• Učebne

   • Zoznam učební a kabinetov

   • Máme 17 odborných učební s rôznym zameraním:

     

    1. Učebňa anglického jazyka 1

    2. Učebňa anglického jazyka 2

    3. Učebňa anglického jazyka 3

    4. Veľká počítačová učebňa 1

    5. Malá počítačová učebňa 2

    6. Malá počítačova učebňa 3

    7. Prírodovedná učebňa

    8. Učebňa Geografie a Dejepisu

    9. Matematicko - fyzikálna učebňa

    10. Fitnes učebňa

    11. Hudobno-pohybové štúdio

    12. Telocvičňa

    13. Čitáreň

    14. Učebňa techniky 1

    15. Učebňa techniky 2

    16. Oddelenie ŠKD

    17. Vonkajšia prírodovedná učebňa