• Projekt "Čítame radi"

     • Podpora čitateľskej gramotnosti - rozvojový projekt "Čítame radi"

      Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi“

       

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo projekt na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, do ktorého sme sa zapojili a získali sme sumu  800 €. Vďaka tomuto príspevku sme mohli obohatiť náš knižničný fond o nové tituly plné napínavých príbehov, ktoré ocení nejedna čitateľská detská dušička. Knihy sme zakúpili v kníhkupectve Kniha Jakub v Topoľčanoch. Naša knižnica mala možnosť opäť rozkvitnúť, pretože sme ju obohatili o 110 nových titulov . Tešíme sa na moment, keď naši čitatelia, po otvorení tajuplných dvier školskej knižnice objavia nové príbehy knižničných hrdinov.

     • Školská knižnica

     • Prvýkrát boli žiaci z 1.A   a 1.C  v školskej knižnici. V školskej knižnici sa prváčikovia dozvedeli aké sú  pravidlá pri požičiavaní kníh ako musia šetrne zaobchádzať s požičanou knihou. Školská knihovníčka upozornila žiakov na portréty spisovateľov Hansa Christiana Andersena , Daniela Heviera , Boženu Nemcovú, kde žiakom ukázala knihy, ktoré napísali  a nachádzajú sa v školskej  knižnici .  Žiakov zaujali rozprávkové knihy, detektívky Klub záhad a knihy o zvieratkách. Žiaci  sa s knihami zoznámili, pozerali si ich a porozprávali o knihách, ktoré čítajú  a čo sa v nich dozvedeli.  V školskej čitárni prváci prečítali ukážky z knihy. Aktivitou bolo nakresliť čo sa im v rozprávkach páči, čo je smutné ,veselé  a  ktorú majú obľúbenú postavičku   a mali povedať jej pozitívne vlastnosti. Potom si žiaci vzali svoju  prvú požičanú knihu. V školskej knižnici sme strávili príjemné popoludnie. 

     • Budujeme "Detské ihrisko"

     • Začali sme s realizáciou detského ihriska a touto cestou ďakujeme rodičovskému združeniu, pani primátorke, rodičom a zamestnancom školy za finančnú výpomoc.  

     • Zápis do 1. ročníka 2021/2022

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia budúcich žiakov 1. ročníka, prinášame vám predbežné informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ. 

      Termín zápisu detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 je stanovený na dni 7. - 9. apríla 2021 v čase od 13.00 do 15.30 h.

      Ďalšie údaje o zápise zverejníme v závislosti  od aktuálnej epidemiologickej situácie a po porade riaditeľov ZŠ s vedúcou odboru školstva.

     • "Spolu múdrejší"

     • MŠVVaŠ SR vyhlásilo projekt "Spolu múdrejší", ktorého cieľom je podporiť školy, aby sa prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania vytvorili podmienky na zlepšenie vedomostí a zručností žiakov v stanovenom rozsahu. 

      Do projektu sa zapája aj naša škola. Budeme ho realizovať v mesiaci apríl, máj, jún 2021. Doučovanie bude prebiehať aj v prípade, ak sa obnoví aj riadne vyučovanie. 

      Doučovanie bude prebiehať individuálnou formou pre vytvorenú skupinu 3 - 5 žiakov pre jednotlivé vybrané predmety (MAT, SJL, ANJ, atď.)

      Projektom chcem plynule nadviazať na realizovanie "Letnej školy" v mesiaci august 2021.

      Uvedené informácie zverejňujeme za účelom dostupnosti pre všetkých rodičov a žiakov, ktorí prejavia záujem o doučovanie a využijú ponúknutu pomoc zo strany pedagógov.

      S úctou Mgr. Mária Bezáková 

     • Všetkovedko

     • Ešte v decembri sa konala celoslovenská súťaž pre žiakov 2. - 4. ročníka základných škôl, ktoré sme dnes vyhodnotili. Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

     • JARNÁ ŠKOLA 1.B a 1.C

     • JARNÁ ŠKOLA 1.B a 1.C

      Naša Jarná škola mala  osobitnú príchuť, bola plná zaujímavých aktivít, cvičení zameraných na upevňovanie učiva, zručností, ale i hier. Jarná škola našim žiakom vytvorila priestor na realizáciu takých vyučovacích predmetov, ktoré sa vzhľadom na ich charakter nedali realizovať dištančnou formou. Veríme, že sa žiaci cítili príjemne a odnášajú si z tohto týždňa množstvo príjemných zážitkov.

      Mgr. Oľga Štrbová a  Mgr. Michaela Juhásová

       

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • V súlade s rozhodnutím ministerstva školstva č. 2021/10079:1-A1810 s podmienkami uznesenia vlády SR č. 122 a 123 s účinnosťou od 8. marca do 21. marca umožňujeme znovu obnoviť prezenčné vzdelávanie žiakov 1. stupňa v ZŠ Škultétyho Topoľčany.

      Podmienkami na účasť na prezenčnom vzdelávaní žiakov je preukázanie negatívneho antigénového alebo PCR testu zákonných zástupcov žiaka nie starší ako 7 dní, alebo doklad o prekonaní ochorenia nie starší ako 3 mesiace. V prípade ak bol zákonný zástupca zaočkovaný vakcínou a od 2 dávky uplynulo 14 dní, potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia a čestné prehlásenie zákonného zástupcu rodiča žiaka, že patrí k zamestnancom s nevyhnutným prezenčným výkonom práce (viď príloha - čestné prehlásenie).

      Vyučovanie bude prebiehať podľa bežného rozvrhu. 

      Fungovať bude ranná a poobedňajšia ŠKD aj stravovanie v ŠJ.

      Obedy a mliečna desiata!

      Prihlásenú stravu má celý 1. stupeň (žiaci 1. - 4. ročníka). Tí, ktorí nemajú záujem sa stravovať v mesiaci marec, prosíme, aby ste svoje deti odhlásili cez edupage.do piatku 05. 03. 2021 do 11,00 h.

       

      Rodičia pri nástupe sa preukážu tromi dokumentami:

      1.Čestné prehlásenie rodiča o nástupe do práce

      2. Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti

      3. Negatívny Ag alebo PCR test, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19.

       

       

     • OZNAM - JARNÉ PRÁZDNINY

     • Na základe organizačných pokynov MŠVVaŠ SR pre školský rok 2020/2021 je pre Nitriansky kraj určený termín jarných prázdnin od 1. marca do 5. marca 2021.

      Počas jarných prázdnin sa neuskutočňuje dištančné vzdelávanie.

      Začiatok dištančného vzdelávania začína 8. marca 2021 podľa riadneho rozvrhu hodín.

      S úctou vedenie školy. 

     • Informácia o organizovaní jarnej školy počas jarných prázdnin

     • ​​​​​​​Vážení rodičia, milí žiaci!

      MŠVVaŠ SR umožnilo počas jarných prázdnin organizovať "Jarné školy" s cieľom zmiernenia dopadov najmä u tých žiakov, ktorí nemali možnosť plnohodnotného vzdelávania.

      "Jarnú školu" pre veľký záujem budeme realizovať v termíne od 1.3.2021- 5.3.2021.

      Organizácia "Jarnej školy" pre  žiakov 1. stupňa:

      • žiaci 1. stupňa môžu prísť do rannej ŠKD od 7,00 hod. a po vyučovaní  majú možnosť pokračovať v ŠKD do 15,00 hod.
      • rodičia sa  preukážu čestným prehlásením o bezinfekčnosti / ktoré sa nachádza na stránke školy/ a negatívnym PCR alebo AG testom, prípadne platnou výnimkou z testovania (ktorá trvá 3 mesiace). Inak nemôžu prísť do „Jarnej školy“

      Organizácia "Jarnej školy" pre všetkých  žiakov 1. a 2.  stupňa:

      • mliečna desiata  je zabezpečená z prostriedkov Rady rodičov
      • obed z dotácie na stravu / žiaci, ktorí nemajú záujem o obed sa musia odhlásiť do 25.2.2021 t.j. štvrtok do 12,00 hod./
      • 1. a 2. stupeň sa bude vyučovať 4 vyučovacie hodiny /7,50 – 11,15 hod./
      • Žiaci aj učitelia na 2. stupni sa preukážu čestným prehlásením o bezinfekčnosti / ktoré sa nachádza na stránke školy/ a negatívnym PCR alebo AG testom, prípadne platnou výnimkou z testovania (ktorá trvá 3 mesiace). Inak nemôžu prísť do „Jarnej školy“


      Ďakujem všetkým - učiteľom aj žiakom – o prejavený záujem o „Jarnú školu“, ktorým sa pokúsime aspoň trochu zmierniť dopad on-line vyučovania. Aspoň načas umožníme žiakom socializáciu v školskom prostredí.

      S úctou vedenie školy

      Príloha:

      cestne_prehlasenie_obezinfekcnosti_-_ziak.pdf​​​​​​​

     • Platby

     • Boli zverejnené nové platby. Prosíme rodičov žiakov, aby neplatili šekom! Tí, ktorí platili šekom, nech prinesú hotovosť na sekretariát školy.

      Za krúžky prosíme aby zatiaľ platili iba tí, ktorí sa zúčastňujú cvičení online formou, to sú žiaci iba deviateho ročníka. (Ostatní zatiaľ neplatia, pretože nevieme odkedy sa krúžková činnosť obnoví). Ak sa neobnovia krúžky ani v apríli, tak platby vymažeme.

      Jedaleň tiež prosíme, aby ste platili len mesiac dopredu. Nakoľko sa situácia neustále mení a nevieme čo bude. (Po rozkliknutí máte vždy čo treba zaplatiť tento mesiac). Strava sa platí vždy do 25. v predošlom mesiaci.

      Vysvetlenie: 

      Napr. na marec platíte stravu do 25. 2. a platí sa 2 € réžia + príplatok k dotácii. 

     • 2% z dane

     • skultetyho2020_(1).pdf​​​​​​​ - tlačivo predvyplnené tu.

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy
     • Okresné kolo BIO olympiády kat. C

     • Dňa 8.2.2021 sa konalo netradične, online formou,  okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C . Našu školu reprezentovali žiačky 8.B triedy, Michaela Cabajová a Viktória Merašická. Obe sa stali úspešnými riešiteľkami a obsadili pekné 3. a 4. miesto.

      Srdečne dievčatám gratulujeme!

      Mgr. Michaela Fliegová

     • Jarná škola

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      MŠVVaŠ SR umožnilo počas jarných prázdnin organizovať "Jarné školy" s cieľom zmiernenia dopadov najmä u tých žiakov, ktorí nemali možnosť plnohodnotného vzdelávania. Je však možné po dohode so žiakmi realizovať aj "Jarnú školu" pre tých žiakov ktorí z vlastnej iniciatívy prejavia záujem o zopakovanie učiva precvičovanie, prípadne dovysvetľovania učiva.

      Na 1. stupni budeme  realizovať „Jarnú školu“ v jednej alebo dvoch skupinách, záleží od počtu prihlásených žiakov. Skupiny sa môžu napĺňať do počtu žiakov ako pri prezenčnom vyučovaní. Dôraz bude  kladený na vzdelávanie, nie na relaxačné a športové aktivity. Zabezpečený bude obed z dotácie na stravu. Pred vyučovaním od 6,30 hod. a po vyučovaní  majú možnosť pokračovať v ŠKD do 15,00 hod.

      Jarná škola bude realizovaná  aj pre žiakov 2. stupňa. Pre nich však platí, že v skupine je najviac 5 + 1 (5 žiakov a 1 pedagóg). Žiaci aj učitelia na 2. stupni sa preukážu čestným prehlásením a negatívnym PCR alebo AG testom, prípadne platnou výnimkou z testovania (ktorá trvá 3 mesiace).Na 2. stupni vytvoríme päť až šesť skupín. Aj pre žiakov 2. stupňa bude zabezpečený obed z dotácie na stravu.

      Pokúsime sa zabezpečiť z prostriedkov Rady rodičov aj mliečnu desiatu pre všetky prítomné deti v „Jarnej škole“.

      Na 1. aj 2. stupni sa bude vyučovať 4 vyučovacie hodiny. Rozvrh hodín si určia príslušní vyučujúci podľa potreby, budú reflektovať na požiadavky žiakov.

      Ďakujem všetkým - učiteľom aj žiakom – o prejavený záujem o „Jarnú školu“, ktorým sa pokúsime aspoň trochu zmierniť dopad on-line vyučovania. Aspoň načas umožníme žiakom socializáciu v školskom prostredí.

      Prihlášku do „Jarnej školy“ je možné realizovať cez Edupage, s  ktorou  však budú najskôr  oboznámení učitelia- realizátori prezenčného vzdelávania, kto má záujem vyplní záväzne prihlášku do 19.2.2021 do 12:00 hod.

      1. stupeň – vyučujúce -Mgr. B. Grznárová , Mgr. R. Jančeková a I. Jančovičová

      ŠKD ( A. Maťová, G. Herdová )

      2. stupeň – vyučujúce – Mgr. A. Tešíková, Mgr. A. Šudiová, Mgr. D. Svoradová, Mgr. M. Trenčanská,

      PhDr. K. Barátová, PaeDr. M. Laciková, Mgr. J. Fliega, Mgr. M. Fliegová, Mgr. K. Manzone

     • Poplatky jedáleň, krúžky a ŠKD

     • Spustili sme znovu poplatky za jedáleň, ŠKD a krúžky, ktoré prebiehajú online (Platia iba cvičenia z MAT a SJL -ostatné zatiaľ nie sú!).

      Prosíme tých, ktorí platili šekom, aby priniesli peniaze v hotovosti na sekretariát.

      Kvôli viacerým komplikáciam pri platbách šekom, žiadame, aby ste šekom neplatili! Peniaze v hotovosti môžete priniesť na sekretariát školy. 

     • Bezpečne na facebooku - Informatika

     • Dovoľujeme si Vás informovať, že sme v spolupráci s Facebookom pripravili webinár “Bezpečne na Facebooku”. Jeho zámerom je jednoduchou a pútavou formou webináru sprostredkovať mladistvým pravidlá a tipy pre bezpečné a etické používanie sociálnych sietí, napríklad ako si správne nastaviť heslo, ako nahlasovať nevhodné príspevky, ako reagovať na kyberšikanovanie, či ako používať nastavenia súkromia alebo lokalizácie. 

       

      Webinár sprostredkujeme verejnosti na našom Facebookovom profile vo štvrtok 11. februára 2021 o 11,00 hodine. Pripojiť sa bude dať cez tento link —> https://fb.me/e/3j9N3unwT 
      Webinár trvá približne 40 minút, môže slúžiť ako náhrada vyučovacej hodiny a poskytuje príležitosti na otvorenie diskusie o bezpečnom používaní sociálnych sietí ako takých. digiQ taktiež pripravilo zoznam otázok pre pedagógov, ktoré môžu využiť ako nástroj pre získanie spätnej väzby od žiakov a kontrolu pozornosti pri sledovaní videa - dostupné TU . Video je v slovenskom jazyku s titulkami v rómskom jazyku a vystupujú v ňom slovenskí odborníci a zamestnanci Facebooku. 

      Je vhodné pre žiakov od 13 rokov. 

       

      Na webinár nie je potrebné sa prihlasovať, stačí si vo štvrtok 11. februára 2021 o 11,00 hodine otvoriť Facebookovú stránku občianskeho združenia digiQ, kde sa bude prehrávať webinár. Vaše otázky v komentároch budú vítané, zodpovieme ich priamo počas webináru. Webinár bude stále dostupný po premiére na našom profile aj na našej webovej stránke www.digiq.sk.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie