• ZÁPIS detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023

     • Vážení zákonní zástupcovia!

      Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční od 4. apríla 2022 do 6. apríla 2022 v čase od 13.00 hod. do 15.30 h. 


      Na webovej stránke školy www.zsskultetyho.sk v časti Elektronická prihláška je zverejnený link na online zápis do 1. ročníka. Počas týchto dní môžete kedykoľvek túto žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka online vypísať.


      Údaje v online žiadosti vypĺňajte s diakritikou. Za správnosť údajov je zodpovedný rodič.

      ŽIADOSŤ SI PRED ODOSLANÍM PREKONTROLUJTE!


      Zápis sa uskutoční za prítomnosti zákonného zástupcu a prítomnosti dieťaťa.  

      Do školy si treba priniesť rodný list dieťaťa, kartičku poistenca a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      V prípade, že je dieťa zverené iba jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné priniesť aj rozhodnutie o zverení do výchovy vydané príslušným orgánom.


      DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka. 

      Zápis prebieha v súlade s platnou legislatívou a VZN mesta Topoľčany č. 12/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených mestom Topoľčany a VZN mesta Topoľčany č. 5/2022 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany. 


      Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a deti, ktoré mali minulý školský rok odklad povinnej školskej dochádzky. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedosahuje školskú spôsobilosť, nežiada o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok riaditeľku ZŠ. O pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní rozhoduje riaditeľka príslušnej materskej školy.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

      Ak Vám termín zápisu od 04. 04. 2022 do 06. 04. 2022 nevyhovuje, môžete svoje dieťa zapísať do 30. 04. 2022 v termíne, ktorý si telefonicky dohodnete. T. č. 038/532 62 40.      Kritériá prijatia žiaka do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023

      na povinnú školskú dochádzku


      Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany bude pri prijímaní žiakov do 1. ročníka postupovať podľa platnej školskej legislatívy a podľa VZN Mesta Topoľčany č. 12/2021 a VZN č. 5/2022 o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované Mestom Topoľčany.

      Zákonný zástupca má povinnosť zapísať dieťa, ktoré dovŕšilo vek 6 rokov.

      Zápis sa uskutoční v pracovných dňoch: 04. 04. – 06.04. 2022 v čase od 13,00 do 15,30 hod. v budove školy, ale zápis trvá naďalej celý apríl.


      KRITÉRIÁ ZÁPISU:

      1. kritérium: deti patriace do obvodu školy
      2. kritérium: deti zamestnancov školy
      3. kritérium: deti, ktoré majú v škole súrodenca
      4. kritérium: deti z iných školských obvodov, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v meste Topoľčany (vrátane mestských častí)
      5. kritérium: deti z iných školských obvodov, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt mimo mesta Topoľčany
      6. kritérium: deti bez trvalého a bez prechodného pobytu

      Školský obvod:

      eduresized_275729036_1105842179983631_8202774450593306934_n.jpg

      eduresized_275845700_310902957615731_8315016292843026784_n.jpg​​​​​​​

     • Hviezdoslavov Kubín – 68. ročník

     • Obvodné kolo 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy sa konalo v TOS na Stummerovej ulici v Topoľčanoch. Obvodné kolá prebiehali počas troch dní. Naša škola súťažila druhý deň v poradí – 30. marca 2022 od 8:30hod. v zastúpení štyroch žiakov.  Obvodného kola sa zúčastnili víťazi školských kôl v troch kategóriách v poézii a v próze.

      V poézii sme mali zastúpenie iba v I. kategórii, kde súťažilo celkom deväť recitátorov. Žiak našej školy, Daniel MIKULA, obsadil 3. miesto za prednes od autora Sama Chalupku – Turčín Poničan.

      V próze súťažili traja žiaci našej školy v troch kategóriách a všetci traja získali aj diplomy!

      V I. kategórii, z celkového počtu sedem súťažiacich, sa umiestnila, žiačka našej školy,  Viktória GRZNÁROVÁ na 3. mieste s prednesom od autorky Ruženy Smatanovej – Večer je nám vždy dobre.

      V II. kategórii, s prednesom od Petra Karpinského – Žltý dom, súťažila Nicoletta MAJGOTOVÁ a získala, z celkového počtu súťažiacich sedem, 2. miesto.

      V poslednej III. kategórii sa porote predstavil so svojím prednesom od Kataríny Švecovej – Dedo a ja Marco MAJGOT, ktorý získal 3. miesto.

      Všetkým výhercom srdečne blahoželáme, prajeme veľa úspechov aj v ďalších kolách Hviezdoslavovho Kubína.

      Mgr. Zuzana Jánošová

     • Žiaci 3. A v školskej knižnici

     • Na návštevu školskej knižnice prišli aj žiaci z 3.A triedy s pani učiteľkou Blankou Grznárovou. Na hodinách čítania  čítali knihu Malý princ od Antoine de Saint Exuperyho, ktorú si  vypožičali z knižnice.  Diskutovali o knihe, o tom, ktorá časť ich najviac zaujala. Od pani knihovníčky sa dozvedeli, že autor bol aj ilustrátorom knihy a spolu sa na malých umelcov aj zahrali. Spoločne začali vyrábať nový obal na knihu. Pri práci rozvíjali  svoju fantáziu, tvorivosť a farebnými pastelkami vytvorili zaujímavé nové obaly pre knihu. Niektorí žiaci si požičali nové knihy. Takto sme v školskej knižnici strávili  príjemnú vyučovaciu hodinu.

       

     • Deň učiteľov - 28. marec

     • Každoročne si v škole  pripomíname  významný sviatok našich pedagogických pracovníkov- Deň učiteľov. Žiaci už od rána prichádzali do školy s kvetmi, aby poďakovali svojim učiteľom za ich namáhavú prácu  a popriali veľa zdravia, pedagogického optimizmu  a osobného šťastia. Byť učiteľom je veľmi náročná práca, ale aj veľmi krásna. Má dar vytvárať z dieťaťa mladého, vzdelaného a zodpovedného človeka.

     • Knižná burza

     • Naša škola sa zapojila do projektu, ktorý vyhlásilo mesto Topoľčany s názvom Knižná burza. Hlavnou myšlienkou projektu bolo dať knihám, ktoré máme doma a už ich nečítame, druhú šancu. Oslovili sme rodičov, žiakov a kolegov, aby priniesli do školy knihy, ktoré môžu potešiť niekoho iného. Knihy sa zbierali v týždni od 21.3. do 25.3.2022. Vyzbieralo sa veľké množstvo kníh, ktoré sa odovzdali  a ich predajom sa vyzbierali peniaze na charitatívnu vec. Knihy dostali druhú šancu,   potešia nových majiteľov pri čítaní. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky kníh.

     • Naši najmladší žiaci prvýkrát v školskej knižnici

     • Školská knižnica mala v mesiaci marec zaujímavých návštevníkov, prvýkrát privítala našich prváčikov. Pani učiteľky  z 1.A, 1.B a 1.C priviedli žiakov do školskej knižnice, kde ich čakala školská knihovníčka, ktorá im vysvetlila pravidlá požičiavania kníh a porozprávala im, ako sa o knihy musia starať. Množstvo kníh rozžiarilo oči všetkých žiakov a s nadšením listovali v knihách a so zatajeným dychom objavovali knižné poklady, ktoré sa v knižnici nachádzajú. Chlapcov zaujali knihy Odvážny Bojko, Tigrí tím, Klub záhad. Dievčatám sa viac páčili knihy o zvieratách a princeznách. V čitárni si žiaci čítali vybrané knihy a potom maľovali svojich knižných hrdinov. Spoločne sme strávili  príjemné popoludnie a žiaci sa tešili z nových kníh.

     • Divadelné predstavenie

     • Dňa 30. marca 2022 sa žiaci 6. B a 7. A zúčastnili divadelného predstavenia "Zlodejka kníh" v Novom divadle v Nitre s pani učiteľkou Mgr. Hanou Dubnou. 

      Príbeh bol určený pre mladých ľudí od 10 rokov a bol o tom, prečo sa 10-ročné dievča stane zlodejkou kníh a tým aj úhlavným nepriateľom tretej ríše.

      Na divadelné predstavenie do Nitry žiaci cestovali netradične - "vlakom".

     • OZNAM - pobyt v ŠKD

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho, Topoľčany oznamuje rodičom žiakov, ktorí navštevujú ŠKD v popoludňajšom čase, že dňa 31. 03. 2022 (štvrtok) bude prerušená prevádzka od 14,00 hod. z prevádzkových dôvodov.

      Prosíme všetkých rodičov, aby si deti prišli prevziať do 14,00 hod. od príslušných vychovávateliek.

      Za porozumenie ďakujem. 

      M. Bezáková 

     • Šaliansky Maťko – okresné kolo

     • Okresné kolo 27.ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko sa uskutočnil 22.marca 2022 v Základnej škole na Škultétyho ulici v Topoľčanoch. Zúčastnili sa ho víťazi z 12 škôl nášho okresu. Súťažilo sa v troch kategóriách:

      V 1.kategórii súťažilo 12 žiakov a porota rozhodla takto:

      1.miesto Ján Golský, ZŠ Bojná

      2.miesto Zara Trenčanská, ZŠ Tribečská, Topoľčany

      3.miesto Ela Géciová, ZŠ s MŠ Urmince

       

      V 2.kategórii súťažilo 10 žiakov a prvé 3 miesta boli udelené takto:

      1.miesto Timon Bugár, ZŠ Krnča

      2.miesto Timotej Vrbičan, ZŠ Kovarce

      3.miesto Ema Patrovičová, ZŠ s MŠ Urmince

       

      V 3.kategórií súťažilo 8 žiakov a porota rozhodla takto:

      1.miesto Marco Majgot, ZŠ Škultétyho, Topoľčany

      2.miesto Adrián Mihalík, ZŠ Tribečská, Topoľčany

      3.miesto Natália Stoličná, ZŠ Bojná

     • Podzemná voda - zviditeľníme neviditeľné

     • Západoslovenská vodárenská spoločnosť vyhlásila pri príležitosti Svetového dňa vody projektovú súťaž na tému "Podzemná voda - zviditeľníme neviditeľné. 

      Cieľom tohtoročnej súťaže je pripomenúť význam nie len pitnej vody, ale i podzemnej vody, ktorá je ukrytá pod našimi nohami ako skrytý poklad, ktorý obohacuje náš život. Významom súťaže je viesť deti a mládež k ochrane životného prostredia a vodných zdrojov.

      Naša škola sa zapojila do súťaže vo všetkých vekových kategóriách. Deti kreslili, maľovali ale aj vytvorili 3D maketu. 

     • Imatrikulácia prvákov

     • Deň 16. marec 2022 bol výnimočný, krásny, ale určite aj vytúžený pre najmladších žiakov našej školy. Konečne po troch pokusoch sa nám podarilo zorganizovať milú slávnosť "Imatrikuláciu prváčikov". Dôvod - pandémia. Po dlhšom adaptačnom období nastala slávnostná chvíľka, prijať všetkých najmladších za riadnych žiakov našej školy. Po slávnostnom sľube, obdržaní "Preukazu prváka" boli slávnostne pasovaní za žiakov školy. Prijali ich najstarší a najväčší kamaráti - deviataci. 

      Prajeme vám, aby sa táto slávnosť všetkým vryla do pamäti ako veľký zážitok. 

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 9.3.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. 

      Táto celoslovenská súťaž je pomenovaná podľa významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava.  

      Súťažili žiaci 1.stupňa – 1.kategória ( 2.-4.ročník). Porota hodnotila predovšetkým výber ukážky, výrazný prednes, správnu výslovnosť, artikuláciu a celkový dojem účinkujúcich.

      Vyhodnotenie súťaže

      Poézia:
      1. miesto Daniel Mikula, 4. A
      2. miesto Nina Ondrejková, 2. C
      3. miesto Laura Horňačeková, 3.B, Michaela Gurecká , 3.C

       

      Próza:

      1. miesto Viktória Grznárová, 4.B
      2. miesto Nina Páleniková, 2. A
      3. miesto Janka Faragová, 3. B

       

      Srdečne blahoželáme !

      Víťazi postupujú do obvodného kola súťaže.

     • OZNAM

     • OZNAM

      Riaditeľsto ZŠ Škultétyho 2326/11 v Topoľčanoch oznamuje, že na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 27.02.2022 a akualizovaného Školského semaforu nemusia mať žiaci v triedach prekrytie horných dychacích ciest (sú v triede bez rúška). Prekrytie naďalej platí mimo triedy a v spoločných priestoroch školy. Pri nástupe do školy sa preukážu tlačivom o bezinfekčnosti domáceho prostredia. V prípade ochorenia žiaka na Covid zostáva v karanténe len chorý žiak, do karantény už nejde celá trieda.

      S pozdravom   riaditeľka školy Mgr. Mária Bezáková

     • Všetkovedko

     • Dňa 30. 11. 2021 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská súťaž VŠETKOVEDKO - Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci ročníkov 2. - 4. - Sebastián Svítok, Matej Ondruš, Noe Rybanský, Jakub Sitár, Samuel Butkaj, Jakub Šraj, Alex Chudý, Leo Ščepko, Jakub Bobošík a Daniel Mikula.

      Výhercom gratulujeme!

     • JARNÉ PRÁZDNINY

     • Od pondelka 28. 02. 2022 do piatka 04. 03. 2022 sú "JARNÉ PRÁZDNINY".

      Nástup po prázdninách je v pondelok 7. marca 2022.

      Počas prázdnin platí pre všetkých žiakov školy "Školský poriadok a dodržiavanie bezpečnostných opatrení."

      Potrebné je správať sa v zmysle etických pravidiel, oddýchnuť si a načerpať motiváciu na ďalšie vzdelávanie. 

     • Kritériá na vzdelávanie žiakov so športovým nadaním pre šk. rok 2022/2023

     • Pre školský rok 2022/2023 chceme zriadiť ďalšiu športovú triedu so zameraním nielen na hokej, ale aj na hádzanú.  Do športovej triedy prijmeme aj dievčatá po splnení kritérií.

      Prijímanie žiakov so športovým nadaním sa uskutočňuje na základe skúšok na overenie špeciálnych schopností a zručností pre daný druh športu a posúdenia zdravotnej spôsobilosti.

       

      Podmienky na prijatie do triedy so športovým nadaním pre Základnú školu:

       

      1. Podanie žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie do športovej triedy so zameraním na hokej alebo hádzanú (po overení špeciálnych schopností a zručností)

      2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydaným príslušným lekárom pre deti a dorast

      3. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej športovým trénerom príslušného športového klubu (hokej, hádzaná)

      4. Vydanie rozhodnutia o prijatí respektíve neprijatí do triedy so športovou prípravou.

       

      Tieto kritériá platia na prijatie žiaka do 5.ročníka športovej triedy so zameraním na hokej a hádzanú.

      Kritériá boli vydané riaditeľkou školy 1. februára 2022

       

     • Nástup na prezenčné vyučovanie

     • Informácia pre rodičov a žiakov 2. stupňa

      Na základe zistení a prieskumu chorobnosti žiakov 2. stupňa sa od pondelka 14. 02. 2022 obnoví prezenčné vzdelávanie riadne podľa rozvrhu hodín ( nie skrátené). Fungovať bude aj ŠJ a ŠKD. Obedy je potrebné si prihlásiť.

      Na vyučovanie nastúpia aj žiaci 1. stupňa.

      Prezenčné vzdelávanie bude prebiehať riadne pre celú školu!!!!!

     • Sviatok sv. Valentína

     • Milí kolegovia a žiaci!

      Blíži sa sviatok sv. Valentína. V pondelok 14.2.2022 keď nastúpime do školy oblečte sa do  červeného a ružového oblečenia. Môžete si pripnúť srdiečko, ako znak priateľstva.

      Lásku darujme každý deň, možno splníme iným sen a vyčaríme úsmev na tvári.

      Milí kolegovia a žiaci!

      Blíži sa sviatok sv. Valentína. V pondelok 14.2.2022 keď nastúpime do školy oblečte sa do  červeného a ružového oblečenia. Môžete si pripnúť srdiečko, ako znak priateľstva.

      Lásku darujme každý deň, možno splníme iným sen a vyčaríme úsmev na tvári.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie