• Učebne

   • Zoznam učební a kabinetov

   • Máme 17 odborných učební s rôznym zameraním:

     

    1. Učebňa anglického jazyka 1

    2. Učebňa anglického jazyka 2

    3. Učebňa anglického jazyka 3

    4. Veľká počítačová učebňa 1

    5. Malá počítačová učebňa 2

    6. Malá počítačova učebňa 3

    7. Prírodovedná učebňa

    8. Učebňa Geografie a Dejepisu

    9. Matematicko - fyzikálna učebňa

    10. Fitnes učebňa

    11. Hudobno-pohybové štúdio

    12. Telocvičňa

    13. Čitáreň

    14. Učebňa techniky 1 - malá

    15. Učebňa techniky 2 - veľká stolárska

    16. Oddelenie ŠKD - herňa 1

    17. Oddelenie ŠKD - herňa 2

    18. Vonkajšia prírodovedná učebňa

    19. Učebňa pre žiakov so ŠVVP

    20. Snouzelen - multisenzorická oddychová miestnosť

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie