• Začiatok školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Začiatok šk. roka 2021/2022 sa uskutoční 02. 09. 2021 (štvrtok) v priestoroch školy.

      Príchod žiakov do budovy školy je od 7,45 h. do 8,00 h. 

      Slávnostné otvorenie školského roka sa bude konať v triedach cez školský rozhlas spolu s triednymi učiteľmi          o 8,15 h.

      Do školy vstupujú len žiaci školy. Výnimku majú rodičia žiakov 1. ročníka. Povolené je vstúpiť len jednému z rodičov! 

      V prvý deň všetci žiaci sú v škole do 9,30 h. ŠKD a ŠJ bude v prevádzke od 03. 09. 2021 (piatok). 

      Prvý deň do školy sa žiaci neprezúvajú. Nasledujúci deň je potrebné mať prezúvky a riadnu tašku na prevzatie učebníc.

      Povinnosťou každého žiaka, zákonného zástupcu je mať pri vstupe do školy rúško a použiť dezinfekciu rúk.

      Všetky ostatné informácie dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.

      Tešíme sa na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022.

      Vedenie školy. 

       

      20488.docx - tlačivo o bezpríznakovosti 

      Dôležité!

      Každý rodič musí pred prvým nástupom predložiť vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti (v prílohe). 

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie o chorobe Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č.1). V zelených okresoch rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti: 1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy, 2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, 3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

     • OZNAM - Začiatok školského roka 2021/2022

     • INFORMÁCIA PRE RODIČOV

       

      Poplatok za pobyt na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD ako súčasti základnej školy Škultétyho 2326/11, Topoľčany v súlade s VZN č. 13/2020 je stanovený na 20,00 €/mesiac.

      Mesačný poplatok v ŠKD neuhrádza zákonný zástupca žiaka ak o to písomne požiada a zároveň predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

      Príspevok je potrebné uhradiť mesiac dopredu, najneskôr do 6. dňa v príslušnom mesiaci.

       

      INFORMÁCIA PRE STRAVNÍKOV V ŠJ:

      Dotácia na stravu pre žiakov základných škôl bola Ministerstvom školstva zrušená.

      Od septembra stravné platí rodič v plnej výške.

      Stravné za obed od 06. do 11. roka  (1. – 4. roč.) je celkom 1,21 €/deň.

      Stravné za obed od 11. do 15. roku (5. – 9. roč.) je celkom poplatok 1,30 €/deň

      Mliečna desiata je 0,52€/deň pre 1. stupeň a 0,56€/deň pre 2. stupeň.

       

      Na základe VZN č. 13/2020 je určenie výšky finančných príspevkov v ŠJ nasledovné: 

      Mesačný poplatok na režijné náklady v ŠJ je 4 eurá mesačne.

      Mesačný poplatok na režijné náklady v ŠJ je určený na:

      1. nákup materiálno-technického vybavenia ŠJ (vrátane opráv, údržby zariadení)
      2. likvidácia kuchynského odpadu
      3. výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania

      Mesačný príspevok na režijné náklady sa uhrádza spolu s mesačným príspevkom na stravu.

       

     • Letná škola

     • piatok

      Posledný deň Letnej školy bol pre našich žiakov „olympijský“. Začali sme rozhovorom o nedávno skončenej letnej olympiáde. Deti porozprávali o svojich obľúbených športoch. Potom nasledovala hra, pri ktorej jeden žiak predviedol prostredníctvom pantomímy nejaký šport a ostatní museli uhádnuť, o aký šport ide. Na školskom dvore sme si vyskúšali rôzne športy – hádzanie loptou na terč, twister, deti hrali dámu, ping-pong a po obede sme sa vrátili k stromu očakávaní, ktorý sme si pripravili v pondelok. Vyhodnotili sme našu Letnú školu pre piatakov a deťom sme odovzdali sladké odmeny a diplomy.

     • Letná škola

     • štvrtok

      Ďalší deň sa niesol v znamení čitateľskej gramotnosti. V úvode dňa sme sa preniesli do ríše rozprávok a povestí. Rozprávali sme sa o tom, aké rozprávky deti poznajú, ktoré rozprávkové postavy sú ich obľúbené, aký je rozdiel medzi rozprávkou a povesťou. Potom nasledovala práca s pracovným listom, prostredníctvom ktorého sme si zopakovali rozdelenie povestí. V rámci regionálnej výchovy sme sa preniesli niekoľko storočí späť na Topoľčiansky hrad. Pozreli sme si povesť O krásnej Ľudmile. Nasledovala aktivita spojená s kreslením erbu svojej rodiny a interaktívna hra Milionár.

     • Letná škola

     • Tretí deň  sme venovali biológii, presnejšie životu včiel, ktoré máme aj v areáli našej školy. V úvode dňa sme si pozreli krátke video o včelách. Pokračovali sme na malom školskom dvore, kde sme si pozreli maketu včely a to, čo sme sledovali na videu, sme si mohli prezrieť vo „zväčšenej podobe“. Potom sme naše vedomosti zhrnuli pri vypracovaní pracovného listu. Po krátkom občerstvení sme pokračovali v precvičovaní prvej pomoci. Naučili sme sa čo robiť po uštipnutí, pri prehriatí organizmu, ako ošetriť malé rany, nacvičili sme si stabilizovanú polohu. Po obede, ktorý nám celý týždeň pripravujú naše pani kuchárky, sme mali dopravnú výchovu. Na školskom dvore sme si pripravili „dopravné ihrisko“ a vyskúšali sme si jazdu na bicykloch, kolobežkách pri dodržiavaní jednotlivých pravidiel cestnej premávky.

     • Letná škola

     • Naša Letná škola pokračovala aj v utorok. Ranné počasie nám trochu zmenilo plány. Preto sme pokračovali „anglickým dňom“. Deti si počas celého dňa precvičovali učivo z anglického jazyka. Začali sme jednoduchými aktivitami – každý povedal niekoľko informácii o sebe (ako sa volá, kde býva, koľko má súrodencov, aké má záľuby). Potom sme pokračovali cvičeniami cez interaktívnu tabuľu – zopakovali sme si farby, ročné obdobia, obľúbené zvieratká a pod. Nakoniec sme deň ukončili zhrnutím učiva – deti vyplnili pracovné listy a krátko porozprávali, čo ich najviac na dnešnom dni zaujalo. Samozrejme, všetko v angličtine. Veď sme mali „anglický deň“...

     • Letná škola v ZŠ na Škultétyho ulici

     • pondelok

      Dňa 16.augusta 2021 sme otvorili  turnus Letnej školy pre piatakov.

      Po zoznamovacích aktivitách sme si pripravili Strom očakávaní a potom sme deň venovali matematike. Zábavnou a hravou formou sme si opakovali jednotlivé matematické operácie, aby sme si precvičili učivo, ktoré sa v 5.ročníku preberá. Opakovali sme násobilku, delenie, premenu jednotiek a pod. Deti vypĺňali aj pracovné listy a takouto zábavnou formou si  matematiku zopakovali.

     • Testy

     • Milí rodičia, Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Záujem prosím potvrďte cez prihlasovanie na edupage.Ďakujeme.

       

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
     +421 38 532 62 40 - tel./fax
     +421 38 532 20 07 - ekonómka
     +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
     +421 911 331 176 - školská jedáleň
     +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

     mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

     1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
     2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
     3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
     4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
     5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
     6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
     7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
     Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
     8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
     9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
     10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
     11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
     12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11
     95501 Topoľčany
     Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie