• Novinky

      • Pokyny k nástupu žiakov 1. stupňa a vyučujúcich po celoplošnom testovaní

      • Všetci žiaci, ktorí prídu do školy 3.11.2020 (v utorok) po jesenných prázdninách predložia tlačivo o bezinfekčnosti - vyhlásenie zákonného zástupcu (Vyhlasenie(1).docx​​​​​​​) .

       Škola nevyžaduje od rodičov negatívny výsledok testu na ochorenie COVID 19.

       Všetci zamestnanci ZŠ Škultétyho Topoľčany predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní do zamestnania certifikát o negatívnom výsledku testu na COVID 19.

       Žiaci 1. stupňa nad 10 rokov, ak sa nepreukážu negatívnym testom, nemôžu sa zúčastniť vyučovania prezenčnou formou.

       viď pokyny z 27.10.2020 - Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase Uznesenia vlády SR č. 678 z 22.10.2020  (uznesenie tu: 17732.pdf).

      • Učitelia v dištančnom vzdelávaní dostanú mobilné dáta navyše

      • Od pondelka, 26. októbra, prešiel druhý stupeň základných škôl na dištančnú výučbu. Na pomoc so zvládnutím prechodu budú slúžiť aj navýšené dáta mobilných operátorov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dohodlo so všetkými mobilnými operátormi o navýšenie mobilných dát a volaní pre učiteľov.

       “ Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho  prihlásilo do systému všetkých učiteľov, ktorým budú navýšené dáta bez ohľadu na operátora o minimálne 10 GB mesačne a takisto im budú aktivované neobmedzené hlasové volania. ”Zároveň, operátori pri každom čísle overia, či daný učiteľ reálne vykonáva dištančné vzdelávanie a v prípade zneužitia bude vyvodená zodpovednosť. Platnosť je zatiaľ do konca kalendárneho roka 2020. Operátori každému by mali zaslať oznámenie prostredníctvom SMS.

      • Nové usmernenia platné od 26.10.2020

      • Nové opatrenia v prílohe 17685.pdf

       ROZHODNUTIE


       Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:


       1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.
       2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v
       a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
       b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku,
       c) stredných školách,
       d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
       e) jazykových školách,
       f) základných umeleckých školách,
       riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.
       3. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania
       a) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času; riaditelia centier voľného času zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou formou,
       b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
       c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
       d) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.
       4. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä
       a) výlety a exkurzie,
       b) športové výcviky a školské športové súťaže,
       c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
       d) kurzy na ochranu života a zdravia,
       e) kurzy pohybových aktivít v prírode,
       f) saunovanie,
       g) dni otvorených dverí
       do odvolania.
       5. Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/17294:1-A1810 z 11. októbra 2020.
       Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
       Odôvodnenie:
       Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu.
       Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18. októbra 2020.


       Branislav Gröhling
       minister školstva, vedy, výskumu a športu

      • Zmeny vo vyučovaní od 26.10.2020 do 27.11.2020

      • Na základe vyhlásenia vlády SR o pandemických opatreniach v SR meníme rozvrh.

       Žiaci 1. - 4. ročníka sa budú vyučovať štandardne prezenčnou formou, ale s upraveným rozvrhom, t. j. denne 4 vyučovacie hodiny. Potom prechádzajú na obed a do ŠKD tí žiaci, ktorí ŠKD navštevujú.

       Žiaci 5. - 9. ročníka sa budú vzdelávať dištančnou formou z domu podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený.

       Títo žiaci boli hromadne odhlásení aj zo stravy - nemusíte odhlasovať!

       OBEDY SA BUDÚ VYDÁVAŤ V ČASE OD 11,15 - 12,30 H.

       Dňa 29. 10. 2020 t. j. štvrtok bude prebiehať normálne vyučovanie.

       Prázdniny budú v dňoch 30. 10., 02. 11., 06. 11. a 09. 11. 2020

      • Získali sme zelené logo

      • Naša škola už dlhžiu dobu separuje odpad. Učíme k tomu našich žiakov už od prvého ročníka. Zber elektroodpadu je jeho súčasťou. Na jar 2020 sme získali certifikát a ako bonus sme teraz získali aj zelené logo. 

       Snažíme sa aby aj naša škola bola ekologická a zelená. 

      • Žiaci krúžkov pozor!

      • Prosíme tých rodičov žiakov, ktorí chodia na platené krúžky, aby neplatili poplatok za krúžky, nakoľko je krúžková činnosť kvôli obmedzeniam vlády SR pre COVID-19 dočasne pozastavená!

       Platia len Slovenský jazyk a Matematika pre 9. ročník!!! - tieto krúžky bežia!!! Poprosíme uhradiť za krúžky do 15.10.2020.

       Platby, ktoré ste uhrádzali, automaticky presunieme na mesiace, kedy bude krúžková činnosť obnovená.

      • 1. miesto neprofesionálnej fotografie

      • Mia L., 6.B, 1. miesto neprofesionálnej fotografie.

       Blahoželáme našej žiačke ku krásnej práci a prajeme jej veľa ďalších krásnych úspechov v rozvíjaní jej talentu.

      • Školské kolo "Olympiády v slovenskom jazyku"

      • Dňa 13. 10. 2020 sa konala na našej škole "Olympiáda v slovenskom jazyku". Zúčastnilo sa jej 7 žiakov.

       Prvé tri miesta obsadili:

       1. miesto - T. O. z 9. B

       2. miesto - T. G z 9. B

       3. miesto - S. Č z 9. A

       Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a výhercom gratulujeme. 

      • Dištančné vzdelávanie - zabezpečenie v prípade prerušenia vyučovania

      • V prípade prerušenia vyučovania z dôvodu výskytu COVID-19 sme pripravení na realizáciu dištančného vzdelávania.

       Vypracovali sme rozvrh hodín na 10 vyučovacích predmetov: SJL, MAT, ANJ, NEJ, RUJ, GEO, BIO, DEJ, FYZ, CHE. Rozvrh dostali pedagógovia aj žiaci. Ostatné predmety budú pedagógovia vyučovať prostredníctvom edupage a to formou zadávania pracovných listov alebo posielaním prezentácií.

       Dištančné vzdelávanie bude prebiehať denne, podľa naplánovaného rozrhu hodín. Začiatok o 7:50 hod.  - 1. vyučovacia hodina a potom presne ako je stanovené v dennom rozvrhu. Učivo sa bude zapisovať do elektronickej triednej knihy. Budú sa zapisovať aj neprítomní - neaktívni žiaci ako chýbajúci na vyučovaní.

       Neprítomnosť bude ospravedlnená len z dôvodu choroby žiaka - nie zaspatie alebo svojvoľná nechuť sa učiť!

       Spôsob dištačného vzdelávania sme zaisťovali a zabezpečovali vopred s učiteľmi predmetármi a triednymi učiteľmi.

       Všetky odchylky, možnosti je potrebné konzultovať s vyučujúcimi. Po ukončení dištančného vzdelávania sa vrátime do školy a budeme zisťovať ako preberané učivo v dištančnej forme zvládli, prípadne sa učivo dovysvetľuje a zopakuje.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie