• Žiacka školská rada

          • Žiacka školská rada

          • Žiacka školská rada je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na Základnej škole Ul. Škultétyho č. 11 v Topoľčanoch.

             

            Žiacka školská rada

             

            Žiacka školská rada zastupuje záujmy žiakov základnej školy , jej členovia sú ich zvolenými reprezentantmi vo vzťahu k vedeniu školy. Prostredníctvom nich sa žiaci školy :

            • Vyjadrujú k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy  a vzdelávaniu,
            • Podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.


            Žiacka školská rada bola zvolená v tajnom hlasovaní dňa 28. 9. 2018 nadpolovičnou väčšinou žiakov základnej školy :

            Predseda žiackej školskej rady :

            M.K,  8.D

            Podpredseda žiackej školskej rady :

            E.V, 9.B

            Členovia školskej rady :

            A.D, 7.H

            SŠ., 9.H

            Z.Č., 8.A

            L.B, 8.B

            T.T., 9.A

            T.CH., 6.A

            L.P.M., 5.A