• Pokyny k nástupu žiakov 1. stupňa a vyučujúcich po celoplošnom testovaní

     • Všetci žiaci, ktorí prídu do školy 3.11.2020 (v utorok) po jesenných prázdninách predložia tlačivo o bezinfekčnosti - vyhlásenie zákonného zástupcu (Vyhlasenie(1).docx​​​​​​​) .

      Škola nevyžaduje od rodičov negatívny výsledok testu na ochorenie COVID 19.

      Všetci zamestnanci ZŠ Škultétyho Topoľčany predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní do zamestnania certifikát o negatívnom výsledku testu na COVID 19.

      Žiaci 1. stupňa nad 10 rokov, ak sa nepreukážu negatívnym testom, nemôžu sa zúčastniť vyučovania prezenčnou formou.

      viď pokyny z 27.10.2020 - Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase Uznesenia vlády SR č. 678 z 22.10.2020  (uznesenie tu: 17732.pdf).

     • Učitelia v dištančnom vzdelávaní dostanú mobilné dáta navyše

     • Od pondelka, 26. októbra, prešiel druhý stupeň základných škôl na dištančnú výučbu. Na pomoc so zvládnutím prechodu budú slúžiť aj navýšené dáta mobilných operátorov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dohodlo so všetkými mobilnými operátormi o navýšenie mobilných dát a volaní pre učiteľov.

      “ Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho  prihlásilo do systému všetkých učiteľov, ktorým budú navýšené dáta bez ohľadu na operátora o minimálne 10 GB mesačne a takisto im budú aktivované neobmedzené hlasové volania. ”Zároveň, operátori pri každom čísle overia, či daný učiteľ reálne vykonáva dištančné vzdelávanie a v prípade zneužitia bude vyvodená zodpovednosť. Platnosť je zatiaľ do konca kalendárneho roka 2020. Operátori každému by mali zaslať oznámenie prostredníctvom SMS.

     • Nové usmernenia platné od 26.10.2020

     • Nové opatrenia v prílohe 17685.pdf

      ROZHODNUTIE


      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:


      1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.
      2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v
      a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
      b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku,
      c) stredných školách,
      d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      e) jazykových školách,
      f) základných umeleckých školách,
      riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.
      3. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania
      a) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času; riaditelia centier voľného času zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou formou,
      b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
      c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
      d) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.
      4. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä
      a) výlety a exkurzie,
      b) športové výcviky a školské športové súťaže,
      c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
      d) kurzy na ochranu života a zdravia,
      e) kurzy pohybových aktivít v prírode,
      f) saunovanie,
      g) dni otvorených dverí
      do odvolania.
      5. Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/17294:1-A1810 z 11. októbra 2020.
      Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
      Odôvodnenie:
      Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu.
      Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18. októbra 2020.


      Branislav Gröhling
      minister školstva, vedy, výskumu a športu

     • Zmeny vo vyučovaní od 26.10.2020 do 27.11.2020

     • Na základe vyhlásenia vlády SR o pandemických opatreniach v SR meníme rozvrh.

      Žiaci 1. - 4. ročníka sa budú vyučovať štandardne prezenčnou formou, ale s upraveným rozvrhom, t. j. denne 4 vyučovacie hodiny. Potom prechádzajú na obed a do ŠKD tí žiaci, ktorí ŠKD navštevujú.

      Žiaci 5. - 9. ročníka sa budú vzdelávať dištančnou formou z domu podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený.

      Títo žiaci boli hromadne odhlásení aj zo stravy - nemusíte odhlasovať!

      OBEDY SA BUDÚ VYDÁVAŤ V ČASE OD 11,15 - 12,30 H.

      Dňa 29. 10. 2020 t. j. štvrtok bude prebiehať normálne vyučovanie.

      Prázdniny budú v dňoch 30. 10., 02. 11., 06. 11. a 09. 11. 2020

     • Získali sme zelené logo

     • Naša škola už dlhžiu dobu separuje odpad. Učíme k tomu našich žiakov už od prvého ročníka. Zber elektroodpadu je jeho súčasťou. Na jar 2020 sme získali certifikát a ako bonus sme teraz získali aj zelené logo. 

      Snažíme sa aby aj naša škola bola ekologická a zelená. 

     • Žiaci krúžkov pozor!

     • Prosíme tých rodičov žiakov, ktorí chodia na platené krúžky, aby neplatili poplatok za krúžky, nakoľko je krúžková činnosť kvôli obmedzeniam vlády SR pre COVID-19 dočasne pozastavená!

      Platia len Slovenský jazyk a Matematika pre 9. ročník!!! - tieto krúžky bežia!!! Poprosíme uhradiť za krúžky do 15.10.2020.

      Platby, ktoré ste uhrádzali, automaticky presunieme na mesiace, kedy bude krúžková činnosť obnovená.

     • 1. miesto neprofesionálnej fotografie

     • Mia L., 6.B, 1. miesto neprofesionálnej fotografie.

      Blahoželáme našej žiačke ku krásnej práci a prajeme jej veľa ďalších krásnych úspechov v rozvíjaní jej talentu.

     • Školské kolo "Olympiády v slovenskom jazyku"

     • Dňa 13. 10. 2020 sa konala na našej škole "Olympiáda v slovenskom jazyku". Zúčastnilo sa jej 7 žiakov.

      Prvé tri miesta obsadili:

      1. miesto - T. O. z 9. B

      2. miesto - T. G z 9. B

      3. miesto - S. Č z 9. A

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a výhercom gratulujeme. 

     • Dištančné vzdelávanie - zabezpečenie v prípade prerušenia vyučovania

     • V prípade prerušenia vyučovania z dôvodu výskytu COVID-19 sme pripravení na realizáciu dištančného vzdelávania.

      Vypracovali sme rozvrh hodín na 10 vyučovacích predmetov: SJL, MAT, ANJ, NEJ, RUJ, GEO, BIO, DEJ, FYZ, CHE. Rozvrh dostali pedagógovia aj žiaci. Ostatné predmety budú pedagógovia vyučovať prostredníctvom edupage a to formou zadávania pracovných listov alebo posielaním prezentácií.

      Dištančné vzdelávanie bude prebiehať denne, podľa naplánovaného rozrhu hodín. Začiatok o 7:50 hod.  - 1. vyučovacia hodina a potom presne ako je stanovené v dennom rozvrhu. Učivo sa bude zapisovať do elektronickej triednej knihy. Budú sa zapisovať aj neprítomní - neaktívni žiaci ako chýbajúci na vyučovaní.

      Neprítomnosť bude ospravedlnená len z dôvodu choroby žiaka - nie zaspatie alebo svojvoľná nechuť sa učiť!

      Spôsob dištačného vzdelávania sme zaisťovali a zabezpečovali vopred s učiteľmi predmetármi a triednymi učiteľmi.

      Všetky odchylky, možnosti je potrebné konzultovať s vyučujúcimi. Po ukončení dištančného vzdelávania sa vrátime do školy a budeme zisťovať ako preberané učivo v dištančnej forme zvládli, prípadne sa učivo dovysvetľuje a zopakuje.

     • KOMPARO - testovanie

     • Vážení rodičia,

      predchádzajúci školský rok bol aj pre vás ťažkou skúškou. V marci 2020 sa výučba presunula do online priestoru a na vás padlo bremeno – pomáhali ste svojim deťom zvládnuť novú situáciu. Mnohí z vás majú možno pochybnosti o tom, či si deti dokázali dostatočne osvojiť preberané učivo. Testovanie KOMPARO vám pomôže zistiť úroveň vedomostí nadobudnutých počas celého školského roka poznačeného pandémiou COVID-19.

      Zároveň vám určite záleží na tom, aby sa vaše dieťa dostalo na dobrú strednú školu, ktorá mu zabezpečí lepšiu budúcnosť. Stredné školy zohľadňujú v prijímacom konaní aj výsledky celoštátneho Testovania 9, ktoré vaše deti tento alebo budúci školský rok absolvujú. Ak hľadáte spôsob, ako svojmu dieťaťu pomôcť priblížiť sa k vytúženým výsledkom, práve testovanie KOMPARO je vynikajúcou voľbou.

      Mnohí žiaci nemajú s podobnými testami dosť skúseností. Spoločnosť EXAM testing preto každý rok ponúka žiakom jedinečnú možnosť vyskúšať si už v 8. ročníku a následne aj v 9. ročníku testy podobné tým, ktoré ich čakajú na Testovaní 9.

      Najbližšie cvičné testovanie KOMPARO pre ôsmakov aj deviatakov sa uskutoční už 12. novembra. Každý účastník dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré typy úloh mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať. Táto analýza sa stane akýmsi kompasom, ktorý pomôže účastníkom nájsť smer, ktorým by sa mali vydať na ďalšej ceste za úspechom.

      Organizátorom testovania KOMPARO je spoločnosť EXAM testing, ktorá sa profesionálne venuje testovaniu žiakov už 26 rokov a má na túto činnosť potrebné povolenia.

      Hoci je účasť na testovaní KOMPARO dobrovoľná, každoročne sa doň zapájajú tisíce žiakov. Aj pre školy je KOMPARO veľmi užitočnou spätnou väzbou. Mnohé školy sa preto obracajú na rodičov s prosbou, aby toto testovanie svojim deťom uhradili.

      Veríme, že ak sa základná škola, ktorú vaše dieťa navštevuje, rozhodne zúčastniť na testovaní KOMPARO, bude to zmysluplná investícia, ktorá pomôže napredovať tým, ktorých máte najradšej.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie