• Voľné pracovné miesta

    • 1. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Školský psychológ  - ešte stále neobsadené

     Riaditeľka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany príjme do pracovného pomeru školského psychológa od 01. 10. 2019 na dobu určitú.

      

     Viac:

     Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelávania:

     Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológa. 

      

     Požadované doklady:

     Žiadosť o prijatie do zamestnania

     Profesijný životopis

     Doklady o vzdelaní

     Ovládanie štátneho jazyka

     Doklad o zdravotnej spôsobilosti

     Výpis z registra trestov

     Súhlas so spracovaním osobných údajov

      

     Podmienky zamestnania:

     Voľné pracovné miesto od októbra 2019

      

     Miesto pracoviska:

     Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

      

     Kontaktná osoba:

     Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     telefón: 038/532 28 62

      

     Písomné žiadosti zasielajte do 25. 09. 2019 na adresu:

     1. e-mail: skola@zsskultetyho.sk alebo bezakova@zsskultetyho.sk

     2. Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

      

     Pracovný pohovor sa uskutoční 25. 09. 2019 v kancelárii riaditeľky školy.

     Čas pohovoru si uchádzači dohodnú telefonicky.

      

           

           

      2.     Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - upratovačka - pracovné miesto už obsadené!

           

     Oznamujeme voľné pracovné miesto  - upratovačka, nástup od 1.10.2019. 

     Všetky žiadosti a informácie u riaditeľky školy: 

     Miesto pracoviska:

     Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

      

     Kontaktná osoba:

     Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     telefón: 038/532 28 62, bezakova@zsskultetyho.sk