• Oznamy

   • Vážení rodičia budúcich prvákov!

    ZÁPIS do 1. ročníka ZŠ sa bude konať v dňoch 20. - 22. apríla 2020 na prízemí ZŠ v týchto časoch:

    20.04.2020 08.00 - 11.00 hod.

    21.04.2020 08.00 - 11.00 hod.

    22.04.2020 08.00 - 11.00 hod.

    V čase od 15. apríla 2020 bude zverejnená na webovej stránke školy elektronická prihláška žiaka do 1. ročníka. Bližšie informácie prinesieme pred uvedeným termínom. Všetky ďalšie dokumenty potrebné na zápis budeme priebežne zverejňovať.

    Škola postupuje v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu:

    Číslo: 2020/10610:1-A1030
     
    ROZHODNUTIE

    Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

    ZÁPIS do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021

    2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

    2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

    2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebam doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

    2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.


    KRITÉRIÁ na zápis do 1. ročníka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany

    Všeobecné kritériá zápisu a následného prijímania detí do 1. ročníka ZŠ 

    pre školský rok 2020/2021


    Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany bude pri prijímaní žiakov do  1. ročníka postupovať podľa platnej školskej legislatívy a podľa VZN Mesta Topoľčany č. 5/2019 a VZN č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované Mestom Topoľčany.

    KRITÉRIÁ ZÁPISU:

    1. kritérium:

    - deti patriace do obvodu školy

    2. kritérium:

    - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou v šk. roku 2019/2020 patriace do obvodu v meste Topoľčany

    3. kritérium:

    deti zamestnancov školy

    4. kritérium:

    deti, ktoré majú v škole súrodenca

    5. kritérium:

    deti z iných školských obvodov

    6. kritérium:

    deti bez trvalého a bez prechodného pobytu v meste Topoľčany


    Na stiahnutie:

    Rodičia, ktorí žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky:  ziadost_o_odklad_PSD.docx.

    Zoznam školských potrieb: zoznam_skolskych_potrieb.doc