• Žiacka školská rada

     • Žiacka školská rada

     • Žiacka školská rada je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na Základnej škole Ul. Škultétyho č. 11 v Topoľčanoch.

       

      Žiacka školská rada

       

      Žiacka školská rada zastupuje záujmy žiakov základnej školy , jej členovia sú ich zvolenými reprezentantmi vo vzťahu k vedeniu školy. Prostredníctvom nich sa žiaci školy :

      • Vyjadrujú k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy  a vzdelávaniu,
      • Podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.


      Žiacka školská rada bola zvolená v tajnom hlasovaní dňa 28. 9. 2018 nadpolovičnou väčšinou žiakov základnej školy :

      Predseda žiackej školskej rady :

      M.K,  8.D

      Podpredseda žiackej školskej rady :

      E.V, 9.B

      Členovia školskej rady :

      A.D, 7.H

      SŠ., 9.H

      Z.Č., 8.A

      L.B, 8.B

      T.T., 9.A

      T.CH., 6.A

      L.P.M., 5.A