• Novinky

      • Pochvala dvom žiakom za eko správanie

      • Do galérie Pochvala dvom žiakom za eko správanie boli pridané fotografie.

       Toto sú dvaja žiaci našej školy, ktorých vo štvrtok 30.1.2020 stretla pani učiteľka Oravcová na sídisku, kde sami od seba zbierali odpadky. Bolo to veľmi prekvapivé, ale patrí im a aj ich rodičom za výchovu obrovská pochvala, že svoje deti vedú k takémuto správaniu. Sú to Lukáš Labuda a Denis Neuman z 2.B triedy. 

       "Ďakujem im za to a prajem si, aby takýchto uvedomelých žiakov bolo čo najviac!"   

       učiteľka Lýdia Oravcová

      • Beseda s odborníkmi

      • Do galérie Beseda s odborníkmi boli pridané fotografie.

       V školskej čitárni sa uskutočnila bededa s pozvanými odborníkmi na tému "Šikana a kyberšikana". Pozvaní odborníci z CPPPaP so žiakmi besedovali, zvolili zážitkové aktivity, vypracovávali so žiakmi pojmové mapy. Vytvorili pre nich modelové situácie, v ktorých žiaci mohli na vlastnej koži prežiť pocity obete a agresora.  

      • Multisenzoriálna miestnosť SNOEZELEN

      • Do galérie Multisenzoriálna miestnosť SNOEZELEN boli pridané fotografie.

       S podporou MŠVVaŠ a prostredníctvom poskytnutých finančných prostriedkov sme dostali možnosť skvalitniť emocionálne prežívanie a podporiť prevenciu rizikového správania sa žiakov. Vybudovali sme jedinečnú a  netradičnú miestnosť SNOEZELEN. V tejto netradičnej terapeutickej miestnosti  vykonávame  so žiakmi so ŠVVP, ale i intaktnými žiakmi, stimulácie, intervencie a relaxácie. Relaxácia sa deje v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov. Toto pozitívne aktivizuje zmyslové vnemy. V tejto fotogalérii sa môžete pozrieť, ako sme miestnosť budovali a ako vyzerá teraz.

      • Zmena organizácie vyučovacieho času

      • Vážení rodičia, milí žiaci, na základe rozhodnutia riaditeľa školy a prerokovaní návrhu na pedagogickej rade konanej dňa 27.1.2020 sa od 4.2.2020, t.j. po nástupe na druhý polrok šk. roka 2019/20020 mení rozvrh vyučovacieho času pre žiakov školy nasledovne.

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • skola@zsskultetyho.sk
    • malis@zsskultetyho.sk
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    • Škultétyho 2326/11
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie