• Učitelia pomáhajú zdravotníkom....

     • Pedagógovia, asistenti učiteľov a zamestnanci školy sa zapojili do projektu vyhláseného Komenského inštitútom s cieľom pomôcť v predvianočnom období zdravotníkom, ktorí v tomto náročnom čase sú v plnom nasadení na covidových oddeleniach a pomáhajú liečiť chorých na COVID-19.

      Odovzdali sme 38 krabičiek naplnených vlastnoručne upečeným vianočným pečivom, ktoré si prevzali vrchné sestry na 4 oddeleniach v topoľčianskej nemocnici.

      Zdravotníci pocítili nielen vďaku, ale aj pocit spolupatričnosti, že niekto na nich v tomto náročnom pracovnom nasadení myslí.

      Ďakujem všetkým, ktorí sa obetujú, liečia a pomáhajú.

     • Oznámenie pre žiakov a rodičov

     • Riaditeľka školy ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch oznamuje, že po vianočných prázdninách začína 10. 01. 2022 riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín. 

      Školské vyučovanie sa bude riadiť "Školským semafórom".

      Na škole podľa platnej vyhlášky ÚVZ sú povinné rúška okrem žiakov s PAS a vážnymi zdravotnými problémami. Žiakom, ktorí majú objednané samotesty a aj ostatným sa odporúča pred nástupom do školy otestovať.

      V pondelok 10. 01. 20222 sa pri nástupe do školy preukážu potvrdením o bezinfekčnosti, ktoré nájdete v prílohe oznámenia. 

      bezpriznakovost_ziaka.docx​​​​​​​

     • Novoročné prianie

     • Novoročné prianie...

      RADOSŤOU - nech nie je darov veľa, ale  úprimný úsmev vyčarený pre priateľa.

      ŠŤASTÍM - nech nie je to, keď sa nám darí, ale každý deň, keď sú blízki  a aj my zdraví.

      DAROM - nech nie je to, čo zabalíme do papiera, ale to, že darujeme iným seba.

      S nastávajúcim kalendárnym rokom 2022 Vám všetkým prajem pevné zdravie, pokojné pracovné dni, úspech, šťastie, spokojnosť na každom kroku, aby sme ho celý prežili v pohode a porozumení.

      S úctou všetkým praje Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • OZNAM - Organizačné pokyny

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že od 13. 12. 2021 sa na 2. stupni vyučuje dištančne podľa covidového rozvrhu. 

      Žiaci 1. stupňa sa celý týždeň vzdelávajú prezenčne. Stravovanie v ŠJ je zabezpečené pre 1. stupeň. 

      ŠKD bude denne otvorené do 15,00 hod. Potom bude vytvorená len jedna zberná trieda do 16,00 hod. 

      Žiaci 2. stupňa sú všetci zo stravy odhlásení.

      Posledný deň prezenčného a dištančného vzdelávania je 17. 12. 2021 (piatok).

      Od pondelka 20. 12. 2021 do 07. 01. 2022 sú vianočné prázdniny. 

      Riadne vyučovanie začína 10. 01. 2022 (pondelok).

       

      Všetkým prajem spokojné prežitie vianočných sviatkov a pevné zdravie.

      S úctou Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

       

     • Spoločná hodina Etiky a náboženstva "ADVENT 2021"

     • Slovo advent latinsky znamená "príchod". V kresťanstve sa špeciálne pomenováva advent ako príchod Ježiša Krista - príprava na cirkevné sviatky - Vianoce. Prípravy prebiehajú štyri týždne pred "Štedrým dňom". Toto obdobie nás vyzýva ho prežívať nielen konzumne, ale predovšetkým duchovne.

      Na spoločnej hodine so žiakmi 5. a 9. ročníka sme toto obdobie žiakom priblížili z biblického významu a následne sme žiakov viedli k uvedomeniu si odkazu adventu na každý deň a aj počas celého roka.

      Spoločne s deťmi sme si vytvorili "Stromček vianočných predsavzatí", kde si deti dávali sami sebe predsavzatia, ktoré sa budú snažiť nielen splniť, ale dodržiavať čo najdlhšie, možno aj do druhých Vianoc.

      Veríme, že nezostane len pri "slovách". 

       

      Vyučujúce ETV a NAV

     • Úhrady platieb

     • Prosíme rodičov, aby si skontrolovali platby za školskú jedáleň, ŠKD a Radu rodičov a aby poslali úhrady do 10.12.2021. Úhrady posielajte iba za rok 2021 (nie dopredu za rok 2022). V januári sa budú platiť úhrady do nového kalendárneho roka. 

     • OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV

     • Po ukončení zabezpečenia protipandemických opatrení a odporúčaní RÚVZ v Topoľčanoch sa od 29. 11. 2021 (pondelok) obnovuje riadny výchovno-vzdelávací proces žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ Škultétyho a prechádza sa z dištančného vzdelávania na prezenčné vzdelávanie.

      Prosíme žiakov, aby sa pri nástupe na vyučovanie preukázali potvrdením o bezpríznakovosti. 

      Na vyučovací proces je potrebné prekrytie dýchacích ciest. Nutné je zabezpečiť aspoň 2 rúška.

      Tlačivo o bezpríznakovosti viď príloha.

      vedenie školy

      bezpriznakovost_ziaka.docx


     • Oznam školská jedáleň

     • Žiadam všetkých stravníkov, ktorí nemajú záujem o obed na pondelok (29.11.2021), nech sa odhlásia do piatku (26.11.2021) do 9:00 hod. z dôvodu zabezpečenia objednávok tovaru.

                                                                                                                      vedúca ŠJ

     • Dištančné vyučovanie

     • Na základe zistených údajov o chýbajúcich žiakov z dôvodu COVID-19 a konzultácie s RÚVZ nám RÚVZ odporučil realizovať dištančné vzdelávanie nasledovne:

      2.stupeň má od zajtra, t.j. 16. 11. 2021 dištančné vzdelávanie. Bude sa postupovať podľa COVIDového rozvrhu denne v rozsahu 4 vyučovacie hodiny. Vyučovanie online bude začínať o 8,40 h. – 2. vyučovacou hodinou.

      1.stupeň – triedy, ktoré nie sú v karanténe, majú riadne vyučovanie. Dištančná výučba im začína od štvrtka, t. j. 18. 11. 2021 (dôvod zabezpečenie rodičmi). Žiaci budú odhlásení automaticky zo stravovania v ŠJ.

      Dištančné vzdelávanie bude prebiehať tento a budúci týždeň do 26. 11. 2021 (piatok). Prezenčné vyučovanie podľa riadneho rozvrhu bude pokračovať 29. 11. 2021 (pondelok), kedy sa všetci žiaci vrátia do školy.

      Povinnosť žiakov je riadne sa online pripájať v rozsahu 4 vyučovacích hodín denne a robiť úlohy podľa pokynov , ktoré im vyučujúci pošlú . Ospravedlnení budú len chorí žiaci, ktorí to riadne preukážu. 

       

      s úctou Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • Workshopy z informatiky

     • V dňoch 9.11. a 10.11.2021 sa uskutočnili v našej škole workshopy pre žiačky 6, 7 a 8. ročníka z informatiky.

      Tieto workshopy organizovalo Občianske združenie AjTy v IT, aby podporilo a motivovalo dievčatá k štúdiu informatiky na Slovensku. 

      Hravou formou priblížili dievčatám vytváranie kreatívnych počítačových hier v programovacom jazyku Scrach. Dievčatá si tiež mali možnosť vyskúšať naprogramovať pohyb malého šikovného "Ozobota" pomocou fixiek. Dievčatá budú mať možnosť rozvinúť si svoje zručnosti o 5-6 mesiacov, kedy Workshopy budú pokračovať.

      Mgr. Hana Dubná

     • Október – Mesiac úcty k starším

     •  „Kniha pre radosť“

      Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a v nadväznosti na projekt „ Spoločne k ľudskosti“ sme v dňoch 18. – 20. 10. 2021 na našej škole zrealizovali zbierku kníh pre seniorov v našom meste.

      Žiaci, rodičia i zamestnanci školy svojou aktivitou v tejto zbierke ukázali, že si vážia ľudí so striebrom vo vlasoch a bohatými životnými skúsenosťami ,  záleží im na nich a vedia, aké je dôležité zmysluplné trávenie voľného času tejto vekovej kategórie našich spoluobčanov.

      V týchto chvíľach sa už z vyzbieraných krížoviek a osemsmeroviek môžu tešiť klienti „Zariadenia pre seniorov Komfort“ a z množstva vyzbieraných kníh majú istotne radosť  aj obyvatelia  „Zariadenia sociálnych služieb Môj domov“ v Topoľčanoch.

      Taktiež záložky do kníh, ktoré vyrobili s láskou naši žiaci, určite vyčaria úsmev na nejednej tvári J.

      Veľmi pekne ĎAKUJEME  všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom na uvedenej akcii podieľali.

      Taktiež veľmi pekne ďakujeme za ústretovú spoluprácu vedeniu a zamestnancom oboch spomínaných zariadení pre seniorov.

      Nezabúdajme na našich starších spoluobčanov  ako i starších členov našich rodín počas celého roka a robme im radosť nielen v októbri!

      Mgr. Z. Snopová                              Mgr. D. Rumanová

       

     • OZNAM PRE RODIČOV!!!

     • POKYNY NA VZDELÁVANE POČAS „KARANTÉNY“ JEDNOTLIVÝCH TRIED:

       

      V karanténe je celá trieda z dôvodu styku s 1 pozitívnou osobou. Niektorým sa príznaky môžu objaviť po inkubačnej dobe 3 – 4 dni (im sa jednotlivo karanténa predlžuje).

      Ak bude celá trieda 10 dní doma v karanténe – vyučovanie bude prebiehať „dištančne“. To znamená, že na niektoré predmety sa môžu posielať úlohy na precvičenie a zopakovanie, podľa možnosti sa nebude preberať nové učivo.

      Ak to bude na niektoré predmety v čase riadneho denného rozvrhu možné, príslušný učiteľ predmetu sa online pripojí (pripojí sa väčšina žiakov okrem chorých, nie 3 – 4 žiaci).

      Učiteľ vysvetlí učivo, zodpovie na otázky a dá úlohy na precvičenie. Ak to nebudú žiaci rešpektovať, z našej strany bude vyvinutá snaha aj po návrate do školy – dovysvetľovanie učiva na vyučovacích hodinách a navýšených hodinách napr. VYV, HUV, TSV a pod.

     • Korčuľovanie

     • Ponuka hokejového klubu HC Topoľčany pre žiakov 1. stupňa v tomto pandemickom období.

      Korčuľovanie každú nedeľu na zimnom štadióne v čase od 8:30 do 9:30 hod. Vstup zdarma.

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Od pondelka t. j. 25. 10. 2021 z dôvodu nárastu respiračných ochorení budú vyučovacie hodiny skrátené na 40 minút. Vyučovanie bude končiť o 12,30. Obedy v školskej jedálnii sa budú vydávať do 13,00 hod. Taktiež sa rušia aj všetky krúžky. Po jesenných prázdninách od 02. 11. 2021 pokračujeme v riadnom vyučovacom čase. Školský klub bude fungovať riadne, prosíme rodičov, ak im to situácia a pracovné podmienky dovolia, aby si prevzali dieťa skôr. 

     • Kniha pre radosť

     • Ako sa chystáme pomôcť ? Niekoľko  informácií pre Teba......

      Poď, neváhaj a pridaj sa aj Ty k našej zbierke kníh, ktorou môžeme spolu potešiť nejedného staršieho človeka v zariadení pre seniorov.

      Zbierku organizujeme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a ako pokračovanie projektu „ Spoločne k ľudskosti“.

      Knihy počas dlhých zimných mesiacov ( najmä teraz, v období pandémie.......)pomôžu vyplniť seniorom voľný čas, odreagovať sa od každodenných starostí a prinesú do ich života prostredníctvom času stráveného čítaním  množstvo radosti, poznania, pohody a veľa príjemných chvíľ.

      V dňoch 18. – 20. 10. 2021 ( pondelok – streda ) môžeš priniesť do školy zachovalé knihy v dobrom stave, ktoré už doma doslúžili a teraz môžu urobiť radosť niektorému seniorovi v našom meste. Taktiež je možné do zbierky priniesť krížovky, osemsmerovky, sudoku.... Knihy v škole odovzdáš pred vyučovaním či počas prestávok p.uč. Snopovej ( v kabinete na 1.poschodí za biologickou učebňou), alebo ich vložíš do pripravených označených  škatúľ na stole pri školskom bufete.

      Všetky vyzbierané knihy budú našou školou darované seniorom v opatrovateľskom zariadení / zariadeniach ( závisí od množstva kníh J ) v našom meste.

      „Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska.“

      John Stuart Mill

      Kniha_pre_radost(1).docx​​​​​​​ - príloha plagát

     • 40. výročie založenia školy

     • 1. október 2021 sa stal pre našu školu výnimočným dňom. Po dvoch pokusoch z minulého školského roka sa nám podarilo zrealizovať dôstojné oslavy 40ročnice našej školy. Pozvanie prijali predstavitelia samosprávy mesta Topoľčany, bývalí zamestnanci školy, riaditelia základných škôl okresu Topoľčany a zástupcovia štátnej školskej inšpekcie.

      Oslavy prebehli v komornom akademickom duchu z dôvodu pandemických opatrení. Veľmi pekným programom oživili žiaci našej školy tieto oslavy. V stručnom priereze históriou školy nás oboznámili o úspechoch a aktivitách za obdobie 40. rokov existencie školy. Pokúsili sme sa tak odpovedať na otázky a dostať odpoveď:

      „Čo dosiahla, čo sa jej podarilo, čím musela prejsť škola za toto obdobie?“

      Dostali sme odpovede na otázky, že cieľom je učiť deti, nehľadať výhody, ale realizovať svoj životný cieľ, učiť ich cez prekážky ísť ku hviezdam „Per ardua ad astra“.

      Všetci prajeme našej škole veľa úspechov do ďalších rokov, aby mala vždy dostatok žiakov, aby vychovala nasledujúce generácie.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie