• História školy

    • Hodiny času odrátali našej škole neuveretiľných tridsať rokov. 30 rokov učenia, vychovávania, súťaženia, zábavy. 30 rokov naplnených múdrymi a láskavými slovami mnohých učiteľov, ktorí dnes s hrdosťou pozerajú na lekárov, právnikov, pedagógov, umelcov, majstrov, kuchárov, kaderníkov. Dali im základy vedomostí, s ktorými naložili podľa vlastného uváženia tak, aby boli čestnými a zodpovednými ľuďmi.


         Na prvom liste kroniky Základnej školy na Škultétyho ulici stojí dátum 29. august 1980. To je oficiálny dátum jej slávnostného otvorenia. Predseda Mestského národného výboru v Topoľčanoch symbolickým prestrihnutím pásky odovzdal školu učiteľom a nedočkavým žiakom. Škola vo svojom prvom školskom roku začínala s 541 žiakmi, ktorí boli rozdelení do 21 tried. Na I. stupni bolo 274 žiakov, čo predstavovalo 10 tried. Na II. stupni bolo 11 tried s počtom žiakov 267. 
     A vyučovanie sa mohlo začať.

         Prvou riaditeľkou sa stala p. Viera Bezáková. Učiteľský zbor sa zišiel prevažne z učiteľov z piatich topoľčianskych škôl. Od otvorenia školy až dodnes tu pracuje p. Milan Thier. On stál pri zrode našej školy a sú jej súčasťou aj teraz.

         Škola mala v prvom školskom roku 1980/81 48 zamestnancov, zástupkyňou riaditeľky bola p. Elena Antalová. Ku škole patrila aj Družina mládeže, v ktorej deti trávili čas po vyučovaní. Družina začínala so štyrmi vychovávateľkami. Pre veľký záujem rodičov o novú školu bolo v prvých rokoch vyučovanie dvojsmenné.

         Po desiatich rokoch existencie školy došlo k zmene v jej vedení. Riaditeľom školy sa stal PaedDr. Jozef Kušnier (1990-1997), zástupcom riaditeľa školy Mgr. Ľubomír Dobrovodský (1990-1991). Od 1.9.1991 sa stala zástupkyňou pre I. stupeň Mgr. Emília Jamborová, pre II. stupeň Mgr. Ľubica Červená (1991-1997).

         V rokoch 1997-2004 viedla školu Mgr. Ľudmila Tomešová, zástupkyňou pre I. stupeň bola do 31.augusta 2010 Mgr. Emília Jamborová. Vo funkcii zástupcu riaditeľa pre II. stupeň sa vystriedali Mgr. Mária Uhrínová (1997-1999), Mgr. Anna Kušnierová (1999-1.2.2003), PaedDr. Marcela Mokrá (1.2.2003-1.7.2004).    
                           
                                  
         1.1 2002  sme podľa NV SR  získali  právnu  subjektivitu, stali  sme sa samostatným riadiacim prvkom.    
         Od 1.7.2004 máme riaditeľku Mgr. Máriu Bezákovú, zmena nastala aj na poste zástupkyne pre II. stupeň, do funkcie nastúpila Mgr. Erika Muchová a od 1.9.2010 je zástupkyňou pre I. stupeň PaedDr. Jana Šubová.

         Počas 30 rokov fungovania školy nepoklesol počet tried pod 20 a počet žiakov pod 500, ba stále je čoraz väčší záujem o vzdelávanie na našej škole. Nová prístavba vytvorí priestor na vzdelávanie v kmeňových učebniach a nových odborných učebniach.
         Škola od svojho vzniku napredovala a napreduje doteraz tak, aby spĺňala úroveň súčasného trendu vzdelávania. V roku 1987 nám bol priznaný štatút jazykovej školy, t.j. začal sa v treťom ročníku vyučovať cudzí jazyk, v tom čase jazyk ruský. V piatom ročníku žiaci priberali nemecký alebo anglický jazyk. Od roku 1990 sa začalo s výučbou anglického a nemeckého jazyka už od tretieho ročníka, po skončení školskej dochádzky teda žiaci ovládali dva cudzie jazyky. V školskom roku 2001/2002 sa začal nový program školy, ktorý umožnil výučbu anglického jazyka od prvého ročníka základnej školy. Na výučbu žiaci využívajú dve jazykové laboratóriá. Od školského roku 2008/2009 sa žiaci vzdelávajú podľa nového Školského vzdelávacieho programu s názvom „Škola tretieho tisícročia“. Vyučujeme štyri cudzie jazyky ANJ, NEJ, RUJ a FRA.

         Aktívnou prácou v rôznych programoch sme sa zaradili do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Žiaci v záujmových útvaroch pracujú na projektoch zameraných na ochranu našej prírody a zdravia. 
     Prostredníctvom projektu Infovek a ďalším projektom máme školu vybavenú kvalitnými počítačmi s pripojením na internet. Dnes sa žiaci vzdelávajú v troch počítačových učebniach. S podporou Rady rodičov máme učebne vybavené informačno-komunikačnými prostriedkami.  O činnosti školy sa verejnosť dozvedá aj prostredníctvom našej internetovej stránky. 

     Škola sa dostáva do povedomia verejnosti vďaka úspechom žiakov, ktorých učitelia, nielen vo vyučovacom procese, ale aj mimo neho, vedú k rozvoju ich kreativity, fantázie, vytrvalosti, zdravej súťaživosti. Prostredníctvom účasti v rôznych kolách súťaží žiaci získavajú vzťah k svetu, prírode, literatúre, jazykom, počítačom, športu, matematike či chémii. Mnohí výborní športovci reprezentujú našu školu aj v mimoškolských aktivitách.

     Žiaci mali možnosť prezentovať sa aj v školskom časopise. Pod vedením Mgr. Anny Kušnierovej žiaci spolupracovali pri vydávaní časopisu „Škulo“ v školskom roku 1996/1997. V rokoch 1997-1999 vychádzal nový školský časopis „Školák“, ktorý vydávali žiaci pod vedením Mgr. Ľubice Mikušovej. S časopisom „Školák“ sa zapojili do celoslovenskej súťaže školských časopisov, kde získali čestné uznanie a diplom. Od roku 2005 žiaci v rámci krúžkovej činnosti pod vedením Mgr. Daniely Vystrčilovej nadviazali na tradíciu školských časopisov a začali vydávať „Čas na oddych“. Po troch rokoch vedenie časopisu prevzala Mgr. Marcela Kubríková a dnes už redakčná rada vydáva siedmy ročník tohto časopisu.

     K rozvoju kultúrneho života v škole prispieva aj multimediálna knižnica a čitáreň, v ktorej sa organizujú rôzne podujatia, súťaže a besedy. V knižnici pracuje aj čitateľský HEVI klub Kvapky, ktorý pripravuje Čaje o 15-tej pre bývalé pani učiteľky našej školy. Žiaci šiesteho ročníka natáčajú so školskou televíziou HALÓtelka školské správy mapujúce život našej školy.
     Úspešný chod školy v súčasnosti zabezpečuje 47 pedagogických pracovníkov. Z toho sú 3 pracovníci vedenia školy, 35 učiteľov, 1 pracovníčka ŠSZČ, 8 vychovávateliek a 4 externí vyučujúci. V škole pracuje 1 školská  psychologička, 1 špeciálna pedagogička, 10 nepedagogických pracovníkov a 7 pracovníčok v školskej jedálni.

     Za 30 rokov sa v škole mnoho zmenilo. Dnes má budova nový šat, máme moderne vybavené učebne, vo výstavbe je nový areál. Ale čo je hlavné, máme stále učeniachtivých a vnímavých žiakov, ktorým sa snažíme poskytnúť čo najviac priestoru na sebazdokonaľovanie a rozvoj ich tvorivosti. 

      

      

     Bývalí riaditelia školy:

                                                 

          Viera Bezáková                               Jozef Kušnier                   Ľudmila Tomešová


      

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie