• Novinky

      • koronavírus COVID-19

      • prevencia

       Milí rodičia,

       vzhľadom na šīrenie koronavírusu (COVID-19)v európskych krajinåch sme sa rozhodli pristūpiť k preventīvnemu opatreniu na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti detī našej školy ZŠ Škultėtyho a na znīženie rizika prenosu choroby. Zoznam krajīn sa každým dňom rozširuje, a už v tejto chvíli vieme o deťoch, ktoré sa nedåvno vrátili z ciest zo zasiahnutých krajīn cez jarnė pråzdniny(lyžovanie v Taliansku, azijskė štaty atď..) 

       Hoci na Slovensku nebol potvrdený doteraz žiadny prípad nakazenia koronavírusom , situáciu berieme våžne a chceli by sme touto cestou požiadať rodičov o spoluprácu :

       Pokiaľ ste sa vrátili z oblasti, kde je koronavírus už potvrdený, prosīm nechajte svoje dieťa počas 14 dnī doma.

       Pokiaľ je Vaše dieťa v kontakte s osobou, ktora må podozrenie na koronavírus, prosím nechajte ho doma až do momentu, kým sa nepotvrdí negatīvny výsledok u vyšetrenej osoby.

       Spoliehame sa na Váš zodpovedný prístup a vopred ďakujeme za pomoc pri zaistení bezpečnosti nås všetkých.

       Mgr. Mária Bezáková, riaditeĺka školy

      • Športová akadémia Mateja Tótha

      • Do galérie Športová akadémia Mateja Tótha boli pridané fotografie.

       Športová akadémia Mateja Tótha (ŠAMT)

       V januári  sa  dve pani  učiteľky zo školy zúčastnili školenia trénerov v Námestove. Od februára  je  aj naša škola  zapojená do Športovej akadémie Mateja Tótha.  Deti sa 2 – krát do týždňa stretnú v telocvični, kde si zašportujú, zasúťažia a zmerajú svoje fyzické sily. Pravidelným cvičením by si mali zlepšiť svoju kondíciu, ktorá bude preverená športovým testom.  O výsledkoch testovania budú pravidelne informovaní aj rodičia prihlásených  detí  cez žiacku knižku vytvorenú ŠAMT. Veríme, že cvičenia budú prospešné a vzbudia u detí radosť z pohybu.

       Mgr. Ľ. Fejesová, Mgr. I. Detková

     • Zmena prevádzky v ŠKD
      • Zmena prevádzky v ŠKD

      • Od 1. februára 2020 sa z organizačných dôvodov upravuje prevádzka v ŠKD nasledovne:
       a) činnosť ranná:    5,50 - 7,50 hod.      
       b) činnosť po ukončení vyučovania až do  17,00  hod.    
       Za porozumenie ďakujeme!    

      • Oznam pre rodičov

      • Z dôvodu zvýšeného nárastu respiračných ochorení sa na základe pokynov RÚVZ v Topoľčanoch od 5.2.2020 skracujú vyučovacie hodiny na 40 minút. 

       V prípade ďalšieho nárastu budeme o organizácii vyučovania včas informovať.

       Rozvrh skrátených vyučovacích hodín o 5min.:

       1.hodina: 7:50 - 8:30

       2. hodina: 8:35 - 9:15

       3. hodina: 9:30 - 10:10

       4. hodina: 10:15 -10:55

       5.hodina: 11:05 - 11:45

       6. hodina: 11:50 - 12:30

       7. hodina : 12:45 - 13:30

        

        

      • Pochvala dvom žiakom za eko správanie

      • Do galérie Pochvala dvom žiakom za eko správanie boli pridané fotografie.

       Toto sú dvaja žiaci našej školy, ktorých vo štvrtok 30.1.2020 stretla pani učiteľka Oravcová na sídisku, kde sami od seba zbierali odpadky. Bolo to veľmi prekvapivé, ale patrí im a aj ich rodičom za výchovu obrovská pochvala, že svoje deti vedú k takémuto správaniu. Sú to Lukáš Labuda a Denis Neuman z 2.B triedy. 

       "Ďakujem im za to a prajem si, aby takýchto uvedomelých žiakov bolo čo najviac!"   

       učiteľka Lýdia Oravcová

      • Beseda s odborníkmi

      • Do galérie Beseda s odborníkmi boli pridané fotografie.

       V školskej čitárni sa uskutočnila bededa s pozvanými odborníkmi na tému "Šikana a kyberšikana". Pozvaní odborníci z CPPPaP so žiakmi besedovali, zvolili zážitkové aktivity, vypracovávali so žiakmi pojmové mapy. Vytvorili pre nich modelové situácie, v ktorých žiaci mohli na vlastnej koži prežiť pocity obete a agresora.  

      • Multisenzoriálna miestnosť SNOEZELEN

      • Do galérie Multisenzoriálna miestnosť SNOEZELEN boli pridané fotografie.

       S podporou MŠVVaŠ a prostredníctvom poskytnutých finančných prostriedkov sme dostali možnosť skvalitniť emocionálne prežívanie a podporiť prevenciu rizikového správania sa žiakov. Vybudovali sme jedinečnú a  netradičnú miestnosť SNOEZELEN. V tejto netradičnej terapeutickej miestnosti  vykonávame  so žiakmi so ŠVVP, ale i intaktnými žiakmi, stimulácie, intervencie a relaxácie. Relaxácia sa deje v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov. Toto pozitívne aktivizuje zmyslové vnemy. V tejto fotogalérii sa môžete pozrieť, ako sme miestnosť budovali a ako vyzerá teraz.

      • Zmena organizácie vyučovacieho času

      • Vážení rodičia, milí žiaci, na základe rozhodnutia riaditeľa školy a prerokovaní návrhu na pedagogickej rade konanej dňa 27.1.2020 sa od 4.2.2020, t.j. po nástupe na druhý polrok šk. roka 2019/20020 mení rozvrh vyučovacieho času pre žiakov školy nasledovne.

      • Vianočné krabičky šťastia

      • Do galérie Vianočné krabičky šťastia boli pridané fotografie.

       Naša škola oslovila vianočnou charitatívnou akciou - zbierkou pre potešenie - všetkých žiakov, učiteľov i rodičov. Počas dvoch týždňov sme prinášali veci pre niekoho, kto nečaká darček na Vianoce. Týmto gestom sme chceli prekvapiť starenky a starčekov v zariadení pre seniorov Komfort s.r.o. v Topoľčanoch. Pripravili sme im aj pekný kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci 1. stupňa.

       Odovzdali sme starenkám a starčekom "Vianočné krabičky šťastia" dňa 16.12.2019. Všetkým prajeme krásne a požehnané vianočné sviatky.

      • Vianočný program 2019

      • Do galérie Vianočný program 2019 boli pridané fotografie.

       Dňa 12.12.2019 naši žiaci so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami pripravili tradičný vianočný program, ktorý sa niesol v duchu rozprávky Šípková Ruženka. Do programu sa zapojili triedy 1. stupňa našej školy, súbor našich mažoretiek TOSUMA a žiaci druhého stupňa, ktorí stvárnili hlavné postavy v našom príbehu. 

       Prítomní rodičia i hostia si tak mohli vychutnať vianočné piesne, tance, básne a divadielko. Každé vystúpenie bolo jedinečné a odmenené potleskom. Jednotlivé body programu vytvárali kompaktný celok zameraný na odovzdávanie posolstva Vianoc, so želaním prežiť šťastné a pokojné Vianoce, v novom roku splnenie aj tých najtajnejších želaní a načerpanie sily. Rodičia, ale aj ostatní hostia si domov odniesli dobrú náladu a pocit hrdosti na svoje deti.

       Tento rok scenár a réžiu pripravili pani zástupkyňa PaedDr. Margita Laciková a pani učiteľka Mgr. Marcela Kubríková.   O výzdobu a prípravu scény sa postarali Mgr. Helena Kobidová, Bc. Anna Maťová a Mgr. Renáta Jančeková. 

        

       Ing. Miroslav Máliš

        

        

        

      • Šaliansky Maťko

      • Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

       V pondelok 16. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí

       „Šaliansky Maťko“.

       V II. kategórii porota udelila dve prvé miesta – Marcovi Majgotovi z 5. B a Nikolette Majgotovej zo 4. B.

       V III. kategórii porota prvé miesto neudelila.

       Všetkým súťažiacim patrí pochvala, víťazom blahoželáme.

       Mgr. A. Tešíková

      • Škultétka pre packy

      • Do galérie Škultétka pre packy boli pridané fotografie.

       „ŠKULTÉTKA PRE PACKY“

       V dňoch 2. 12. – 6. 12. 2019 sa vo vestibule našej školy konala dobročinná vianočná finančná i materiálna zbierka pre

                                 Karanténnu stanicu v Topoľčanoch – Občianske združenie Topoľčianske packy.

       Do zbierky sa počas piatich dní zapojilo množstvo žiakov, rodičov i zamestnancov našej školy. Vďaka súcitu a empatii všetkých zúčastnených sa nám už v prvých dňoch podarilo pre našich štvornohých kamarátov z Karanténnej stanice vyzbierať množstvo krmiva, hračiek, prikrývok, uterákov, oblečkov.....Psíkov, ktorí dosiaľ nemali šťastie na láskavú náruč majiteľa  určite poteší i plná škatuľa tenisových loptičiek či piškót. Mačičky budú mať istotne radosť  z dobrôt pre hladné brušká, ale aj zo škrabadla, na ktorom si môžu brúsiť svoje pazúriky.

       Nezanedbateľnou súčasťou našej akcie bola i finančná zbierka. Pre potreby obyvateľov Karanténnej stanice sa nám podarilo vyzbierať  spolu 151, 21€.

       Výnos z finančnej i materiálnej zbierky sme v dňoch 13.  a 16. 12. 2019 odovzdali p. Petre Pazallovej, ktorá sa spolu so svojimi kolegyňami každý deň neúnavne stará o zvieratá, ktoré to nemajú vo svojom živote ľahké a potrebujú pomoc.

       Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu zbierky a pričinili sa tak o zlepšenie podmienok života opustených, zanedbávaných  a týraných zvierat v našom meste a blízkom okolí.

       Veľké poďakovanie patrí aj ústretovosti a láskavej podpore zo strany vedenia školy a Rady rodičov.

                                                                                                                                                   

       Mgr. Zuzana Snopová