• Novinky

      • Aktualiácia Usmernenie na hodnotenie žiakov

      • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie,1
       spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020
       (aktualizácia)


       Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:


       ● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych
       podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
       ● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
       ● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

       Zásady hodnotenia

       1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou
       klasifikácie. Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby
       poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby,
       ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať značne
       individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na
       jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.
       2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti
       a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.
       3. Riaditeľ školy oznámi nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak
       podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu
       kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy). O tejto skutočnosti oboznámi žiakov
       a ich zákonných zástupcov do 30.4.2020.
       4. Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie môže realizovať
       záverečné hodnotenie aj formou slovného hodnotenia.
       5. V rámci záverečného hodnotenia je možné využiť kombinované hodnotenie (klasifikáciu
       a slovné hodnotenie) buď v rámci rôznych vyučovacích predmetov alebo aj v rámci toho istého
       predmetu.
       6. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje
       formou slovného hodnotenia.
       7. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.
       8. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej
       situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky (napr. per rollam),
       v súlade s vyššie uvedenými bodmi.
       9. Po ukončení mimoriadnej situácie škola následne vypracuje stručnú správu o priebehu výučby
       a hodnotenia na základe zápisníc z predmetových komisií a metodických združení a priloží ju
       ako prílohu k školskému vzdelávaciemu programu.


       1 Mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30. 6. 2020.

       Získavanie podkladov na hodnotenie
       1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného
       vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou
       s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce
       spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého
       žiaka.
       2. Počas prerušeného vyučovania v školách sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov
       a písomných skúšok.
       3. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce,
       vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.
       4. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne
       od nástupu žiakov do školy.

       Pedagogická rada
       1. Pedagogická rada, ktorá spravidla rokuje do 15. apríla (hodnotiaca pedagogická rada) sa počas
       prerušeného vyučovania v školách nekoná.
       2. Ak termín pedagogickej rady, zameranej na hodnotenie žiakov za druhý polrok (klasifikačná
       pedagogická rada) pripadne na obdobie prerušeného vyučovania v školách, náhradný termín bude
       najneskôr do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania v školách. V prípade, že sa vyučovanie
       v školách neobnoví do 15.6., riaditeľ zabezpečí konanie pedagogickej rady online a jej hlasovanie
       elektronickou formou (napr. per rollam) tak, aby žiaci mohli dostať vysvedčenie v riadnom termíne.
       Ukončenie stupňa vzdelania
       1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho
       programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj
       s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“
       2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho
       programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie aj
       s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka
       z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých
       predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom
       nasledujúceho školského roka.
       3. V čase mimoriadnej situácie žiaci s mentálnym postihnutím po absolvovaní posledného ročníka
       vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím získajú primárne vzdelanie aj
       s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi posledného ročníka
       z objektívnych príčin hrozilo opakovanie ročníka, bude mu určený termín na preskúšanie pred
       začiatkom nasledujúceho školského roka.
       Postup do vyššieho ročníka
       1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom
       prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník
       okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.
       2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho
       ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky
       vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.
       Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.
       O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
       3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku
       nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať
       komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.


       V Bratislave, dňa 20. apríla 2020
       Mgr. Branislav Gröhling
       minister

        

      • AJ 1.B je doma...

      • Do galérie AJ 1.B je doma... boli pridané fotografie.

       Nečakané korona-prázdniny priniesli aj žiakom 1.B množstvo zaujímavých chvíľ. Okrem online vyučovania plnia aj zábavné a tvorivé úlohy. Prišívajú gombíky, vyrábajú bublifuk, maľujú kamene, hrajú Meno, mesto, zviera vec,  skáču škôlku, plnia aktivity ku Dňu Zeme, vymýšľajú prvoaprílové žarty, pripravujú jednohubky k filmu, skladajú čiapky, loďky, či Nebo, peklo...Tiež pomáhajú rodičom pri varení, upratovaní, dezinfikujú kľučky a vypínače. Pasujú sa s otcom, ktorého museli obrať o ponožku, stavajú z lega, túlajú sa prírodou. Plnia úlohy z učebníc, z časopisu Vrabček, vypracovávajú testy Alf, diktujú diktát rodičom. Všetci už čakáme na koniec neželaného pobytu doma a tešíme sa na skoré stretnutie opäť v škole.

        

       Mgr. Zuzana Valachová

      • USMERNENIE K HODNOTENIU ŽIAKOV V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

      •  

       V súlade s usmernením MŠVVaŠ SK na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020 zo dňa 06. 04. 2020

       oznamujeme spôsob hodnotenia

       jednotlivých vyučovacích predmetov

        

       v čase mimoriadnej situácie sa v škole nerealizuje hodnotenie klasifikáciou z dôvodu nevhodných podmienok na naplnenie cieľov predmetu plnohodnotnou realizáciou, zohľadňovaním individuálnych osobitostí žiaka s prihliadnutím na možnosti a podmienky domácej prípravy počas prerušeného vyučovania.

       Riaditeľ školy oznámi v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ hodnotenie žiakov v  ZŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobené prerušením vyučovania v školách zo dňa 06. 04. 2020.

       Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v 2. polroku školského roka 2019/2020 budú neklasifikované nasledovné predmety:

        

       1. stupeň-  TSV; Prac.vyučovanie;VYV; HUV; INF;
       2. stupeň – TSV;HUV;VYV;TchV;INF;OBN;CvMat;CvSJL;RUJ;NEJ; (druhý cudzí jazyk)

       Rozhodnutie o neklasifikovaní ďalších predmetov OBN;CvMat;CvSJL;RUJ;NEJ; (druhý cudzí jazyk) sa uskutočnilo na zasadnutí pedagogickej rady dňa 6.5.2020.

       Predmety Náboženská  výchova a Etická výchova zostávajú i naďalej neklasifikované

        

       V 1. ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežne aj záverečné hodnotenie realizuje formou  slovného hodnotenia.

        

       Zdôvodnenie:

       • súčasná situácia a podmienky zabezpečenia neumožňujú napĺňať ciele predmetov v súlade so ŠkVP kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou
       • prostredníctvom on-line vzdelávania nie je možné úplne, objektívne, plnohodnotne a spravodlivo uskutočniť hodnotenie žiaka

        

       Žiak bude hodnotený klasifikáciou (2.-9. ročník) a slovne (1. ročník) za predpokladu a splnenia následných podmienok:

       • žiak musí plniť úlohy a požiadavky vyučujúceho a to odovzdaním úloh zadných cez Edu Page, Bez kriedy alebo vo formáte PDF
       • žiak si plní zadané úlohy a posiela ich späť na kontrolu
       • žiak sa aktívne zapája do on-line vyučovania a komunikuje s vyučujúcim

        

       Preukázanie podkladov na hodnotenie:

       • portfólia žiackych prác, prípadne video rozhovory so žiakmi
       • spracované projekty na zadané témy
       • súbor vypracovaných pracovných listov a prác spracovaných žiakmi počas domácej prípravy
       • študijné materiály, prípadne doplnky preukázané zo samo štúdia a pod.

        

       V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, neodporúča sa hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok.

       Po obnovení vyučovania v školách sa písomné skúšanie nerealizuje najmenej 3 týždne od nástupu do školy.

        

       Vyučujúci jednotlivých predmetov budú informovať triednych učiteľov o  stave hodnotenia žiakov príslušnej triedy priebežne. Upozornia na prípadné nesplnenie požiadaviek vyučovania na diaľku ich žiakov. Triedni učitelia o skutočnosti bezprostredne preukázateľným spôsobom informujú zákonných zástupcov žiakov (sms, telefónom, emailom).

        

       Postup do vyššieho ročníka:

       V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky t.j. nemôže opakovať ročník.

       V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch podľa usmernenia MŠVVaŠ SR určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa, ktorí nesplnili požiadavky vyučovania na diaľku, dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

       O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada. Žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočná z 2 alebo viac predmetov môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. 08. 2020.

       Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky požiada zákonný zástupca žiaka do 3 dní od oznámenia o neprospievaní za 1. alebo 2. polrok.

       Ak písomne nepožiadajú o vykonanie komisionálnej skúšky: žiak – neprospel – opakuje ročník.

        

       V prípade ďalších zmien budeme Vás informovať!

                                                                                                                                                 Mgr. Mária Bezáková

                                                                                                                                                       riaditeľka školy

      • Domáca úloha z Matematiky

      • p. učiteľka Ondrušová

       MAT 6.A,B

       27.4.2020

       Rovnostranný trojuholník - učebnica str.57

       -odpíšte si vlastnosti do zošita z ružových rámčekov

       -zostrojte rovnostranný trojuholník ABC,ktorého strany majú:a=b=c=5,5cm

       -zostrojte v ňom jeho výšky

       MAT 6.A,B

       29.4.2020

       Zostrojte rovnostranný trojuholník KLM: k=l=m=48mm

       -zostrojte v ňom osi vnútorných uhlov

       -vypočítajte jeho obvod /o=3.k/

       Zostrojte rovnostranný trojuholník EFG: e=f=g=0,63dm

       -zostrojte v ňom výšky na jeho strany

       -vypočítajte jeho obvod

      • Asistenti a žiaci so ŠVVP .

      • Milí rodičia žiakov so ŠVVP a tiež samotní žiaci!

       Srdečne Vás pozdravujeme v tejto ťažkej a aj zvláštnej chvíli, kedy ste sa ocitli v úlohách domácich učiteľov a žiakov, ktorí nechodia do školy.

       Napriek tomu, že sa nemôžeme stretávať osobne, na stránky Edupage a Bezkriedy chodia pravidelne domáce úlohy pre vás. 

       Týmto Vám ponúkame našu pomoc pri riešení "ťažkých" úloh a cvičení. Môžete nás kontaktovať cez správy na Edupage alebo na našich mailoch denne od 9.00 hod. do 14.00hod.

        

        

       Oľga Štrbová : strbova@zsskultetyho.sk

       Jana Košelíková : koselikovajana@gmail.com

       Michaela Šestáková: missestakova@gmail.com

       Kristína Barátová: anglictinazss@gmail.com

       Hana Dubná : hdubna@gmail.com

       Eleonóra Šimuneová : eleonorasimune@gmail.com

       Anna Martošová : annamartosova7@gmail.com

        

       Prajeme Vám veľa úspechov pri domácom učení a hlavne veľa zdravia pre celé Vaše rodiny.

       Vaše asistentky a špeciálny pedagóg  

      • Úlohy z matematiky

      • pani učiteľka Ľ. Ondrušová

       30.3.2020........učebnica strana 55/11 a 55/12a,b

       1.4.2020..........učebnica strana 55/12 c,d

       3.4.2020..........učebnica str.55,56  Rovnoramenný trojuholník

       odpísať vlastnosti z farebných rámčekov do zošita a potom cvičenie str,55/1 vypracovať

        

       učiteľka Ľ. Ondrušová

      • Milí šiestaci a siedmaci zo súkromnej školy slovenčiny

      • Ďakujem za všetky blahoželania ku Dňu učiteľov, ktoré sú pre mňa povzbudením do ďalších dní našej spoločnej práce.

       Verím, že sa snažíte využiť námety do  "súkromnej" školy. Viem, že nie všetci máte rovnaké podmienky na plnenie zadaných úloh, ale ak nemate žiadny technický problém, pracujte podľa pokynov, aby sa Vám úlohy nehromadili.   

       Úlohy a pokyny posielam aj na Bez kriedy.  

       Všetkým prajem veľa zdravia a chuti do práce.

       E. Muchová      

        

      • DEŇ ZEME

      • Milí žiaci, milí rodičia

       aj planéta Zem má svoj sviatok.  

       Dnes naša planéta ZEM oslavuje svoj Svetový deň. Hlavnou myšlienkou (nielen) dnešného dňa, je upriamiť pozornosť nás všetkých na ekológiu, potrebu ochrany prírody, recyklovania a šetrenia zdrojov energie. Tento významný deň nás núti zamyslieť sa nad svojimi činmi i nad tým, ako by sme vedeli našej ZEMI pomôcť.

       Naše konanie by malo spočívať  v ochrane zdravia,  v ochrane okolitej prírody . 

       Chovajme sa (najmä dnes) zodpovedne:

       • šetrime elektrickou energiou
       • šetrime vodou
       • neodhadzujme odpadky do prírody
       • separujme
       • pomáhajme prírode rásť – zasaďme strom, kvietok

        

       Užívajte si slniečko.....

       Pozdravuje Vás školský špeciálny pedagóg a asistenti učiteľa

       https://www.youtube.com/watch?v=f5P5ALVR8ag

       https://www.youtube.com/watch?v=S0ABP048Yc4

       https://www.youtube.com/watch?v=x9-_387nqg0

      • Podávanie prihlášok na stredné školy

      • Vážení rodičia, milí žiaci, ktorí sa hlásite na stredné školy.

       V dôsledku vzniknutej situácie sa menia termíny odovzdávania prihlášok na stredné školy. 

       Žiaci, ktorí už dostali prihlášky na SŠ, dajte ich podpísať rodičom a podpíšte ich aj vy a prineste ich do školy

       v dňoch 30.3.2020 alebo 31.3.2020 od 8,00 do 10,00 hod. 

       Žiaci, ktorí ešte nedostali prihlášky na SŠ, príďte si ich vyzdvihnúť dňa 30.3.2020. Vydáme Vám ich pri hlavnom vchode do školy v čase od 8,00 do 10,00 hod. 

       Prosíme, ak máte vyplnené prihlášky a nepotrebujete pomoc, môžete prihlášku poslať poštou.

       Prosíme čo najskôr, t.j. v pondelok a utorok na adresu našej školy. 

       K lekárovi ich potvrdzovať nemusíte.

      • Prianie ku Dňu učiteľov

      • Milí kolegovia, pani učiteľky, učitelia, vychovávateľky, asistentky učiteľa a odborní zamestnanci!

       Z príležitosti krásneho sviatku „Dňa učiteľov“ Vás srdečne pozdravujem, veľmi mi chýbate v týchto časoch.

       Chcem Vám popriať hlavne veľa zdravia, síl, pokoja a povzbudiť Vás, aby sme spoločne vydržali

       a sa čo najskôr zas všetci stretli v našej škole s našimi žiakmi, ktorí mne a určite aj Vám veľmi chýbajú.

       Držte sa, prajem všetko dobré!

        

       Vaša riaditeľka školy   Mgr. Mária Bezáková

      • Matematika

      • p. učiteľka Ondrušová

       MAT 6.A,B

       20.4.2020

       a, zostroj rovnoramenný trojuholník ABC,ktorého základňa AB=4,5cm a ramená AC=BC=75mm

       b,odmeraj uhol :CAB=        ABC=        ACB=

       c,zapíš veľkosti vonkajších uhlov/susedných/

       d,vypočítaj obvod tohto trojuholníka /o=z+2r/

       22.4.2020

       a, Obvod rovnoramenného trojuholníka ABC je 14,8cm.Dĺžka jeho základne AB=38mm.Akú dĺžku majú jeho ramená?

       b, Zostroj tento trojuholník

       c, Zostroj osi jeho vnútorných uhlov

       24.4.2020

       a, narysuj rovnoramenný trojuholník EFG so základňou EF=65mm a ramenami EG=FG=7cm

       b, vypočítaj jeho obvod

       c, zostroj jeho výšky /kolmice z vrcholov na protiľahlé strany/

      • Výtvarná výchova

      • VYV  6. - 7.ročník

       téma: Ľudové tradície na jar / fašiangy,vynášanie Moreny, pochovávanie basy,Veľká noc,.../

       formát: A3, ľubovoľná technika

       VYV  8. - 9. ročník

       téma:Veľké mosty nad riekami

       formát:A3, ľubovoľná technika

      • Prvé sväté prijímanie oznam

      • Milá p. riaditeľka,

          Srdečne Vás i celý učiteľský kolektív pozdravujem do týchto krízových, no zároveň sviatočných dní.

          Z poverenia p. dekana Mons. Dušana Argaláša by som Vás chcel informovať o zrušení Prvých sv. prijímaní, ktoré sa týka aj Vašej školy. Je to opatrenie k nášmu zármutku, ale je zároveň nevyhnutné. A preto sa za spôsobené komplikácie ospravedlňujeme Vám i rodičom.

          V tomto smere by som Vás chcel úctivo poprosiť či by ste mohli zverejniť túto informáciu aj medzi žiakov a triednych učiteľov či katechétov, ktorých sa to týka. My sme to už zverejnili v rámci Farských oznamov, avšak nie všetci žiaci pochádzajú z Topoľčian, a preto nie všetci nevyhnutne čítajú naše oznamy. Preposielam Vám text z oznamov, kde zároveň ponúkame aj predbežnú odpoveď na riešenie situácie.

          Ďakujeme za pochopenie a prajem ešte krásny zvyšok dňa!

       Kapl. Peter J.P.M. Bako

       DÔLEŽITÝ OZNAM FARSKÉHO ÚRADU TOPOĽČANY - MESTO

       v Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR, ktorá spôsobila až do odvolania zatvorenie všetkých škôl, dovoľujeme si informovať, že všetky termíny tohtoročných slávností 1. sv. prijímania v našej farnosti sú ZRUŠENÉ. Zaiste do konca júna 2020 sa tieto slávnosti neuskutočnia. Náhradné termíny závisia od vývoja situácie, pričom možné sú dve alternatívy: a to buď september a október 2020 alebo za čo sa najviac prihovárame je, že všetky tohtoročné slávnosti 1. sv. prijímania budú presunuté až na budúci rok 2021. Na budúci rok by tak k sv. prijímaniu pristúpili žiaci dvoch ročníkov – teda 3. a 4. ročník ZŠ. Pri menších počtoch žiakov v škole, by oba ročníky mali slávnosť spoločne. A pri väčších počtoch žiakov by to bola napr. pri dvoch sv. omšiach v jednu sobotu (9.00 a 11.00 hod.), prípadne pri veľmi veľkom počte žiakov by sa pridala naviac ďalšia sobota. 

        

        

        

       RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

       FARNOSŤ TOPOĽČANY

       Nám. M. R. Štefánika 61

       955 01 Topoľčany

       Tel. +421 38 / 53 263 02

       IČO: 34075771
       DIČ: 2021306826

        

      • Matematika - DÚ

      • Mat 6.A,B

       Učebnica strana 54/4a,b  -23.3.2020

                      strana 54/4c,d -25.3.2020

                      strana 54/8a,b -27.3.2020

      • Ruský jazyk

      • Ruský jazyk

       Milí žiaci – športovci 8.H!

       Zaskočili nás problémy a nikto nečakal, že budeme  musieť zvládať takúto situáciu, týkajúcu sa toho najcennejšieho a to zdravia. Posielam Vám pokyny na predmet Ruský jazyk:

       1. Tak ako sme sa ešte v škole dohodli, mali by ste mať už zopakovanú slovnú zásobu (slovíčka) učebnica str. 108/ lekcia 2 a str.109/ lekcia 3,4,5 a 6.
       2. Ak máte nedopísané/nevypracované dáke cvičenia vo veľkom  pracovnom  zošite, tak si ich vypracujte. (končíte str.42 – vrátane, to ste už mali mať dokončené – kontrolovali sme to, viete, čo Vám chýba...).

       V prac. zošite si ešte vypracujte cvičenia: str.45/18.1 a str. 46/18.4 (tajnička).

       1. Do malých zošitov si odpíšte z učebnice list (o pripravovanej výstave žiakov)  na str.75. Pri odpise si prosím dávajte pozor na spoje jednotlivých písmen (viete, že Vám to robí problémy).

       Naučte sa slovnú zásobu – nová lekcia -  učebnica  str.81/ žltý rámik – preložte si ich, dokážete samostatne pracovať so slovníkom.

       1. Nové učivo na týždeň od 30.3. – 3. (v prípade, ak by sme nešli do školy):

       Po zvládnutí slovíčok zo str. 81/žltý rámik, si nahlas čítajte a prekladajte text str.80 a 81 – Na exkurzii v Moskve. Je to ťažší text, kľudne slovíčka zo začiatku aj slabikujte... Naozaj čítajte nahlas, aby ste sa počuli...   Gramatiku si vysvetlíme po príchode do školy.

       Verím, že všetko zvládnete. Viem, že Vám chýba šport, ale musíte vydržať.

       Prajem Vám  a Vašim blízkym veľa zdravia. Teším sa na stretnutie v škole.

       Vaša uč. Mgr. Renáta Sedlárová

        

      • Zápis do 1. ročníka

      • Vážení rodičia budúcich prvákov!

       ZÁPIS do 1. ročníka ZŠ sa bude konať v dňoch 20. - 22. apríla 2020 na prízemí ZŠ v týchto časoch:

       20.04.2020 08.00 - 11.00 hod.

       21.04.2020 08.00 - 11.00 hod.

       22.04.2020 08.00 - 11.00 hod.

        

       Upozornenie!

       Žiadame rodičov, aby uprednostnili elektronickú prihlášku.

       Tí rodičia, ktorí nemajú možnosť vypniť elektronickú prihlášku, sa dostavia osobne, bez dieťaťa v uvedených časoch. (viď vyššie).

       Prineste si so sebou doklady ( rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, kartičku poistenca dieťaťa).

       Žiadame, aby ste pri návšteve školy použili ochranné rúško na tvár a nos, ochranné rukavice a vlastné pero!

        

       V čase od 15. apríla 2020 bude zverejnená na webovej stránke školy elektronická prihláška žiaka do 1. ročníka. Pri zápise budeme postupovať podľa kritérií uvedených nižšie.

        

       Škola postupuje v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu:

       Číslo: 2020/10610:1-A1030
        
       ROZHODNUTIE

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

       ZÁPIS do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021

       2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

       2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

       2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebam doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

       2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

        

       KRITÉRIÁ na zápis do 1. ročníka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany

       Všeobecné kritériá zápisu a následného prijímania detí do 1. ročníka ZŠ 

       pre školský rok 2020/2021

        

       Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany bude pri prijímaní žiakov do  1. ročníka postupovať podľa platnej školskej legislatívy a podľa VZN Mesta Topoľčany č. 5/2019 a VZN č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované Mestom Topoľčany.

       KRITÉRIÁ ZÁPISU:

       1. kritérium:

       - deti patriace do obvodu školy

       2. kritérium:

       - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou v šk. roku 2019/2020 patriace do obvodu v meste Topoľčany

       3. kritérium:

       deti zamestnancov školy

       4. kritérium:

       deti, ktoré majú v škole súrodenca

       5. kritérium:

       deti z iných školských obvodov

       6. kritérium:

       deti bez trvalého a bez prechodného pobytu v meste Topoľčany

        

       Postup pri vyplnení elektronickej prihlášky:

       1. V hornom menu stránky kliknete na Elektronická prihláška (od 15.4.2020), kde sa Vám otvorí online formulár, ktorý vyplníte a dáte odoslať.

       - Pozor! na konci vyplnenia protokolu sa vám zobrazí jeho číslo, ktoré si starostlivo uschovajte pre prípad opravy!

       - Za vyplnenie a správnosť údajov zodpovedá zákonný zástupca žiaka/rodič!

       - Tí rodičia, ktorí žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa si stiahnu, vyplnia a podpíšu túto žiadosť a odošlú ju poštou na adresu školy : ZŠ Škultétyho 2326/11, 95501 Topoľčany najneskôr do 30.4.2020.

       Na stiahnutie:

       Rodičia, ktorí žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky:  ziadost_o_odklad_PSD.docx.

       Zoznam školských potrieb: zoznam_skolskych_potrieb.doc

       zoznam školských obvodov pre mesto Topoľčany:skolske_obvody.pdf

        

       V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať!

        

      • Úlohy z informatiky

      • Pre všetkých žiakov 3. -  8. ročníka

       Úloha pre žiakov 7. a 8. ročníka:

       V Microsoft Excel vytvor svoj vlastný rozvrh hodín. Využi zlučovanie a podfarbenie buniek. Tabuľku hrubo orámuj a spestri obrázkom.

       Každý predmet - bunku v exceli vyplň inou farmou (napr. MAT máte 4 hodiny za týždeň, tak všetky MAT budú jednou farbou, atď...)

       poznámky pre žiakov 7. a 8. ročníka: INF_pre_7_a_8_rocnik.doc a pri operačnom systéme máte vytvoriť aj prezentáciu.

       pošlite na malis@zsskultetyho.sk

        

       Úloha pre 5. a 6. ročník:

       Žiaci 5.a 6. ročníka, vytvorte peknú prezentáciu v MS PowerPoint v rozsahu 5-10 slidov, o Veľkej noci, tradíciach v našom regióne. Hlavne použite rôzne typy písma a vložte obrázky, pohrajte sa s tým.

       pošlite na malis@zsskultetyho.sk

        

       Úloha pre žiakov 3. a 4. ročníka:

       Nájdite na internete, čo je to internet a čo je to email.  V programe MS Word prepíšte poučku ktorú nájdete, precvičíte si písanie na PC a uložíte si to na USB a prinesiete potom. Ak sa posnažíte, určite vložíte do wordu aj pekné obrázky. Text nemá byť dlhý, stačí poučka a zaujímavosť. Tretiaci to nemusia posielať na email.

       Žiaci 4. ročníka, ktorí sme už mali používanie e-mailu, tak mi to pošlite na: malis@zsskultetyho.sk

        

        

       Úlohy pre šikovných a na pokračovanie: skúste sa naučiť Kreslenie_vo_Worde.ppt

        

       Verím, že to zvládnete a čas trávený na PC a nete využijete aj na učenie. Určite to zvládnete! Držte sa.

       S pozdravom pán učiteľ Máliš.

        

        

        

        

        

      • Slovenský jazyk 6. a 7. ročník

      • SLOVENSKÝ JAZYK 6. a 7. ročník 

        

       Milí moji šiestaci a siedmaci

       kto z nás by si bol pomyslel, že sa ocitneme v situácii, ktorá je pre nás všetkých úplne nová. Osobný kontakt nám bude veľmi chýbať, ale urobme spoločne všetko, čo je v našich silách.

       Snažte sa čo najviac pracovať sami a bez donucovania rodičmi, oni toho majú naozaj veľa. Musia sa predsa postarať o jedlo, Vašu bezpečnosť a o chod celej domácnosti. Uľahčite im to a odmeňte ich každý deň  úsmevom a  obyčajným, ale zázračným ĎAKUJEM.

       Ponúkam Vám možností, ako nadobúdať nové vedomosti a nezabudnúť na to, čo už vieme.

       1.Otvorte si doma Vašu "Súkromnú školu". Využite svoju kreativitu a fantáziu a na dvere svojej izby či na pracovný stôl si napíšte jej názov, vymyslite a nakreslite logo.

       Predstavte si, že ste riaditeľ, učiteľ, žiak v jednej osobe. Teda -  tri v jednom. Vytvorte si školský poriadok "šitý na mieru".

       2.Napíšte si / písaným písmom, aby ste nezabudli tvary písmen /  denný harmonogram - režim dňa.

       Začnite od momentu, kedy vstanete, až po uloženie sa na nočný spánok. Nezabudnite na hygienu, čas jedla,   oddych, prechádzky , cvičenie, pomoc v domácnosti, pomoc s učením mladším súrodencom...

       3. Vyrobte si domáci rozvrh hodín. Striedajte vyučovacie predmety, venujte aspoň 4 hodiny denne súkromnej škole. Vymyslite si aj "zvonenie", napr. Vašu obľúbenú hudbu. A nepýtajte sa počas vyučovania na WC.

        4.Čítajte, čo Vás baví, my sme museli čítať, čo nás nebavilo.

       Rodičia sa potešia, keď každý večer prečítate malému súrodencovi rozprávku na dobrú noc. Alebo si čítajte navzájom na striedačku, ale podmienka je: NAHLAS! 

       5. Píšte si pravidelne denník, čo ste prežili, ako sa Vám darilo, čo ste sa nové naučili, komu ste urobili radosť....jednoducho -  všetko. Denník využijeme pri písaní slohovej práce.

       6. Určite máte doma rôzne knihy s doplňovačkami a gramatickými úlohami aj so správnymi odpoveďami.

       7. Zistila som, že mnohí dokážete umelecky spracovať rôzne témy prozaickou alebo básnickou formou.

       Len smelo do toho! Budem rada čítať Vaše príbehy alebo básničky.

       8. Z učebnice slovenského jazyka si pomaly a bez chýb odpisujte poučky, čítajte s porozumením a pokúste sa vypracovať cvičenia, v ktorých využijete, čo ste sa naučili. Nečakajte, že hneď všetci všetko pochopíte.

       Opakujte si, čítajte pomaly, skúšajte...

       9. V učebnici literatúry si prečítajte  ukážky a do zošitov si vypracujte obsah.

       Ak mi ešte niečo napadne, dám Vám vedieť.

       Prajem Vám aj rodičom hlavne veľa zdravia, chuti do práve, trpezlivosti a optimizmu.

       Uč. Erika Muchová

        

        

        

        

        

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie