• Novinky

      • Pochvala dvom žiakom za eko správanie

      • Do galérie Pochvala dvom žiakom za eko správanie boli pridané fotografie.

       Toto sú dvaja žiaci našej školy, ktorých vo štvrtok 30.1.2020 stretla pani učiteľka Oravcová na sídisku, kde sami od seba zbierali odpadky. Bolo to veľmi prekvapivé, ale patrí im a aj ich rodičom za výchovu obrovská pochvala, že svoje deti vedú k takémuto správaniu. Sú to Lukáš Labuda a Denis Neuman z 2.B triedy. 

       "Ďakujem im za to a prajem si, aby takýchto uvedomelých žiakov bolo čo najviac!"   

       učiteľka Lýdia Oravcová

      • Beseda s odborníkmi

      • Do galérie Beseda s odborníkmi boli pridané fotografie.

       V školskej čitárni sa uskutočnila bededa s pozvanými odborníkmi na tému "Šikana a kyberšikana". Pozvaní odborníci z CPPPaP so žiakmi besedovali, zvolili zážitkové aktivity, vypracovávali so žiakmi pojmové mapy. Vytvorili pre nich modelové situácie, v ktorých žiaci mohli na vlastnej koži prežiť pocity obete a agresora.  

      • Multisenzoriálna miestnosť SNOEZELEN

      • Do galérie Multisenzoriálna miestnosť SNOEZELEN boli pridané fotografie.

       S podporou MŠVVaŠ a prostredníctvom poskytnutých finančných prostriedkov sme dostali možnosť skvalitniť emocionálne prežívanie a podporiť prevenciu rizikového správania sa žiakov. Vybudovali sme jedinečnú a  netradičnú miestnosť SNOEZELEN. V tejto netradičnej terapeutickej miestnosti  vykonávame  so žiakmi so ŠVVP, ale i intaktnými žiakmi, stimulácie, intervencie a relaxácie. Relaxácia sa deje v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov. Toto pozitívne aktivizuje zmyslové vnemy. V tejto fotogalérii sa môžete pozrieť, ako sme miestnosť budovali a ako vyzerá teraz.

      • Zmena organizácie vyučovacieho času

      • Vážení rodičia, milí žiaci, na základe rozhodnutia riaditeľa školy a prerokovaní návrhu na pedagogickej rade konanej dňa 27.1.2020 sa od 4.2.2020, t.j. po nástupe na druhý polrok šk. roka 2019/20020 mení rozvrh vyučovacieho času pre žiakov školy nasledovne.