• Všetkovedko

     • Dňa 30. 11. 2021 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská súťaž VŠETKOVEDKO - Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci ročníkov 2. - 4. - Sebastián Svítok, Matej Ondruš, Noe Rybanský, Jakub Sitár, Samuel Butkaj, Jakub Šraj, Alex Chudý, Leo Ščepko, Jakub Bobošík a Daniel Mikula.

      Výhercom gratulujeme!

     • JARNÉ PRÁZDNINY

     • Od pondelka 28. 02. 2022 do piatka 04. 03. 2022 sú "JARNÉ PRÁZDNINY".

      Nástup po prázdninách je v pondelok 7. marca 2022.

      Počas prázdnin platí pre všetkých žiakov školy "Školský poriadok a dodržiavanie bezpečnostných opatrení."

      Potrebné je správať sa v zmysle etických pravidiel, oddýchnuť si a načerpať motiváciu na ďalšie vzdelávanie. 

     • Kritériá na vzdelávanie žiakov so športovým nadaním pre šk. rok 2022/2023

     • Pre školský rok 2022/2023 chceme zriadiť ďalšiu športovú triedu so zameraním nielen na hokej, ale aj na hádzanú.  Do športovej triedy prijmeme aj dievčatá po splnení kritérií.

      Prijímanie žiakov so športovým nadaním sa uskutočňuje na základe skúšok na overenie špeciálnych schopností a zručností pre daný druh športu a posúdenia zdravotnej spôsobilosti.

       

      Podmienky na prijatie do triedy so športovým nadaním pre Základnú školu:

       

      1. Podanie žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie do športovej triedy so zameraním na hokej alebo hádzanú (po overení špeciálnych schopností a zručností)

      2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydaným príslušným lekárom pre deti a dorast

      3. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej športovým trénerom príslušného športového klubu (hokej, hádzaná)

      4. Vydanie rozhodnutia o prijatí respektíve neprijatí do triedy so športovou prípravou.

       

      Tieto kritériá platia na prijatie žiaka do 5.ročníka športovej triedy so zameraním na hokej a hádzanú.

      Kritériá boli vydané riaditeľkou školy 1. februára 2022

       

     • Nástup na prezenčné vyučovanie

     • Informácia pre rodičov a žiakov 2. stupňa

      Na základe zistení a prieskumu chorobnosti žiakov 2. stupňa sa od pondelka 14. 02. 2022 obnoví prezenčné vzdelávanie riadne podľa rozvrhu hodín ( nie skrátené). Fungovať bude aj ŠJ a ŠKD. Obedy je potrebné si prihlásiť.

      Na vyučovanie nastúpia aj žiaci 1. stupňa.

      Prezenčné vzdelávanie bude prebiehať riadne pre celú školu!!!!!

     • Sviatok sv. Valentína

     • Milí kolegovia a žiaci!

      Blíži sa sviatok sv. Valentína. V pondelok 14.2.2022 keď nastúpime do školy oblečte sa do  červeného a ružového oblečenia. Môžete si pripnúť srdiečko, ako znak priateľstva.

      Lásku darujme každý deň, možno splníme iným sen a vyčaríme úsmev na tvári.

      Milí kolegovia a žiaci!

      Blíži sa sviatok sv. Valentína. V pondelok 14.2.2022 keď nastúpime do školy oblečte sa do  červeného a ružového oblečenia. Môžete si pripnúť srdiečko, ako znak priateľstva.

      Lásku darujme každý deň, možno splníme iným sen a vyčaríme úsmev na tvári.

     • Nové usmernenie k prerušeniu prezenčného vzdelávania

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany na základe nového usmernenia RÚVZ v TO nariaďuje od pondelka 14. 02. 2022 obnoviť prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov 1. stupňa (ročníky 1. - 4. ).

      Do školy prídu len zdraví žiaci !!!!

      Pre  žiakov 2. stupňa (ročníky 5. - 9.) RÚVZ v TO odporúča zistiť prostredníctvom triednych učiteľov chorobnosť žiakov každej triedy v piatok 11. 02. 2022. V prípade 51% väčšiny zdravých žiakov z každej triedy sa aj pre 2. stupeň  obnoví prezenčné vzdelávanie. Do školy prídu len zdraví žiaci, chorí zostanú naďalej v domácom ošetrení.

      Prechodom na prezenčné vzdelávanie sa dištančné  ruší!!!!!!

     • Oznam o prechode na dištančné vzdelávanie

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje, že z dôvodu nárastu respiračných ochorení vírusom OMICRON a Rozhodnutím RÚVZ v Topoľčanoch od 08. 02. 2022 (utorok) celá škola prechádza na dištančné vzdelávanie. 

      Vzdelávanie bude prebiehať len pre zdravých žiakov podľa dištančného rozvrhu. 

      Dištančné vzdelávanie potrvá od 08. 02. do 18. 02. 2022 (2 týždne). Žiaci nastúpia na prezenčné vzdelávanie 21. 02. 2022 v pondelok. 

     • OZNAM - LVVK

     • V termíne od 06. 02. do 11. 02. 2022 škola organizuje LVVK pre 71 žiakov našej školy v režime OTP.

      Žiaci pri nástupe na LVVK sa preukážu potvrdením o očkovaní, testovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19 a taktiež potvrdením o bezinfekčnosti prostredia.

      Počas LVVK v prípade príznakov si dovoľujeme vyžiadať udelenie súhlasu/nesúhlasu s testovaním svojho dieťaťa.

      Pred nástupom na LVVK vedúci inštruktor Mgr. Marián Lovička bude zisťovať menovite u každého žiaka súhlas, prípadne nesúhlas s testovaním počas LVVK.

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie