• Zápis do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2021/2022

     • ZÁPIS detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022

      Vážení zákonní zástupcovia!

      Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 7. apríla 2021 do 9. apríla 2021 v čase od 13.00 hod. do 15.30 hod. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bude zápis prebiehať bez osobnej prítomnosti detí dvoma spôsobmi (zákonný zástupca si vyberie spôsob jemu dostupný):

      1. ZÁPIS ELEKTRONICKOU FORMOU

       Na webovej stránke školy www.zsskultetyho.sk v časti Elektronická prihláška je zverejnený link na online zápis do 1. ročníka. Počas týchto dní môžete kedykoľvek túto žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka online vypísať.

      Údaje v online žiadosti vypĺňajte s diakritikou. Za správnosť údajov je zodpovedný rodič. Žiadosť si pred odoslaním prekontrolujte.

            2. ZÁPIS OSOBNE V ŠKOLE

       V prípade, že nemáte možnosť zápis uskutočniť elektronickou formou, ponúkame Vám možnosť zápisu priamo v škole.

       Zápis sa uskutoční iba za prítomnosti zákonného zástupcu bez osobnej prítomnosti dieťaťa.  Zákonný zástupca sa pri vstupe do školy preukáže negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 7 dní.  Vstup do školy je povolený iba s respirátorom FFP2. V prípade tohto zápisu sa treba vopred telefonicky objednať na telefónnom čísle 0911 955 628. Volať môžete   v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. Termín zápisu Vám bude daný. Do školy si treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. V prípade, že je dieťa zverené iba jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné priniesť aj rozhodnutie o zverení do výchovy vydané príslušným orgánom

      DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka. 

      Zápis prebieha v súlade s platnou legislatívou a VZN mesta Topoľčany č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených mestom Topoľčany a VZN mesta Topoľčany č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany. Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali minulý školský rok odklad povinnej školskej dochádzky. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedosahuje školskú spôsobilosť, nežiada o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok riaditeľku ZŠ. O pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní rozhoduje riaditeľka príslušnej materskej školy.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

       Overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční po skončení mimoriadnej situácie. Zákonných zástupcov budeme informovať telefonicky.

       V prípade záujmu je možné dieťa zapísať aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ – slovensko.sk (nie mail).

      Ak Vám termín zápisu od 7.4.2021 do 9.4.2021 nevyhovuje, môžete svoje dieťa zapísať do 30.4.2021 v termíne, ktorý si telefonicky dohodnete. T.č. 038 5 326 240.

       

      KRITÉRIÁ na zápis do 1. ročníka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany

      Všeobecné kritériá zápisu a následného prijímania detí do 1. ročníka ZŠ 

      pre školský rok 2021/2022

       

      Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany bude pri prijímaní žiakov do  1. ročníka postupovať podľa platnej školskej legislatívy a podľa VZN Mesta Topoľčany č. 5/2019 a VZN č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované Mestom Topoľčany.

      KRITÉRIÁ ZÁPISU:

      1. kritérium:

      - deti patriace do obvodu školy

      2. kritérium:

      - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou v šk. roku 2019/2020 patriace do obvodu v meste Topoľčany

      3. kritérium:

      deti zamestnancov školy

      4. kritérium:

      deti, ktoré majú v škole súrodenca

      5. kritérium:

      deti z iných školských obvodov

      6. kritérium:

      deti bez trvalého a bez prechodného pobytu v meste Topoľčany

       

      Prílohy:

      eduresized_nasskolobvod.jpg - Náš školský obvod

       

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že od 01. 04. 2021 (štvrtok) do 06. 04. 2021 (utorok) sú VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY.

      Prezenčné vzdelávanie pre 1. stupeň pokračuje od 07. 04. 2021 (streda). 

      Žiaci 2. stupňa od 07. 04. 2021 pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      O obnovení prezenčného vzdelávania a podmienok pre žiakov 2. stupňa budeme včas informovať.

       

      S úctou M. Bezáková, riaditeľka školy 

     • DEŇ UČITEĽOV

     • Milé pani učiteľky, páni učitelia!

       

       Marec je významným mesiacom. Nielenže sa začína najkrajšie ročné obdobie, ale i tým, že si pripomíname narodenie velikána – učiteľa národov Jána Amosa Komenského.

      28. marec je dňom sviatku všetkých učiteľov, vychovávateľov, asistentov, odborných zamestnancov... jednoducho tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na vzdelávaní a výchove detí - našich žiakov.

      Dovoľte mi, aby som Vám vyjadrila obdiv, uznanie a ocenenie práce, ktorú vykonávate v prospech vzdelávania vašich zverencov. Je to práca náročná a často nedocenená. Všetci vieme, čo všetko potrebuje malý človiečik od narodenia po dospelosť.

      A práve školopovinné obdobie je tým najnáročnejším a najťažším pri formovaní osobnosti každého jedného žiaka.

      Prácu učiteľa môže vykonávať len ten, ktorý verí, že vynaložené úsilie pri formovaní mladého človeka bude docenené často až v dospelosti. Páve vtedy sa žiaci v spomienkach vracajú do minulosti a spomínajú na svojich učiteľov. Hrdo sa hlásia ku škole, v ktorej strávili časť svojho života.

      Ďakujem Vám všetkým, za to, že ste „UČITELIA“, lebo byť dnes „UČITEĽOM“ je umenie.

      S úctou M. Bezáková 

       

       

     • Projekt "Čítame radi"

     • Podpora čitateľskej gramotnosti - rozvojový projekt "Čítame radi"

      Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi“

       

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo projekt na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, do ktorého sme sa zapojili a získali sme sumu  800 €. Vďaka tomuto príspevku sme mohli obohatiť náš knižničný fond o nové tituly plné napínavých príbehov, ktoré ocení nejedna čitateľská detská dušička. Knihy sme zakúpili v kníhkupectve Kniha Jakub v Topoľčanoch. Naša knižnica mala možnosť opäť rozkvitnúť, pretože sme ju obohatili o 110 nových titulov . Tešíme sa na moment, keď naši čitatelia, po otvorení tajuplných dvier školskej knižnice objavia nové príbehy knižničných hrdinov.

     • Školská knižnica

     • Prvýkrát boli žiaci z 1.A   a 1.C  v školskej knižnici. V školskej knižnici sa prváčikovia dozvedeli aké sú  pravidlá pri požičiavaní kníh ako musia šetrne zaobchádzať s požičanou knihou. Školská knihovníčka upozornila žiakov na portréty spisovateľov Hansa Christiana Andersena , Daniela Heviera , Boženu Nemcovú, kde žiakom ukázala knihy, ktoré napísali  a nachádzajú sa v školskej  knižnici .  Žiakov zaujali rozprávkové knihy, detektívky Klub záhad a knihy o zvieratkách. Žiaci  sa s knihami zoznámili, pozerali si ich a porozprávali o knihách, ktoré čítajú  a čo sa v nich dozvedeli.  V školskej čitárni prváci prečítali ukážky z knihy. Aktivitou bolo nakresliť čo sa im v rozprávkach páči, čo je smutné ,veselé  a  ktorú majú obľúbenú postavičku   a mali povedať jej pozitívne vlastnosti. Potom si žiaci vzali svoju  prvú požičanú knihu. V školskej knižnici sme strávili príjemné popoludnie. 

     • Budujeme "Detské ihrisko"

     • Začali sme s realizáciou detského ihriska a touto cestou ďakujeme rodičovskému združeniu, pani primátorke, rodičom a zamestnancom školy za finančnú výpomoc.  

     • Zápis do 1. ročníka 2021/2022

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia budúcich žiakov 1. ročníka, prinášame vám predbežné informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ. 

      Termín zápisu detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 je stanovený na dni 7. - 9. apríla 2021 v čase od 13.00 do 15.30 h.

      Ďalšie údaje o zápise zverejníme v závislosti  od aktuálnej epidemiologickej situácie a po porade riaditeľov ZŠ s vedúcou odboru školstva.

     • "Spolu múdrejší"

     • MŠVVaŠ SR vyhlásilo projekt "Spolu múdrejší", ktorého cieľom je podporiť školy, aby sa prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania vytvorili podmienky na zlepšenie vedomostí a zručností žiakov v stanovenom rozsahu. 

      Do projektu sa zapája aj naša škola. Budeme ho realizovať v mesiaci apríl, máj, jún 2021. Doučovanie bude prebiehať aj v prípade, ak sa obnoví aj riadne vyučovanie. 

      Doučovanie bude prebiehať individuálnou formou pre vytvorenú skupinu 3 - 5 žiakov pre jednotlivé vybrané predmety (MAT, SJL, ANJ, atď.)

      Projektom chcem plynule nadviazať na realizovanie "Letnej školy" v mesiaci august 2021.

      Uvedené informácie zverejňujeme za účelom dostupnosti pre všetkých rodičov a žiakov, ktorí prejavia záujem o doučovanie a využijú ponúknutu pomoc zo strany pedagógov.

      S úctou Mgr. Mária Bezáková 

     • Všetkovedko

     • Ešte v decembri sa konala celoslovenská súťaž pre žiakov 2. - 4. ročníka základných škôl, ktoré sme dnes vyhodnotili. Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

     • JARNÁ ŠKOLA 1.B a 1.C

     • JARNÁ ŠKOLA 1.B a 1.C

      Naša Jarná škola mala  osobitnú príchuť, bola plná zaujímavých aktivít, cvičení zameraných na upevňovanie učiva, zručností, ale i hier. Jarná škola našim žiakom vytvorila priestor na realizáciu takých vyučovacích predmetov, ktoré sa vzhľadom na ich charakter nedali realizovať dištančnou formou. Veríme, že sa žiaci cítili príjemne a odnášajú si z tohto týždňa množstvo príjemných zážitkov.

      Mgr. Oľga Štrbová a  Mgr. Michaela Juhásová

       

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • V súlade s rozhodnutím ministerstva školstva č. 2021/10079:1-A1810 s podmienkami uznesenia vlády SR č. 122 a 123 s účinnosťou od 8. marca do 21. marca umožňujeme znovu obnoviť prezenčné vzdelávanie žiakov 1. stupňa v ZŠ Škultétyho Topoľčany.

      Podmienkami na účasť na prezenčnom vzdelávaní žiakov je preukázanie negatívneho antigénového alebo PCR testu zákonných zástupcov žiaka nie starší ako 7 dní, alebo doklad o prekonaní ochorenia nie starší ako 3 mesiace. V prípade ak bol zákonný zástupca zaočkovaný vakcínou a od 2 dávky uplynulo 14 dní, potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia a čestné prehlásenie zákonného zástupcu rodiča žiaka, že patrí k zamestnancom s nevyhnutným prezenčným výkonom práce (viď príloha - čestné prehlásenie).

      Vyučovanie bude prebiehať podľa bežného rozvrhu. 

      Fungovať bude ranná a poobedňajšia ŠKD aj stravovanie v ŠJ.

      Obedy a mliečna desiata!

      Prihlásenú stravu má celý 1. stupeň (žiaci 1. - 4. ročníka). Tí, ktorí nemajú záujem sa stravovať v mesiaci marec, prosíme, aby ste svoje deti odhlásili cez edupage.do piatku 05. 03. 2021 do 11,00 h.

       

      Rodičia pri nástupe sa preukážu tromi dokumentami:

      1.Čestné prehlásenie rodiča o nástupe do práce

      2. Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti

      3. Negatívny Ag alebo PCR test, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19.

       

       

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie