• Novinky

      • Deň narcisov

      • Dňa 20. apríla  2023 sa uskutočnila zbierka „ Deň narcisov“, ktorý organizuje Liga proti rakovine . Do tejto zbierky sa zapojili aj naši žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy.  Dobrovoľníci    E. Mokošová, P. Peterka, J. Valent a D. Ďurák z triedy 9.B  navštívili jednotlivé triedy a vyzbierali finančnú suma  224,79 €.

        Celá naša škola bola zaplavená žltými narcismi. Keďže pomáhať je pekná vlastnosť, patrí im veľké ďakujem. Poďakovanie patrí aj rodičom za spolupatričnosť a podporu, veď bez ich príspevku by sa žiaci  zapojiť nevedeli.

       Ďakujeme.

      • Príbeh Slovenska

      • Dňa 14.0.4.2023 sa na našej škole uskutočnil výchovno-vzdelávací program  "Príbeh Slovenska", ktorý  sa zaoberal dejinami našej krajiny. Chronologicky si žiaci mohli prejsť  najdôležitejšími udalosťami 20. storočia pútavou formou, ktorá bola vhodná  pre 1. aj 2. stupeň základných škôl.

       Program sa venoval témam ako: boj o ČSR, Štefánik, vznik a zánik ČSR - Mníchovský diktát, vojnová Slovenská republika, fašizmus, II. svetová vojna, SNP, socializmus v ČSSR, Dubček a Pražská jar, Nežná revolúcia, rozpad ČSFR a vznik SR, temné 90-te roky a mafia, vstup do EÚ a NATO a pod.

       Súčasťou programu bola aj hudobná časť, v ktorej vystupovali dvaja hudobníci naživo. Pomocou primeraných otázok boli do programu zapájané aj deti a za správne odpovede získali odmenu. Celý program bol podporený videoprojekciou s textami piesní, ktoré si deti naplno užili.

      • Projekt "Čerstvé hlavičky"

      • Vážení rodičia, žiaci a priatelia školy,

       opäť je tu projekt Čerstvé hlavičky od spoločnosti Kaufland.

       Hlasujte tu:  Čerstvé hlavičky | Kaufland (cerstvehlavicky.sk)

       Prosíme všetkých o podporu našej školy pre Vaše deti. Do projektu sa zapájame už po 5-krát. Z toho sme 3-krát vyhrali a zabezpečili sme prísun ovocia pre našich žiakov raz týždenne zdarma.

       Vyzývame a zároveň všetkých prosíme v mene všetkých vašich detí a žiakov našej školy o masívnu podporu a každodenné hlasovanie v projekte "Čerstvé hlavičky".

        

      • DEŇ NARCISOV

      • Milí pedagógovia a žiaci.

         Dňa 20. apríla  / štvrtok/ sa uskutoční zbierka „ Deň narcisov“, ktorý organizuje Liga proti rakovine . Malý žltý kvietok pripnutý na oblečení znamená nádej a pomoc pre ľudí, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii .Finančne môžete   prispieť    naším dobrovoľníkom, ktorí prídu vo štvrtok do vašich  tried.

      • Šachový turnaj GRAND PRIX

      • Dňa 3. apríla 2023 sa uskutočnil v ZŠ sv. Ladislava 14. ročník Grand prix v šachu.  

       Tejto dlhoročnej tradície školských šachových turnajov sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl podľa pravidiel FIDE, tempo 2x15 min. na partiu. Turnaja sa zúčastnilo 38 žiakov základných škôl z nášho okresu, ktorí boli rozdelení do troch kategórií – C8, C11a C14.

       V  kategórii C11 našu školu reprezentovali bratia Rybanskí, Félix a Noe. A práve Noe Rybanský, žiak 4.B triedy,  si v tejto strategickej hre, ktorá má v sebe prvky umenia, vedy a športu,  počínal fantasticky. Získal striebornú medailu, krásne 2. miesto. Félixovi chýbala jediná výhra k tretiemu miestu. V kategórii C14 našu školu reprezentovali Ján Gajdica/5.C tr./, Timotej Adamčík, Nikolaj Morosko a Viktor Kumposcht/6.C tr./. Timotej a Nikolaj sa umiestnili v prvej desiatke, posledné kolo ich obralo o medailové pozície.

       Všetkým účastníkom ďakujeme za predvedené výkony  a  za úspešnú reprezentáciu našej školy. Víťazovi  ešte raz srdečne blahoželáme!

       Text: Mgr. Siposová

       Foto: Mgr. Siposová

      • Krôčik po krôčiku k Veľkej noci

      • O význame Veľkej noci,  prečo oslavujeme Veľkú  noc, o tradíciách a zvykoch sa deti z 3.oddelenia ŠKD dozvedeli na výstave  Veľkonočné inšpirácie v Tribečskom múzeu. Následne sa zúčastnili aj tvorivej dielničky Veľkonočné radosti, kde preukázali svoje zručnosti, tvorivosť. Pracovali s papierom, hlinou, kreslili a vyrobili si veľkonočné odznaky v tvare vajíčka. Opäť zažili veselé a zaujímavé popoludnie.

       Mgr. Renáta Sedlárová

      • Deň učiteľov - 28. marec

      • V dnešnej situácii, možno viac ako kedykoľvek predtým, platí výrok Komenského, ktorý vystihuje poslanie pedagóga: „Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti“.

       Aj tento rok si žiaci školy pripravili pre svojich učiteľov pri príležitosti ich sviatku, ktorý slávime 28. marca ako spomienku narodenia Jána Amosa Komenského, dôstojnú oslavu.

       Žiaci z 9.B triedy  E. Mokošová, P. Peterka, J. Valent a D. Ďurák v mene žiakov školy   úprimne poďakovali   všetkým pedagogickým zamestnancom  za ich zodpovedný, profesionálny a obetavý prístup k práci.

        Do ďalších dní  popriali  všetkým veľa zdravia, pracovného elánu, tvorivých síl, radosti a tiež pracovných i osobných úspechov.

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
     +421 38 532 62 40 - tel./fax
     +421 38 532 20 07 - ekonómka
     +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
     +421 911 331 176 - školská jedáleň
     +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

     mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

     1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
     2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
     3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
     4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
     5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
     6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
     7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
     Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
     8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
     9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
     10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
     11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
     12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11
     95501 Topoľčany
     Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie