• "Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022"

     • Dovoľte mi, aby som Vás čo najúprimnejšie privítala pri príležitosti otvorenia nového školského roku 2021/2022.

       

      Horúce letne dni máme za sebou. Prázdniny a dovolenky sa skončili. Využili sme ich na oddych, slnenie, kúpanie, turistiku. Niektorým sa snáď podarilo  kúpať v mori, mnohí  spoznávali krásy Slovenska na potulkách prekrásnou prírodou, pamiatkami či scenériou nepoznaných zákutí. Určite ste voľné chvíle trávili každý po svojom. Zostávajú už len spomienky a krásne fotografie. Ukončili sme opäť  veľmi zvláštny uplynulý školský rok. Znova akosi paralelne stojíme na prahu nového školského roka v podobnej situácií avšak už o niečo skúsenejší a poučení z predchádzajúcich mesiacov. Verím vám všetkým, že náročné  obmedzenia nielen dodržíme, ale denne ich budeme praktizovať a budeme sa správať ohľaduplne a zodpovedne, aby sme ochránili naše zdravie, ktoré je pre každého človeka najcennejšie. Ministerstvo školstva avizuje, že k veľkým celoplošným prerušeniam vyučovania už nedôjde a všetky opatrenia sa budú riešiť na lokálnej úrovni podľa epidemiologickej situácii.

      Aj tento školský rok, hneď na začiatku prázdnin sme obohatili o 2 týždne Letného tábora, ktorý sa stretol aj tento krát s veľkým úspechom. Nepoľavili sme ani v auguste, kedy sme realizovali 2 týždne Letnej školy v 7-mich skupinách,  ktoré spolu s táborom boli zážitkovo a zmysluplné pripravené – splnili svoj cieľ- vytvoriť pre deti našej školy pútavé aktivity, pri ktorých sa nielen vzdelávali, ale aj zabávali. Vďaka patrí všetkým, deťom, pedagógom, vychovávateľkám a personálu školy.

      Akosi sa vonku schladilo, čo dáva tušiť že je tu september, prvý deň nového školského roka, výnimočná udalosť pre vás žiakov, ale i nás učiteľov. Výnimočná preto, lebo každý nový školský rok je ďalším pomyselným krokom na ceste životom, na ceste do sveta dospelých.

      Chcem takisto pozdraviť rodičov našich žiakov, ktorí dôverujú našej základnej škole a zverili nám svoje deti do 1. ročníka, pani učiteľkám , ktoré sa s prváčikmi a s vami stretnú skutočne po prvýkrát. Pretože zápis do 1. ročníka znova prebiehal len elektronicky, bez osobného stretnutia. Viem si predstaviť zvedavé očka našich najmenších, ich pocity pri vstupe do ozajstnej školy a veľké očakávania, ktoré budeme chcieť spoločne splniť. Verím, že budeme rovnako dobre spolupracovať, hľadať spoločné riešenia v prospech vašich detí a našich žiakov.

      Naši  prváčikovia, vy začínate novú etapu svojho života. Je to pre vás veľká zmena, určite ste plní očakávaní, možno i obáv z nového, nepoznaného. Veľmi rada by som túto chvíľu využila na to, aby som vás naplnila radosťou z očakávania, optimizmom a zbavila akéhokoľvek nepokoja, strachu či nedôvery. Naša škola sa totiž snaží byť nielen miestom, kde deti prežívajú väčšinu pracovného dňa, ale chce byť aj priestorom, v ktorom sa budú cítiť dobre, slobodne, tvorivo, kde môžu medzi sebou rozvíjať svoje schopnosti.

      Vám, žiakom vyšších ročníkov, najmä však našim deviatakom, chcem na prahu nového školského roku popriať najmä veľa síl, energie pri príprave na prijímacie skúšky na stredné školy, ktoré si vyberiete pre svoje ďalšie štúdium. Posledný školský rok na základnej škole bude určite náročný, čaká vás testovanie T—9 ( možno tento krát sa uskutoční), výber strednej školy a následne príprava na skúšky, možno tanečný kurz, snáď aj Venček či príprava Imatrikulácie malých prváčikov, nechcem predbiehať, necháme sa prekvapiť, možno sa nemožné stane skutočnosťou a naše školské projekty budeme môcť  realizovať.

      Minulý školský rok sme z dôvodu pandemických opatrení nemohli uskutočniť dôstojné oslavy 40-ročnice našej školy. Urobíme druhý pokus, a tak ako sa uskutočnila letná olympiáda, verím, že sa nám vydarí aj dôstojná oslava okrúhleho výročia školy, určite si to školička zaslúži.

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí rodičia!

      Dovoľte mi pri tejto príležitosti osloviť i vás, učiteľov, o ktorých viem, že si vážite svoju prácu, ste  ľudia citliví, s pochopením pre žiacku dušu. Prajem vám v tomto školskom roku veľa zdaru, radosti a naplnenia z vykonávanej práce v prospech našich žiakov. Popritom by som chcela predstaviť i nových triednych piateho ročníka -5.A pani učiteľka Janka Hupková, 5.B pán učiteľ Marián Bezák a 5.C pán učiteľ Ján Fliega, zmena triednej pani učiteľky nastala v 6.B, kde triednictvo preberá pani učiteľka Hanka Dubná. Prváčikov do vienka dostali 1.A pani učiteľka Sonička Smatanová, 1.B pani učiteľka Alenka Gašparíková a 1. C má pani učiteľka Erika Domény - prajem vám pekné vzťahy a dobrú spoluprácu.

      Dovoľte mi privítať na škole aj nové kolegyne, sú to pani učiteľka Tánička Gogová, ktorá bude triedou pani učiteľkou v 3. C a novú pani asistentku  pani Mišku Fainovú, obe ich v našej škole srdečne vítam a prajem taktiež dobrých žiakov a dobrú spoluprácu.

      Sme v závere môjho príhovoru k vám všetkým, čo si popriať na prahu nového školského roka:

      „Všade kam prídete, šírte lásku. Nech každý, s kým sa stretnete odchádza od vás lepší a šťastnejší. Noste ju vo svojej tvári, v očiach, v úsmeve“.

      Krásny a úspešný školský rok 2021/2022 želám všetkým.

      Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

       

      A takto sme začali...... Všetkých žiakov čakali pekné, upravené a vyzdobené triedy.          

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Začiatok šk. roka 2021/2022 sa uskutoční 02. 09. 2021 (štvrtok) v priestoroch školy.

      Príchod žiakov do budovy školy je od 7,45 h. do 8,00 h. 

      Slávnostné otvorenie školského roka sa bude konať v triedach cez školský rozhlas spolu s triednymi učiteľmi          o 8,15 h.

      Do školy vstupujú len žiaci školy. Výnimku majú rodičia žiakov 1. ročníka. Povolené je vstúpiť len jednému z rodičov! 

      V prvý deň všetci žiaci sú v škole do 9,30 h. ŠKD a ŠJ bude v prevádzke od 03. 09. 2021 (piatok). 

      Prvý deň do školy sa žiaci neprezúvajú. Nasledujúci deň je potrebné mať prezúvky a riadnu tašku na prevzatie učebníc.

      Povinnosťou každého žiaka, zákonného zástupcu je mať pri vstupe do školy rúško a použiť dezinfekciu rúk.

      Všetky ostatné informácie dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.

      Tešíme sa na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022.

      Vedenie školy. 

       

      20488.docx - tlačivo o bezpríznakovosti 

      Dôležité!

      Každý rodič musí pred prvým nástupom predložiť vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti (v prílohe). 

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie o chorobe Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č.1). V zelených okresoch rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti: 1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy, 2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, 3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

     • OZNAM - Začiatok školského roka 2021/2022

     • INFORMÁCIA PRE RODIČOV

       

      Poplatok za pobyt na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD ako súčasti základnej školy Škultétyho 2326/11, Topoľčany v súlade s VZN č. 13/2020 je stanovený na 20,00 €/mesiac.

      Mesačný poplatok v ŠKD neuhrádza zákonný zástupca žiaka ak o to písomne požiada a zároveň predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

      Príspevok je potrebné uhradiť mesiac dopredu, najneskôr do 6. dňa v príslušnom mesiaci.

       

      INFORMÁCIA PRE STRAVNÍKOV V ŠJ:

      Dotácia na stravu pre žiakov základných škôl bola Ministerstvom školstva zrušená.

      Od septembra stravné platí rodič v plnej výške.

      Stravné za obed od 06. do 11. roka  (1. – 4. roč.) je celkom 1,21 €/deň.

      Stravné za obed od 11. do 15. roku (5. – 9. roč.) je celkom poplatok 1,30 €/deň

      Mliečna desiata je 0,52€/deň pre 1. stupeň a 0,56€/deň pre 2. stupeň.

       

      Na základe VZN č. 13/2020 je určenie výšky finančných príspevkov v ŠJ nasledovné: 

      Mesačný poplatok na režijné náklady v ŠJ je 4 eurá mesačne.

      Mesačný poplatok na režijné náklady v ŠJ je určený na:

      1. nákup materiálno-technického vybavenia ŠJ (vrátane opráv, údržby zariadení)
      2. likvidácia kuchynského odpadu
      3. výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania

      Mesačný príspevok na režijné náklady sa uhrádza spolu s mesačným príspevkom na stravu.

       

     • Letná škola

     • piatok

      Posledný deň Letnej školy bol pre našich žiakov „olympijský“. Začali sme rozhovorom o nedávno skončenej letnej olympiáde. Deti porozprávali o svojich obľúbených športoch. Potom nasledovala hra, pri ktorej jeden žiak predviedol prostredníctvom pantomímy nejaký šport a ostatní museli uhádnuť, o aký šport ide. Na školskom dvore sme si vyskúšali rôzne športy – hádzanie loptou na terč, twister, deti hrali dámu, ping-pong a po obede sme sa vrátili k stromu očakávaní, ktorý sme si pripravili v pondelok. Vyhodnotili sme našu Letnú školu pre piatakov a deťom sme odovzdali sladké odmeny a diplomy.

     • Letná škola

     • štvrtok

      Ďalší deň sa niesol v znamení čitateľskej gramotnosti. V úvode dňa sme sa preniesli do ríše rozprávok a povestí. Rozprávali sme sa o tom, aké rozprávky deti poznajú, ktoré rozprávkové postavy sú ich obľúbené, aký je rozdiel medzi rozprávkou a povesťou. Potom nasledovala práca s pracovným listom, prostredníctvom ktorého sme si zopakovali rozdelenie povestí. V rámci regionálnej výchovy sme sa preniesli niekoľko storočí späť na Topoľčiansky hrad. Pozreli sme si povesť O krásnej Ľudmile. Nasledovala aktivita spojená s kreslením erbu svojej rodiny a interaktívna hra Milionár.

     • Letná škola

     • Tretí deň  sme venovali biológii, presnejšie životu včiel, ktoré máme aj v areáli našej školy. V úvode dňa sme si pozreli krátke video o včelách. Pokračovali sme na malom školskom dvore, kde sme si pozreli maketu včely a to, čo sme sledovali na videu, sme si mohli prezrieť vo „zväčšenej podobe“. Potom sme naše vedomosti zhrnuli pri vypracovaní pracovného listu. Po krátkom občerstvení sme pokračovali v precvičovaní prvej pomoci. Naučili sme sa čo robiť po uštipnutí, pri prehriatí organizmu, ako ošetriť malé rany, nacvičili sme si stabilizovanú polohu. Po obede, ktorý nám celý týždeň pripravujú naše pani kuchárky, sme mali dopravnú výchovu. Na školskom dvore sme si pripravili „dopravné ihrisko“ a vyskúšali sme si jazdu na bicykloch, kolobežkách pri dodržiavaní jednotlivých pravidiel cestnej premávky.

     • Letná škola

     • Naša Letná škola pokračovala aj v utorok. Ranné počasie nám trochu zmenilo plány. Preto sme pokračovali „anglickým dňom“. Deti si počas celého dňa precvičovali učivo z anglického jazyka. Začali sme jednoduchými aktivitami – každý povedal niekoľko informácii o sebe (ako sa volá, kde býva, koľko má súrodencov, aké má záľuby). Potom sme pokračovali cvičeniami cez interaktívnu tabuľu – zopakovali sme si farby, ročné obdobia, obľúbené zvieratká a pod. Nakoniec sme deň ukončili zhrnutím učiva – deti vyplnili pracovné listy a krátko porozprávali, čo ich najviac na dnešnom dni zaujalo. Samozrejme, všetko v angličtine. Veď sme mali „anglický deň“...

     • Letná škola v ZŠ na Škultétyho ulici

     • pondelok

      Dňa 16.augusta 2021 sme otvorili  turnus Letnej školy pre piatakov.

      Po zoznamovacích aktivitách sme si pripravili Strom očakávaní a potom sme deň venovali matematike. Zábavnou a hravou formou sme si opakovali jednotlivé matematické operácie, aby sme si precvičili učivo, ktoré sa v 5.ročníku preberá. Opakovali sme násobilku, delenie, premenu jednotiek a pod. Deti vypĺňali aj pracovné listy a takouto zábavnou formou si  matematiku zopakovali.

     • Testy

     • Milí rodičia, Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Záujem prosím potvrďte cez prihlasovanie na edupage.Ďakujeme.

       

     • Zmeny v platení za školské obedy

     • Od 1.9.2021 v zmysle úpravy zákona o dotáciách dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácie na stravu v základných školách. Nárok na dotáciu v sume 1,30€ na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu má dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.  Je potrebné na ÚPSVaR Topoľčany čo možno najskôr, najneskôr do 5.8.2021 predložiť nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v HM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021. Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy ŽM, ktoré zašle úrad zákonnému zástupcovi je nevyhnutné bezodkladne predložiť žiadateľovi/zriaďovateľovi školského zariadenia - na mesto Topoľčany (prípadne do školy).  Nárok na dotáciu má aj dieťa, ktorého ani jeden z rodičov si neuplatňuje daňový bonus. V tom prípade rodičia doručia na mestský úrad od 4. do 6. 8.2021 čestné vyhlásenie.

      Všetky zmeny pre deti v HN a detí z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, alebo v prípade vzniku nároku na daňový bonus, prípadne iných skutočností, ktoré majú vplyv na výpočet sumy dotácie, je potrebné nahlásiť vždy do konca toho mesiaca, v ktorom nastala zmena.

      Čo sa týka zmeny v skutočnostiach ako príchod, odchod zo zariadenia, je potrebné to písomne oznámiť do konca toho mesiaca, v ktorom nastala zmena.

      https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/Dotacie_strava/cestne_vyhlasenie.docx

       

      Zo stránky ÚPSVaR Topoľčany:

       

      Poskytnutie dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021

      § 4 - Zákon č. 544/2010

       

      Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

      (3)

      Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole33) a v základnej škole34) na

      a)

      každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

      b)

      dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

      c)

      dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu;34aaa) táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

       

     • Podmienky pobytu v Letnej škole

     • Podmienky pobytu v Letnej škole

      Žiakom počas pobytu v Letnej škole bude poskytnutá strava vo forme obeda zo štátnej dotácie. Nebude im poskytnutá desiata a ani olovrant , ktorú musia zabezpečiť rodičia z vlastných zdrojov. Počas Letnej školy bude fungovať školský bufet , v ktorom si bude možné desiatu alebo olovrant zakúpiť.

      Pitný režim zabezpečí škola počas oboch turnusov. 

       

       

       

     • Letný tábor "Prázdniny s tajomstvom" - 1. a 2. deň

     • Letný tábor „Prázdniny s tajomstvom“ – skupina detí 2.B a 4.A. Deti relaxujú pod vedením  p. vych. Renáty Jančekovej a p.vych. Renáty Sedlárovej. Deti majú za sebou 1. a 2. deň a zaujali ich: zoznamovacie hry, beseda so zdravotníkom, nácvik prvej pomoci a praktický nácvik, relaxačné  a športové hry, tvorivá dielnička: Výroba slizu, tvorivá dielnička: Výroba rámiku na fotografiu z tábora...  a „sladké prekvapenia“ od Šimonkovej mamičky. Ďakujeme.

     • Koniec školského roka 2020/2021

     • Vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

      Je tu posledný júnový deň a to je signál, že ďalší školský rok je v svojom závere, v poradí rok 2020/2021. Opäť zvláštny, neobvyklý tým, že pretrvávajúca pandémia zabránila všetkému obyčajnému, pravidelnému a normálnemu prežívať bežné školské dni plné napätia, očakávania, ale aj radosti z poznávania naberania vedomostí, každodenných stretnutí so spolužiakmi a svojimi učiteľmi. Akosi sme si na tieto netradičné chvíle zvykli.

      Ďakujem vám všetkým, že sme to dokázali spoločne zvládať, že ste spolu so svojimi učiteľmi preberali nové učivo, písali domáce úlohy, robili malé projekty a dokázali ste riešiť aj úlohy na diaľku. Robili sme spoločne všetko preto, aby sme vždy čo najlepšie prebrali učivo, aby ste si to osvojili aj keď všetci vieme, že osobný kontakt nám všetkým najviac chýbal. Necelý 1. štvrťrok takmer do konca októbra sme boli v škole všetci a posledný štvrťrok od apríla sme sa znova stretli. Bolo to málo na utvrdenie všetkého učiva, o to viac sa budete musieť usilovať od septembra zopakovať všetko, čo počas prázdnin vyprchá z vašich pamätí. Nevieme, čo nás čaká, ale veríme vo vaše schopnosti, dúfame, že všetci zvíťazíte nad lenivosťou a domácimi metódami a pochopíte, že učenie v živote je veľmi dôležité, vedomosti sa do hláv len tak vtesnať nedajú. Všetci sa učíme celý život, vždy sa niečo dozvieme, objavíme a to je na tom živote najkrajšie. Skúste si len tak pre seba povedať a vymeniť slová – „musím sa učiť“ – za slová – „chcem sa učiť“! a hneď budeme mať my učitelia v laviciach partnerov, ktorí budú tí, ktorí nás budú neustále poháňať v získavaní vedomostí s cieľom vedieť viac a viac. To nie je nemožné, môže to byť realita a zbožné prianie každého učiteľa, ale aj žiaka.

      Vy, najmenší žiaci prváci, zvládli ste svoj  prvý školský rok – čítate, píšete a počítate – je to úžasné, už sa v tom len zdokonaľovať a chcieť stále vedieť viac a viac.

      Vás deviatakov čaká ďalšie obdobie, ktoré vás viac priblíži k dospelosti, stredná škola. Čas uplynul veľmi rýchlo, ale spomienky na školu pretrvajú večnosť. Uchovajte si na našu školu spomienky – v našich srdciach určite zostanete a pripomínať vás budú aj vaše tablá, ktoré sú prekrásne. Rozídete sa na všetky strany, naša škola však bude pre vás otvorená, kedykoľvek sa môžete prísť pochváliť ako sa vám darí.

      Vám milí kolegovia a kolegyne zo srdca ďakujem za všetko úsilie, ktoré ste pri dištančnom vzdelávaní vynakladali a vôbec ste sa nesťažovali – všetko ste robili s pokorou a zodpovednosťou a to nás všetkých posúva na rebríčku hodnôt do najvyšších poschodí ľudskosti. Všetci si zaslúžite prázdninový a dovolenkový oddych. Načerpajte sily, venujte sa rodine, najbližším a v auguste sa plní optimizmu znovu stretneme.

      Ďakujem za 21 rokov kantorskej práce pani učiteľke Olinke Turečekovej, ktorá sa okrem zodpovednej učiteľskej práci venovala práve ôsmakom a následne deviatakom, ktorým pomáhala s výberom strednej školy a budúceho povolania. Na každom z vás jej vždy záležalo a chcela pre vás len to najlepšie.

      Po 10-tich rokoch učiteľovania odchádza aj pani učiteľka Marcelka Trenčanská,  bude nám, aj vám, milí žiaci určite chýbať, jej hodiny matematiky a malé prírodovedné  projekty, ktoré s vami realizovala budú pre nás už len spomienkou. Ako mi prezradila, veľmi nerada odchádza, ale niekedy okolnosti v mnohom zmenia naše cesty i plány a my sa im musíme prispôsobiť.

      A do tretice na dolnej chodbe už nebudete stretať tetu Martu, ako ste ju familiárne oslovovali, už ju nenahneváte rozhádzanými papierikmi, neporiadkom pri smetnom koši, či nezotretou tabuľou. Aj ona sa snami lúči po 21 rokoch práce, ale určite sa v škole niekedy len tak objaví si zaspomínať.

      Milé kolegyne, prajem vám všetkým pevné zdravie a uchovajte si nás  dlho v pamäti, my na vás taktiež nezabudneme.

      A už len slová na rozlúčku. Máme pred sebou  2 dlhé mesiace oddychu užite si ich všetci  v zdraví .

      Krásne prázdniny všetkým!

       

     • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

     • Prosím všetkých stravníkov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a na budúci týždeň už nebudú v škole alebo sa nebudú stravovať, aby sa zo stravy odhlásili a to do piatku 25. 06. 2021. Vedúca školskej jedálne bude objednávať tovar, potom sa už nebude dať odhlásiť. Ďakujem za pochopenie!

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie