• 28. apríl - Deň narcisov

     • Na Slovensku je veľa zbierok, ktoré každý rok pomôžu ľuďom v ťažkej životnej situácii. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Zbierku  organizuje  Liga proti rakovine a konala sa 28. apríla .Dobrovoľníci naši žiaci E. Mokošová , J. Valent, P. Peterka a D. Ďurák žiaci ôsmeho ročníka chodili po jednotlivých  triedach. Vedenie školy, učitelia a žiaci si dobrovoľným príspevkom do pokladničky kupovali žlté narcisy. Svojim príspevkom pomohli chorým ľudom na rakovinu skvalitniť ich liečbu. Vyzbierala sa suma 171,24€.

      Ďakujeme vám za vyzbieranú sumu, ktorá pomôže a zachráni život chorým pacientom.

     • Detská osobnosť mesta Topoľčany - ocenenie

     • Slávnostné odovzdávanie cien Detská osobnosť mesta Topoľčany  sa konalo dňa  26.4.2022. Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v priestoroch Spoločenského domu v kinosále. Programom sprevádzal moderátor a herec Oliver Oswald, ktorý vytvoril výbornú atmosféru. Žiaci našej školy prišli potleskom podporiť svojich ocenených spolužiakov. Ceny odovzdávala pani primátorka JUDr. Alexandra Gieciová.  Ocenení žiaci boli v kategóriách: Prírodné vedy a technika

      Najlepší matematik: Tomáš Kmeťo :

      Žiak dosahoval výborné študijne výsledky, mal na vysvedčení stále samé jednotky. Úspešne reprezentoval školu v predmetových olympiádach.  Aktívne sa zapájal počas vyučovania do rôznych školských aktivít

      -Okresné kolo Matematickej olympiády- 2021 – 1.miesto

        Humanitné vedy: Najlepší olympionik v slovenskom jazyku a literatúre: Získala Terézia Ondrušková : Žiačka úspešne reprezentovala školu v krajskom kole olympiády v slovenskom jazyku a literatúre. Aktívne sa zapájala počas vyučovania do rôznych školských aktivít. Získala 1. miesto v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii Kultúra: Najlepší autor poézie/ prózy: Marianna Ibrahimi:

      -3. miesto v  celoslovenskej literárnej súťaži Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2020-

      -3. miesto celoštátnej súťaži tvorba duchovnej, prózy a drámy, XXV. Gorazdov literárny Prešov

      -2. miesto v I. kategória- poézia v XXXIV. ročníka  autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2020

      -III. miesto v kategórii próza- Literárna cena Čakanky, n.o.

      -Čestné uznanie-  okresné kolo - Tribečské osvetové stredisko- Sme doma

      Prekroč svoj tieň: súrodenci Varinskí : Anton Varinský, Frederika Varinská a Lívia Varinská.

      Mimoriadne ocenenie: Alžbeta Motýlová.

       

     • "ZneužívaNIE moci"

     • Dňa 28. 04. 2022 sa žiaci zúčastnili netradičného hudobno-vzdelávacieho programu "ZneužívaNIE moci", kde priamym zážitkovým vystupovaním prežili rozdiel medzi správnym a nesprávnym a zistili ako prebrať zodpovednosť za svoje chovanie. Program bol plný porovnávania, zvažovania a formovania životných postojov. Celý program bol sprevádzaný živou hudbou, ktorá sa konkrétne zaoberá danou problematikou. 

     • Rozlúčka s kolegyňou p. uč. Kobidovou

     • Chceme dnes za všetkých povedať, aké sme mali šťastie mať takú kolegyňu, ktorá s hravosťou dieťaťa prenášala pozitívnu energiu na všetkých žiačikov vo zverenej triede. Zišli sme sa, aby sme sa Ti poďakovali za všetko vynaložené úsilie.

      Ďakujeme z celého srdca, že si nás inšpirovala. Prajeme len pevné zdravie a dni plné pozitívnych chvíľ - vedenie školy a kolegovia.

      Počas pôsobenia na našej škole si bola nepostrádateľná. Radosť, ochota a ústretovosť vyžarovali denno-denne počas vzdelávania žiakov. Dlhé roky si viedla súbor mažoretiek TOSUMA a získavala ocenenie za ocenením.

      Budeš nám veľmi chýbať.

      ĎAKUJEME, ŽE SI BOLA...

     • Upracme si Topoľčany

     • Dňa 13. 04. 2022 sa naša škola ešte pred nástupom na veľkonočné prázdniny zapojila do akcie, ktorú výhlasilo mesto Topoľčany pod názvom "Upracme si Topoľčany". Žiaci všetkých ročníkov sa poslednú vyučovaciu hodinu vybrali do ulíc v okolí školy a svojou pomocou tak vyčisltili okolie. 

     • Hviezdoslavov Kubín - 68. ročník - okresné kolo

     • Okresné kolo 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo 12.04. 2022 v Koncertnej sále Mestského úradu v Topoľčanoch. Z našej školy sa súťaže zúčastnili traja recitátori, menovite: Nicoletta Majgotová zo 6.C, Marco Majgot zo 7. A a Tasia Liana Martošová z 9. B.  

      Súťaž bola rozdelená do troch kategórii. V I. kategórii sme nemali zastúpenie. V II. kategórii recitovala svoj prednes prózy Nicoletta Majgotová. Predstavila sa s prózou od Petra Karpinského – Žltý dom. Jej prednes bol celistvý, krásne pracovala s hlasom. Vedela veľmi dobre vystupňovať dej, a tým držala poslucháčov v napätí. Porota jej udelila za jej výkon 3. miesto.

      V III. kategórii súťažili dvaja naši žiaci. V prednese prózy recitoval svoj prednes Marco Majgot, pod názvom Dedo a ja od Kataríny Švecovej. Jeho prednes bol veľmi dobre vystavaný, s dôrazom na interpretáciu jednotlivých postáv. Marco je výborný recitátor, vie pekne pracovať s hlasom, tónom reči a dôrazom.  Umiestnil sa na výbornom 2. mieste.

      V III. kategórii, ale v prednese poézie, sa predstavila Tasia Liana Martošová prednesom s názvom Vŕby nad nami od Kataríny Demeterovej. Svoj recitátorsky talent preniesla do jedinečnej interpretácie tejto básne, kde cez prírodné obrazy vyjadrila svoj jasný nesúhlas, hnev a výčitku nad ľudstvom, ktorý si neváži matku Zem. Porota jej udelila čestné uznane.

      Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov do budúcna.  

      Mgr. Zuzana Jánošová 

     • Jazykový kurz pre deti z Ukrajiny

     • V mesiaci marec naša škola zaradila do vyučovacieho procesu deti z Ukrajiny, ktoré majú status osoby s poskytnutím dočasného útočiska. O vzdelávanie požiadali rodičia a deti boli zaradené do príslušných ročníkov (3. roč., 4. roč. a 8. roč.) na základe úrovne doterajšieho vzdelávania s vytvorením čo najlepších podmienok na adaptáciu. 

      Od 5. apríla 2022 sme pre týchto žiakov začali realizovať jazykový kurz na lepšie zvládnutie jazykových bariér. Jazykový kurz vedie pani vychovávateľka Mgr. Renáta Sedlárová, ktorá sa takmer 2 týždne intenzívne pripravovala, získavala podklady na realizáciu kurzu. Vo vyučovaní je zbehlá, v minulosti vyučovala na škole ruský jazyk a tieto schopnosti dávajú predpoklad úspešne zvládnuť prípravu detí sa vzdelávať čo najskôr v štátnom jazyku.

      Prajeme pani vychovávateľke veľa trpezlivosti, zanietenia a deťom úspechy, čo najskôr rozumieť všetkým spolužiakom. 

     • ZÁPIS detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023

     • Vážení zákonní zástupcovia!

      Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční od 4. apríla 2022 do 6. apríla 2022 v čase od 13.00 hod. do 15.30 h. 


      Na webovej stránke školy www.zsskultetyho.sk v časti Elektronická prihláška je zverejnený link na online zápis do 1. ročníka. Počas týchto dní môžete kedykoľvek túto žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka online vypísať.


      Údaje v online žiadosti vypĺňajte s diakritikou. Za správnosť údajov je zodpovedný rodič.

      ŽIADOSŤ SI PRED ODOSLANÍM PREKONTROLUJTE!


      Zápis sa uskutoční za prítomnosti zákonného zástupcu a prítomnosti dieťaťa.  

      Do školy si treba priniesť rodný list dieťaťa, kartičku poistenca a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      V prípade, že je dieťa zverené iba jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné priniesť aj rozhodnutie o zverení do výchovy vydané príslušným orgánom.


      DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka. 

      Zápis prebieha v súlade s platnou legislatívou a VZN mesta Topoľčany č. 12/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených mestom Topoľčany a VZN mesta Topoľčany č. 5/2022 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany. 


      Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a deti, ktoré mali minulý školský rok odklad povinnej školskej dochádzky. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedosahuje školskú spôsobilosť, nežiada o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok riaditeľku ZŠ. O pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní rozhoduje riaditeľka príslušnej materskej školy.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

      Ak Vám termín zápisu od 04. 04. 2022 do 06. 04. 2022 nevyhovuje, môžete svoje dieťa zapísať do 30. 04. 2022 v termíne, ktorý si telefonicky dohodnete. T. č. 038/532 62 40.      Kritériá prijatia žiaka do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023

      na povinnú školskú dochádzku


      Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany bude pri prijímaní žiakov do 1. ročníka postupovať podľa platnej školskej legislatívy a podľa VZN Mesta Topoľčany č. 12/2021 a VZN č. 5/2022 o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované Mestom Topoľčany.

      Zákonný zástupca má povinnosť zapísať dieťa, ktoré dovŕšilo vek 6 rokov.

      Zápis sa uskutoční v pracovných dňoch: 04. 04. – 06.04. 2022 v čase od 13,00 do 15,30 hod. v budove školy, ale zápis trvá naďalej celý apríl.


      KRITÉRIÁ ZÁPISU:

      1. kritérium: deti patriace do obvodu školy
      2. kritérium: deti zamestnancov školy
      3. kritérium: deti, ktoré majú v škole súrodenca
      4. kritérium: deti z iných školských obvodov, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v meste Topoľčany (vrátane mestských častí)
      5. kritérium: deti z iných školských obvodov, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt mimo mesta Topoľčany
      6. kritérium: deti bez trvalého a bez prechodného pobytu

      Školský obvod:

      eduresized_275729036_1105842179983631_8202774450593306934_n.jpg

      eduresized_275845700_310902957615731_8315016292843026784_n.jpg​​​​​​​

     • Hviezdoslavov Kubín – 68. ročník

     • Obvodné kolo 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy sa konalo v TOS na Stummerovej ulici v Topoľčanoch. Obvodné kolá prebiehali počas troch dní. Naša škola súťažila druhý deň v poradí – 30. marca 2022 od 8:30hod. v zastúpení štyroch žiakov.  Obvodného kola sa zúčastnili víťazi školských kôl v troch kategóriách v poézii a v próze.

      V poézii sme mali zastúpenie iba v I. kategórii, kde súťažilo celkom deväť recitátorov. Žiak našej školy, Daniel MIKULA, obsadil 3. miesto za prednes od autora Sama Chalupku – Turčín Poničan.

      V próze súťažili traja žiaci našej školy v troch kategóriách a všetci traja získali aj diplomy!

      V I. kategórii, z celkového počtu sedem súťažiacich, sa umiestnila, žiačka našej školy,  Viktória GRZNÁROVÁ na 3. mieste s prednesom od autorky Ruženy Smatanovej – Večer je nám vždy dobre.

      V II. kategórii, s prednesom od Petra Karpinského – Žltý dom, súťažila Nicoletta MAJGOTOVÁ a získala, z celkového počtu súťažiacich sedem, 2. miesto.

      V poslednej III. kategórii sa porote predstavil so svojím prednesom od Kataríny Švecovej – Dedo a ja Marco MAJGOT, ktorý získal 3. miesto.

      Všetkým výhercom srdečne blahoželáme, prajeme veľa úspechov aj v ďalších kolách Hviezdoslavovho Kubína.

      Mgr. Zuzana Jánošová

     • Žiaci 3. A v školskej knižnici

     • Na návštevu školskej knižnice prišli aj žiaci z 3.A triedy s pani učiteľkou Blankou Grznárovou. Na hodinách čítania  čítali knihu Malý princ od Antoine de Saint Exuperyho, ktorú si  vypožičali z knižnice.  Diskutovali o knihe, o tom, ktorá časť ich najviac zaujala. Od pani knihovníčky sa dozvedeli, že autor bol aj ilustrátorom knihy a spolu sa na malých umelcov aj zahrali. Spoločne začali vyrábať nový obal na knihu. Pri práci rozvíjali  svoju fantáziu, tvorivosť a farebnými pastelkami vytvorili zaujímavé nové obaly pre knihu. Niektorí žiaci si požičali nové knihy. Takto sme v školskej knižnici strávili  príjemnú vyučovaciu hodinu.

       

     • Deň učiteľov - 28. marec

     • Každoročne si v škole  pripomíname  významný sviatok našich pedagogických pracovníkov- Deň učiteľov. Žiaci už od rána prichádzali do školy s kvetmi, aby poďakovali svojim učiteľom za ich namáhavú prácu  a popriali veľa zdravia, pedagogického optimizmu  a osobného šťastia. Byť učiteľom je veľmi náročná práca, ale aj veľmi krásna. Má dar vytvárať z dieťaťa mladého, vzdelaného a zodpovedného človeka.

     • Knižná burza

     • Naša škola sa zapojila do projektu, ktorý vyhlásilo mesto Topoľčany s názvom Knižná burza. Hlavnou myšlienkou projektu bolo dať knihám, ktoré máme doma a už ich nečítame, druhú šancu. Oslovili sme rodičov, žiakov a kolegov, aby priniesli do školy knihy, ktoré môžu potešiť niekoho iného. Knihy sa zbierali v týždni od 21.3. do 25.3.2022. Vyzbieralo sa veľké množstvo kníh, ktoré sa odovzdali  a ich predajom sa vyzbierali peniaze na charitatívnu vec. Knihy dostali druhú šancu,   potešia nových majiteľov pri čítaní. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky kníh.

     • Naši najmladší žiaci prvýkrát v školskej knižnici

     • Školská knižnica mala v mesiaci marec zaujímavých návštevníkov, prvýkrát privítala našich prváčikov. Pani učiteľky  z 1.A, 1.B a 1.C priviedli žiakov do školskej knižnice, kde ich čakala školská knihovníčka, ktorá im vysvetlila pravidlá požičiavania kníh a porozprávala im, ako sa o knihy musia starať. Množstvo kníh rozžiarilo oči všetkých žiakov a s nadšením listovali v knihách a so zatajeným dychom objavovali knižné poklady, ktoré sa v knižnici nachádzajú. Chlapcov zaujali knihy Odvážny Bojko, Tigrí tím, Klub záhad. Dievčatám sa viac páčili knihy o zvieratách a princeznách. V čitárni si žiaci čítali vybrané knihy a potom maľovali svojich knižných hrdinov. Spoločne sme strávili  príjemné popoludnie a žiaci sa tešili z nových kníh.

     • Divadelné predstavenie

     • Dňa 30. marca 2022 sa žiaci 6. B a 7. A zúčastnili divadelného predstavenia "Zlodejka kníh" v Novom divadle v Nitre s pani učiteľkou Mgr. Hanou Dubnou. 

      Príbeh bol určený pre mladých ľudí od 10 rokov a bol o tom, prečo sa 10-ročné dievča stane zlodejkou kníh a tým aj úhlavným nepriateľom tretej ríše.

      Na divadelné predstavenie do Nitry žiaci cestovali netradične - "vlakom".

     • OZNAM - pobyt v ŠKD

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho, Topoľčany oznamuje rodičom žiakov, ktorí navštevujú ŠKD v popoludňajšom čase, že dňa 31. 03. 2022 (štvrtok) bude prerušená prevádzka od 14,00 hod. z prevádzkových dôvodov.

      Prosíme všetkých rodičov, aby si deti prišli prevziať do 14,00 hod. od príslušných vychovávateliek.

      Za porozumenie ďakujem. 

      M. Bezáková 

     • Šaliansky Maťko – okresné kolo

     • Okresné kolo 27.ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko sa uskutočnil 22.marca 2022 v Základnej škole na Škultétyho ulici v Topoľčanoch. Zúčastnili sa ho víťazi z 12 škôl nášho okresu. Súťažilo sa v troch kategóriách:

      V 1.kategórii súťažilo 12 žiakov a porota rozhodla takto:

      1.miesto Ján Golský, ZŠ Bojná

      2.miesto Zara Trenčanská, ZŠ Tribečská, Topoľčany

      3.miesto Ela Géciová, ZŠ s MŠ Urmince

       

      V 2.kategórii súťažilo 10 žiakov a prvé 3 miesta boli udelené takto:

      1.miesto Timon Bugár, ZŠ Krnča

      2.miesto Timotej Vrbičan, ZŠ Kovarce

      3.miesto Ema Patrovičová, ZŠ s MŠ Urmince

       

      V 3.kategórií súťažilo 8 žiakov a porota rozhodla takto:

      1.miesto Marco Majgot, ZŠ Škultétyho, Topoľčany

      2.miesto Adrián Mihalík, ZŠ Tribečská, Topoľčany

      3.miesto Natália Stoličná, ZŠ Bojná

     • Podzemná voda - zviditeľníme neviditeľné

     • Západoslovenská vodárenská spoločnosť vyhlásila pri príležitosti Svetového dňa vody projektovú súťaž na tému "Podzemná voda - zviditeľníme neviditeľné. 

      Cieľom tohtoročnej súťaže je pripomenúť význam nie len pitnej vody, ale i podzemnej vody, ktorá je ukrytá pod našimi nohami ako skrytý poklad, ktorý obohacuje náš život. Významom súťaže je viesť deti a mládež k ochrane životného prostredia a vodných zdrojov.

      Naša škola sa zapojila do súťaže vo všetkých vekových kategóriách. Deti kreslili, maľovali ale aj vytvorili 3D maketu. 

     • Imatrikulácia prvákov

     • Deň 16. marec 2022 bol výnimočný, krásny, ale určite aj vytúžený pre najmladších žiakov našej školy. Konečne po troch pokusoch sa nám podarilo zorganizovať milú slávnosť "Imatrikuláciu prváčikov". Dôvod - pandémia. Po dlhšom adaptačnom období nastala slávnostná chvíľka, prijať všetkých najmladších za riadnych žiakov našej školy. Po slávnostnom sľube, obdržaní "Preukazu prváka" boli slávnostne pasovaní za žiakov školy. Prijali ich najstarší a najväčší kamaráti - deviataci. 

      Prajeme vám, aby sa táto slávnosť všetkým vryla do pamäti ako veľký zážitok. 

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 9.3.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. 

      Táto celoslovenská súťaž je pomenovaná podľa významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava.  

      Súťažili žiaci 1.stupňa – 1.kategória ( 2.-4.ročník). Porota hodnotila predovšetkým výber ukážky, výrazný prednes, správnu výslovnosť, artikuláciu a celkový dojem účinkujúcich.

      Vyhodnotenie súťaže

      Poézia:
      1. miesto Daniel Mikula, 4. A
      2. miesto Nina Ondrejková, 2. C
      3. miesto Laura Horňačeková, 3.B, Michaela Gurecká , 3.C

       

      Próza:

      1. miesto Viktória Grznárová, 4.B
      2. miesto Nina Páleniková, 2. A
      3. miesto Janka Faragová, 3. B

       

      Srdečne blahoželáme !

      Víťazi postupujú do obvodného kola súťaže.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie