• OZNAM

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje, že opakované voľby do Rady školy sa uskutočnia 14. 03. 2024 o 15,30 hod. v školskej jedálni ZŠ Škultétyho. 

      Prosíme rodičov, aby si prečítali Organizačné zabezpečenie opakovaných volieb do Rady školy. 

      Organizačné zabezpečenie opakovaných volieb pri ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany:

      1. Voľby do RŠ zo zástupcov rodičov sa uskutočnia 14. 03. 2024 o 15,30 h. do 16,30 h. v ŠJ pri ZŠ Škultétyho Topoľčany

      2. Zástupcovia rodičov (zákonných zástupcov) žiakov, ktorí majú záujem o členstvo RŠ sa nahlásia do 12. 03. 2024 (v utorok) do 13,00 hod. na riaditeľstve školy. 

      3. Kandidátom nemôže byť rodič žiaka, ktorý je zároveň zamestnancom školy. 

      4. Volebná komisia skontroluje správnosť prihlásených kandidátov, spíše zápisnicu a vypracuje volebné lístky, ktoré následne opečiatkuje. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. 

      5. Platný hlasovací lístok je so 4 zakrúžkovanými kandidátmi, alebo tromi, dvomi alebo jedným kandidátom. 

      6. Neplatný listok je, ak sú zakrúžkovaní viacerí ako 4 kandidáti. 

      7. Mandátová komisia spočíta počet prítomných rodičov. V prípade nižšieho počtu ako je nadpolovičná väčšina platných voličov, riaditeľka vyhlási opakované voľby, ktoré sa uskutočnia 5 minút po zverejnení výsledkov 1. kola. V 2. kole nie je potrebná nadpolovičná väčšina voličov. 

      8. Do Rady školy sú vo voľbách zvolení 4 zástupcovia rodičov (zákonných zástupcov) žiakov. V prípade rovnosti hlasov o členstve v Rade školy sa rozhodne žrebovaním.

      9. Rodičia žiakov, môžu uplatniť len jeden hlas za rodinu bez ohľadu na počet detí navštevujúcich školu. 

      10. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z priebehu volieb a oznámi výsledky volieb najneskôr 48 hodín od uskutočnenia volieb na webovom sídle školy.

       

      V Topoľčanoch 29. 02. 2024                                                  Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • Hviezdoslavov Kubín

     • 27. 02. 2024 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy.

      Z II. kategórie postupuje Alex Chudý z 5. A a Jakub Bobošík zo 6. C

      Z III. kategórie postupuje Nicoletta Majgotová z 8. B.

      Výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

      Za PK SJL Mgr. A.Tešíková

     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že jarné prázdniny v tomto školskom roku sa konajú od 04. 03. do 08. 03. 2024. Vyučovanie začne 11. 03. 2024 podľa rozvrhu. 

      Prajeme všetkým žiakom prežitie krásnych jarných prázdnin, veľa pohody a slnečných dní. 

      Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy 

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje rodičom, že plenárne zasadnutie rodičov z dôvodu opakovanej voľby do Rady školy sa nebude konať 29. 02. 2024, ale bude sa konať až po jarných prázdninách. Termín a čas upresníme dostatočne vopred. 

      S pozdravom riaditeľka školy Mgr. Mária Bezáková 

     • Valentínska pošta

     • V našej škole sa už stala „Valentínska pošta“ tradíciou. Blížiaci sa sviatok svätého Valentína dal žiakom možnosť prejaviť svoje city a viac prehĺbiť priateľské  a kamarátske vzťahy. Projekt Valentínskej pošty začína  5. februára, kedy sú žiaci cez školský rozhlas upozornení na blížiaci sa sviatok a začnú pripravovať svoje “valentínky“ . Valentínska schránka bola vyložená pred zborovňou, vyzdobená srdiečkami a pomaly sa napĺňala pozdravmi.

      14. február nám pripadol na stredu a žiačky 9. ročníka  začali rozdávať srdiečka žiakom a  pani učiteľkám,  ktorí  prišli oblečení  v červenej a ružovej farbe. Chodby školy ožili  farbami, ktoré symbolizujú lásku. Žiaci  z 9.B triedy doručili valentínky svojim adresátom do tried.   

      Láska je predsa  súčasťou života každého z nás. Celý život jej venujeme značnú pozornosť. Každý potrebuje prejavy lásky a priateľstva, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity. Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by malo byť v každom dni počas celého roka.

      Mgr. Dagmar Rumanová

     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že od pondelka 19. 02. 2024 z dôvodu zníženia % chorobnosti sa obnovuje vyučovanie v plnom rozsahu - 45 minútové vyučovacie hodiny. Obedy sa vydávajú riadne podľa harmonogramu, funguje aj ŠKD podľa plánu aj popoludňajšie voľnočasové aktivity. 

      Uvedené dávame na vedomie rodičom aj žiakom.

      Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy 

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Dňa 19. 02. 2024 o 15,30 hod. sa uskutočnia triedne rodičovské združenia 1. až 9. ročníka ZŠ. Účasť rodičov je nutná.

      Súčasťou bude voľba do Rady školy. 

      Mgr. Mária Bezáková 

       

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým rodičom a žiakom, 

      že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a učiteľov počas tohto týždňa sa naďalej pokračuje v režime skráteného vyučovania (od pondelka t. j. 12. 2. 2024).  Skrátené vyučovacie hodiny budú na 40 minút.

      Siedme hodiny sú zrušené a taktiež aj všetky popoludňajšie aktivity - krúžky. 

      Obedy v ŠJ sa budú vydávať do 13,00 hod. ŠKD bude v prevádzke do 16,00 hod.

     • Lyžiarsky kurz 2024

     • V termíne 28 .januára - 2. februára 2024 sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho a snoubordového kurzu v lyžiarskom stredisku Polomka na strednom Slovensku.

      Celkovo sa zúčastnilo 77 žiakov zo 7.- 9. ročníka. Výborné snehové podmienky a krásne počasie prispeli k veľmi vydarenému kurzu, kde žiaci získali základné zručnosti v lyžovaní alebo snoubordingu.  Užili si veľa zábavy a získali veľmi kladný vzťah k tomuto krásnemu zimnému športu.

     • Darujte 2% - Ďakujeme

     • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      • Finančné prostriedky budú použité na:

       Nové tlačivo nájdete tu:

       za_rok_2023nove_tlacivo.pdf

       Ďakujeme veľmi pekne!

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

      Ako postupovať

      • Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

       Podávate si daňové priznanie sami?

       Postup pre právnické osoby

       

     • Dôležitý oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým rodičom a žiakom, 

      že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a učiteľov počas tohto týždňa pokračuje režim skráteného vyučovania (od pondelka t. j. 5. 2. 2024).  Skrátené vyučovacie hodiny budú na 40 minút.

      Siedme hodiny sú zrušené a taktiež aj všetky popoludňajšie aktivity - krúžky. 

      Obedy v ŠJ sa budú vydávať do 13,00 hod. ŠKD bude v prevádzke do 16,00 hod.

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
     +421 38 532 62 40 - tel./fax
     +421 38 532 20 07 - ekonómka
     +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
     +421 911 331 176 - školská jedáleň
     +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

     mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

     1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
     2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
     3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
     4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
     5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
     6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
     7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
     Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
     8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
     9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
     10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
     11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
     12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11
     95501 Topoľčany
     Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie