• Výchovný poradca

     • Ponuka SŠ v Topoľčanoch pre nasledujúci školský rok

     • Stredné školy a ich odbory  v Topoľčanoch

       

      Súkromná stredná odborná škola pedagogická

      Gagarinova 2490/13     www.ssosto.edupage.org

      Študijné odbory:

      Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

      Sociálno-výchovný pracovník

      Pedagogický asistent

       

      Stredná odborná škola obchodu a služieb

      T.Vansovej 2    www.sosoasto.sk

      Študijné odbory:  hotelová akadémia pracovník marketingu,   čašník/servírka

      Učebné odbory:   kuchár,   čašník, servírka

       

      Obchodná akadémia

      Inovecká 2041    www.oato.edu.sk

      Študijný odbor:  obchodná akadémia 

       

      Stredná odborná škola techniky a služieb

      Tovarnícka 1609    www.sostovar.edupage.sk

      Študijné odbory:  mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, kozmetik

      Učebné odbory:  autoopravár-mechanik, elektromechanik – silnoprúd, hostinský - hostinská,  inštalatér,  kaderník

       

      Gymnázium

      Ul. 17.novembra 1180

      Študijné odbory: gymnázium 4-ročné štúdium

                                 gymnázium 8-ročné štúdium

       

      Stredná odborná škola potravinárska

      Krušovská 2091    www.soskruto.sk

      Učebné odbory: mäsiar/kuchár, cukrár/kuchár, cukrár/pekár  

      2-ročný učebný odbor: potravinárska výroba (pre žiakov, ktorí neukončili deviaty ročník)

       

      Stredná zdravotnícka škola Sv. Vincenta de Paul

      Ul. 17.novembra 1056

      Študijné odbory: masér, praktická sestra

       

      Stredná odborná škola drevárska

      Pílska 7    www.sosdrevarska.sk

      Študijné odbory: technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba,  mechanik počítačových sietí,  tvorba nábytku a interiéru., technik drevostavieb

      Učebné odbory: stolár

       

        Stredná odborná škola agrotechnická

      Tovarnícka 1632    www.sostov1632-to.sk 

      Študijné odbory:  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení,  agropodnikanie – pestovateľstvo,  veterinárne zdravotníctvo a hygiena, zahradníctvo- sadovnícka a krajinárska tvorba

      Učebný odbor (3-ročný): agromechanizátor- opravár, nástrojár

      Učebný odbor (2-ročný):  poľnohospodárska výroba (pre žiakov, ktorí neukončili deviaty ročník)

       

      Súkromná škola umeleckého priemyslu

      Gagarinova 2490/13

      Študijné odbory: fotografický dizajn, keramický dizajn, propagačné výtvarníctvo, úžitková maľba

       

      Súkromné konzervatórium D.Kardoša

      Gagarinova 2490/13      www.skdk.sk

      Študijné odbory:  hudobno-dramatické umenie, tanec, spev, hudba

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie