• Zoznam učební a kabinetov

  • Máme 17 odborných učební s rôznym zameraním:

    

   1. Učebňa anglického jazyka 1

   2. Učebňa anglického jazyka 2

   3. Učebňa anglického jazyka 3

   4. Veľká počítačová učebňa 1

   5. Malá počítačová učebňa 2

   6. Malá počítačova učebňa 3

   7. Prírodovedná učebňa

   8. Učebňa Geografie a Dejepisu

   9. Matematicko - fyzikálna učebňa

   10. Fitnes učebňa

   11. Hudobno-pohybové štúdio

   12. Telocvičňa

   13. Čitáreň

   14. Učebňa techniky 1 - malá

   15. Učebňa techniky 2 - veľká stolárska

   16. Oddelenie ŠKD - herňa 1

   17. Oddelenie ŠKD - herňa 2

   18. Vonkajšia prírodovedná učebňa

   19. Učebňa pre žiakov so ŠVVP

   20. Snouzelen - multisenzorická oddychová miestnosť

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie