (bez dotácie); 0,56€/deň - hradí zákonný zástupca Režijné náklady:  2,00€/mesiac - hradí zákonný zástupca Finančná zábezpeka:  30,00€/školský rok - hradí zákonný zástupca do 10. septembra 2019 
     
    Spôsob úhrady: Číslo účtu ŠJ:  SK18 0200 0000 0016 3556 7451 September 2019: po záväznom prihlásení stravníka najneskôr do 10. septembra 2019 Október 2019 - Jún 2020: vždy mesiac vopred najneskôr do  20. dňa v mesiaci  Poštová poukážka  Internetbanking  (v poznámke pre prijímateľa vždy uviesť meno a priezvisko žiaka)  Trvalý príkaz 
     
     
    Odhlasovanie zo stravy:

     Pracovný deň -  vopred do 14.00 hod.

     Telefonicky: +421/38 5300760; +421/911331176 (nie sms);   prípadne +421/38 5326565;

     Použitím čipu v ŠJ

     Cez web stránku školy:  http://www.zsskultetyho.sk/stravovaci-system.html

     Priamo u vedúcej ŠJ (pozn. iba vo výnimočných prípadoch) Nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň! Na prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy musí každý stravník u vedúcej ŠJ zaplatiť poplatok  za čip v sume 5,50€ (pozn. poplatok bude po ukončení stravovania a odovzdaní čipu vrátený). 
     
    Zákonní zástupcovia berú na vedomie:

     Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov ZŠ v sume 1,20€ sa poskytuje iba na deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania

     Dotácia je určená iba na zabezpečenie obeda, nie je určená na zabezpečenie desiaty.

     Finančná zábezpeka bude použitá na riešenie nedodržania pravidiel stravovania žiakom alebo jeho zákonným zástupcom, ktorými sú: neodhlásenie obeda; neodobratie obeda; odobratie obeda zákonným zástupcom iba v prvý deň choroby; odobratie obeda  aj napriek neúčasti žiaka na vyučovaní  

     V prípade, že sa zostatok finančnej zábezpeky zníži pod 6,00€, základná škola má právo vyžiadať si od zákonného zástupcu žiaka novú finančnú zábezpeku vo výške 20,00€.

     V prípade nedostatočnej finančnej zábezpeky zákonného zástupcu žiaka nebude žiakovi poskytnutý obed.  

     Nevyčerpaná finančná zábezpeka, alebo jej zvyšná časť bude zákonnému zástupcovi žiaka vrátená v mesiaci júl príslušného kalendárneho roka.

     Smernica o stravovaní v školskej jedálni sa nachádza na webstránke školy http://www.zsskultetyho.sk/skolska-jedalen.html a v kancelárii vedúcej ŠJ ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany.

     Všetky vyššie uvedené podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie