• Volavkine výtvarné dni

     • Volavkine výtvarné dni 2020
      Ocenení: Lukáš Beneš- 2.miesto, Mia Pavlovičová - 3.miesto, Adam Jančovič- Čestné uznanie, Laura Horňačeková- Čestné uznanie. Kategória 5.-9. ročník: Laura Ďurišová-1. miesto a Emma Schvarzová- Čestné uznanie. Gratulujeme!!

     • Pokyny k nástupu žiakov 1. stupňa a vyučujúcich po celoplošnom testovaní

     • Všetci žiaci, ktorí prídu do školy 3.11.2020 (v utorok) po jesenných prázdninách predložia tlačivo o bezinfekčnosti - vyhlásenie zákonného zástupcu (Vyhlasenie(1).docx​​​​​​​) .

      Škola nevyžaduje od rodičov negatívny výsledok testu na ochorenie COVID 19.

      Všetci zamestnanci ZŠ Škultétyho Topoľčany predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní do zamestnania certifikát o negatívnom výsledku testu na COVID 19.

      Žiaci 1. stupňa nad 10 rokov, ak sa nepreukážu negatívnym testom, nemôžu sa zúčastniť vyučovania prezenčnou formou.

      viď pokyny z 27.10.2020 - Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase Uznesenia vlády SR č. 678 z 22.10.2020  (uznesenie tu: 17732.pdf).

     • Učitelia v dištančnom vzdelávaní dostanú mobilné dáta navyše

     • Od pondelka, 26. októbra, prešiel druhý stupeň základných škôl na dištančnú výučbu. Na pomoc so zvládnutím prechodu budú slúžiť aj navýšené dáta mobilných operátorov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dohodlo so všetkými mobilnými operátormi o navýšenie mobilných dát a volaní pre učiteľov.

      “ Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho  prihlásilo do systému všetkých učiteľov, ktorým budú navýšené dáta bez ohľadu na operátora o minimálne 10 GB mesačne a takisto im budú aktivované neobmedzené hlasové volania. ”Zároveň, operátori pri každom čísle overia, či daný učiteľ reálne vykonáva dištančné vzdelávanie a v prípade zneužitia bude vyvodená zodpovednosť. Platnosť je zatiaľ do konca kalendárneho roka 2020. Operátori každému by mali zaslať oznámenie prostredníctvom SMS.

     • Nové usmernenia platné od 26.10.2020

     • Nové opatrenia v prílohe 17685.pdf

      ROZHODNUTIE


      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:


      1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.
      2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v
      a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
      b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku,
      c) stredných školách,
      d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      e) jazykových školách,
      f) základných umeleckých školách,
      riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.
      3. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania
      a) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času; riaditelia centier voľného času zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou formou,
      b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
      c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
      d) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.
      4. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä
      a) výlety a exkurzie,
      b) športové výcviky a školské športové súťaže,
      c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
      d) kurzy na ochranu života a zdravia,
      e) kurzy pohybových aktivít v prírode,
      f) saunovanie,
      g) dni otvorených dverí
      do odvolania.
      5. Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/17294:1-A1810 z 11. októbra 2020.
      Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
      Odôvodnenie:
      Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu.
      Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18. októbra 2020.


      Branislav Gröhling
      minister školstva, vedy, výskumu a športu

     • Zmeny vo vyučovaní od 26.10.2020 do 27.11.2020

     • Na základe vyhlásenia vlády SR o pandemických opatreniach v SR meníme rozvrh.

      Žiaci 1. - 4. ročníka sa budú vyučovať štandardne prezenčnou formou, ale s upraveným rozvrhom, t. j. denne 4 vyučovacie hodiny. Potom prechádzajú na obed a do ŠKD tí žiaci, ktorí ŠKD navštevujú.

      Žiaci 5. - 9. ročníka sa budú vzdelávať dištančnou formou z domu podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený.

      Títo žiaci boli hromadne odhlásení aj zo stravy - nemusíte odhlasovať!

      OBEDY SA BUDÚ VYDÁVAŤ V ČASE OD 11,15 - 12,30 H.

      Dňa 29. 10. 2020 t. j. štvrtok bude prebiehať normálne vyučovanie.

      Prázdniny budú v dňoch 30. 10., 02. 11., 06. 11. a 09. 11. 2020

     • Získali sme zelené logo

     • Naša škola už dlhžiu dobu separuje odpad. Učíme k tomu našich žiakov už od prvého ročníka. Zber elektroodpadu je jeho súčasťou. Na jar 2020 sme získali certifikát a ako bonus sme teraz získali aj zelené logo. 

      Snažíme sa aby aj naša škola bola ekologická a zelená. 

     • Žiaci krúžkov pozor!

     • Prosíme tých rodičov žiakov, ktorí chodia na platené krúžky, aby neplatili poplatok za krúžky, nakoľko je krúžková činnosť kvôli obmedzeniam vlády SR pre COVID-19 dočasne pozastavená!

      Platia len Slovenský jazyk a Matematika pre 9. ročník!!! - tieto krúžky bežia!!! Poprosíme uhradiť za krúžky do 15.10.2020.

      Platby, ktoré ste uhrádzali, automaticky presunieme na mesiace, kedy bude krúžková činnosť obnovená.

     • 1. miesto neprofesionálnej fotografie

     • Mia L., 6.B, 1. miesto neprofesionálnej fotografie.

      Blahoželáme našej žiačke ku krásnej práci a prajeme jej veľa ďalších krásnych úspechov v rozvíjaní jej talentu.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie