• Žiacka školská rada

     • Žiacka školská rada

     • Žiacka školská rada je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na Základnej škole Ul. Škultétyho č. 11 v Topoľčanoch.

       

      Žiacka školská rada

       

      Žiacka školská rada zastupuje záujmy žiakov základnej školy , jej členovia sú ich zvolenými reprezentantmi vo vzťahu k vedeniu školy. Prostredníctvom nich sa žiaci školy :

      • Vyjadrujú k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy  a vzdelávaniu,
      • Podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.


      Žiacka školská rada bola zvolená v tajnom hlasovaní dňa 28. 9. 2018 nadpolovičnou väčšinou žiakov základnej školy :

      Predseda žiackej školskej rady :

      Matúš Kmeťo,  8.D

      Podpredseda žiackej školskej rady :

      Ema Vimpeľová, 9.B

      Členovia školskej rady :

      Adam Detko, 7.H

      Samuel Šimune, 9.H

      Zuzana Čimborová, 8.A

      Lucia Bobocká, 8.B

      Terézia Tarinová, 9.A

      Tomáš Chuchut, 6.A

      Laura Patrizia Marini, 5.A