• Školský podporný tím

     • Školský podporný tím (ďalej len ŠPT) sa podieľa na rozvoji inkluzívnej kultúry školy. Vďaka tímovej spolupráci a množstvu odborných postupov zabezpečuje žiakom prijímajúcim podporné opatrenia rovnosť príležitostí a rešpektovanie rozmanitostí. ŠPT vnáša empatiu do výchovno - vzdelávacieho procesu. ŠPT pracuje nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi,  rodičmi a celou  komunitou v rámci schémy trojstupňovej pomoci, ktorá je súčasťou piatich úrovní podpory v systéme poradenstva a prevencie.

      Úlohou školského podporného tímu je:

      vyhľadávanie a identifikovanie zdrojov a rizík u žiakov, tried, učiteľov (napr. nástup prvákov, prechod piatakov, podpora deviatakov, kariérny rozvoj žiakov, podpora žiaka s podpornými opatreniami).

      ● realizovanie sociometrie tried, klímy učiteľského zboru

      ● poradenstvo, podpora a vzdelávanie učiteľov, rodičov 

         podporovanie vedenia školy pri napĺňaní vízie a smerovaní

         školy

      ● vykonávanie preventívnych programov a depistáže

      ● mediácia konfliktov (s využitím nenásilnej komunikácie),

         pravidelná individuálna reflexia so žiakmi

      ● cielená intervencia: reedukácia porúch učenia, skupinová

         i individuálna podporná terapia (arteterapia, muzikoterapia,

         terapia hrou...), manažment podporných opatrení

      ● mentoring a supervízia asistentov, podpora triednych učiteľov

      ● aktívna spolupráca s CPP/SCPP sieťovanie s inými subjektmi

       (kuratela,  ÚPSVaR, polícia, lekári, LVS, DC, RC a i.)

      ● pravidelné stretávanie sa a  tímové porady, intervízie,

         supervízie, prípadové konferencie, vzdelávanie tímu

      Teoretický a praktický sprievodca ŠPT

       

       

       

       

       

      Multidisciplinárny prístup

         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     • Školský psychológ

     • Zabezpečuje najmä jednorazovú alebo pravidelnú individuálnu či skupinovú preventívnu a intervenčnú psychologickú podporu žiakom a ich rodinám, ako napríklad adaptáciu nových detí v triedach, sledovanie problémov v kolektívoch, intervenuje v prípade konfliktov medzi deťmi, realizuje mediáciu. Podľa možností ponúka psychologickú podporu aj zamestnancom školy a rodičom. Vzhľadom k jeho odbornosti poskytuje vzdelávanie rodičom a učiteľom, realizuje identifikáciu rizikových detí, meranie klímy tried, zboru, depistáže, orientačnú psychologickú diagnostiku a i. V prípade, že pracuje s komplexnými prípadmi, pravidelne navštevuje externého supervízora.

      Meno: Mgr. Natália Jančeková - školský psychológ:

      e-mail: skolskypsycholog@zsskultetyho.sk

      Telefón: 0910 933 955

      Nájdete ma na 1. poschodí.

      Konzultačné hodiny pre rodičov – po dohovore cez edupage / mail.

      Konzultačné hodiny pre žiakov a učiteľov – kedykoľvek počas dňa.

     • Školský špeciálny pedagóg

     • Poskytuje najmä starostlivosť žiakom so zvýšenými nárokmi na podporu, najmä žiakom s ťažkosťami v učení, žiakom s rizikovým vývinom. Môže zabezpečovať aj prvý odborný intervenčný kontakt pri riešení problémov v správaní detí. Usmerňuje  výchovnovzdelávací proces u žiakov prijímajúcich podporné opatrenia, vedie  dokumentáciu, komunikuje s poradenským zariadením, inými odborníkmi,  rodičmi, realizuje identifikáciu detí s poruchami učenia, depistáže v prvých ročníkoch, rozvojové programy, zúčastňuje sa pri zápise do prvého ročníka či koordinuje triednych učiteľov a pedagogických asistentov pri edukácii detí s podpornými opatreniami, v spolupráci s učiteľmi vypracúva IVP.

      Meno: Mgr. Oľga Štrbová,

      koordinátor školského podporného tímu


      Konzultačné hodiny: pondelok - piatok  od 8.00do 14.00 hod.

      e-mail: strbova@zsskultetyho.sk

      Telefón: 0911 331 232

       

       

      Meno: Mgr. Michaela Juhásová

      Konzultačné hodiny : pondelok – piatok  od 8.00do 14.00 hod.

      e-mail:michaelajuhasova15@gmail.com

      Telefón 0911 972 045

     • Sociálny pedagóg

     • Realizuje najmä preventívne a intervenčné programy, podporuje žiakov a ich rodiny, ktoré majú bariéry k dosiahnutiu učebných a rozvojových cieľov, najmä na strane rodiny, alebo sociálneho prostredia. Je dôležitým spojovacím článkom medzi školou a rodinou. Pomáha prepájať zdroje a prácu ostatných členov tímu tak, aby tieto boli dostupné pre všetky deti. Umožňuje budovať a podporovať komunitnú podporu, prepojenia na externých členov tímu. Udržuje kontakty nielen s poradenským zariadením, ale aj so sociálnou kuratelou a externými organizáciami.

      Sociálny pedagóg:    Mgr. Ivana Miková

      Konzultačné hodiny:  Pondelok - Piatok:  08:00 – 12:00 hod.

      e-mail: ivamikova23@gmail.com

      telefón: 0907 424 773

       

     • Pedagogickí asistenti

     • So školským podporným tímom a pedagógmi hľadá účinné stratégie na rozvoj potenciálu všetkých detí. V spolupráci s (triednym) učiteľom identifikuje zdroje a riziká vo svojej triede/skupine.

      • pomáha vytvárať podporujúcu a priateľskú atmosféru v triede s rešpektujúcimi vzťahmi, demokratickými pravidlami a tímovou spoluprácou
      • venuje sa žiakom s bariérami a pomáha im zvládať nároky, napríklad zjednoduší alebo zopakuje výklad učiteľa,  poskytuje pomoc pri riešení úloh a pod.
      • pomáha pri zvládaní diferencovaného vyučovania, s využívaním rôznych metód a foriem práce (napr. skupinové učenie), prezentácie naučeného a hodnotenia tak, aby  podporoval potenciál každého žiaka podľa jeho potrieb
      • flexibilne si s učiteľom delí prácu s triedou alebo procesmi  (napr. jeden reflektuje, pozoruje, pomáha, druhý sa venuje zadávaniu a koordinácii), pomáha všetkým žiakom podľa toho, ako a kedy to potrebujú
      • podieľa sa na vytváraní pomôcok, individualizovaných úlohách, pomáha žiakom naučiť sa používať špeciálne pomôcky s cieľom viesť ich k čo najväčšej samostatnosti v procese vzdelávania
      • spolu so ŠPT a pedagógom definuje oblasti podpory žiaka / žiakov, silné stránky, oblasti, ktoré zvládne sám tak, aby pomoc bola cielená a vychádzala z aktuálnych potrieb a nielen z diagnózy.

      Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu si škola vytvára rôzne možnosti, ako podporiť žiakov, ale aj samotného učiteľa a pedagogického asistenta. Z týchto možností ponúkame niekoľko ako inšpiráciu:

      • individuálna výučba – ide o individualizovanú podporu aj mimo triedy zameranú na konkrétnu činnosť, predmet,  doučovanie s ohľadom na aktuálne bariéry žiaka. Môže sa realizovať aj mimo vyučovania ako spoločné učenie, príprava, doplnenie učiva, zvládanie nových zručností, domáce úlohy, projekty, krúžky a i. U detí s veľkými bariérami (jazykové, sociálne) môžu byť niektoré formy veľmi účinné a potrebné, prípadne aj ako alternatíva k časti vyučovania.
      • Jeden učí, druhý zachytáva – ide o najtradičnejšiu metódu – učiteľ učí, a PA chodí po triede alebo sedí pri konkrétnom žiakovi, monitoruje správanie, postup riešenia úloh, opravuje úlohy.
      • Paralelná výučba – učiteľ a PA si rozdelia triedu na dve skupiny a obaja učia to isté. Vďaka menším skupinám môžu pracovať efektívnejšie a reagovať na individuálne potreby žiakov. Paralelná výučba môže byť vhodná aj pri náprave, precvičovaní či rozšírení výučby alebo pri diferencovanom učení pre rôzne skupiny detí.
      • Jeden učí, druhý podporuje a naopak – učiteľ učí celú triedu (zadáva úlohy, kontroluje, manažuje), PA pomáha žiakovi alebo skupine s bariérami so zapojením sa do aktivít na hodine, kontroluje, manažuje. Učiteľ je úzko spojený s PA, spolu plánujú činnosti, podporné nástroje, pomôcky, upravené pracovné listy, cvičenia. Obaja sa môžu striedať a vymieňať vo svojich roliach, výborne sa uplatňuje aj pri skupinovej práci. Ak sa striedajú v roliach, učiteľ sa má šancu tiež dostať bližšie k žiakom, na ktoré je asistent „zacielený“, aby tak vedel lepšie uchopiť triedu a jej potreby.
      • Obaja učia - ide o tímové učenie, kedy učiteľ a PA spoločne plánujú a spoločne učia. Ak vojdete do triedy, neviete presne rozlíšiť, kto je kto. Obaja sa spoločne pri výučbe vzájomne dopĺňajú, jeden môže preformulovať či dovysvetľovať, demonštrovať triede to, čo druhý hovorí. Ak sa vytvorí dobrý vzťah učiteľa a PA, ide o veľmi efektívny a inkluzívny model práce.

      Meno:

      Michaela Fajinová

      Mgr. Stanislava Gulíková

      Mgr. Kristína Jánošová

      Mgr. Jana Košelíková

      Mgr. Ivana Miková

      Mgr. Mariana Pomothyová

      Mgr. Magdaléna Siposová                   

      Mgr. Jana Stopová  

      Mgr. Michaela Šestáková

      Bc. Tomáš Špeťko               

      Ing. Jana Števánková            

      Bc. Petra Tešíková    

      Ing. Eva Vrbinčíková

      Andrea Papšová

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie