• Fotografická súťaž

     •  

      Ešte stále máte čas sa zapojiť do fotografickej súťaže Envirospektrum (pre deti a mládež od 6 do 19 rokov)

      Hlavná téma: Kráčaj udržateľne! Uzávierku predlžujeme do 3.3.2021!

      Chceme motivovať deti a mládež, aby sa zamysleli nad vplyvom výroby potravín, oblečenia energie a mobility na životné prostredie a ovzdušie.Je to jedinečná šanca ukázať svoj fotografický talent a prispieť do diskusie na podporu udržateľnosti našej spoločnosti. Je dôležité, aby sme sa všetci voči našej planéte správali udržateľne. Každý z nás to vie ovplyvniť.

      Viac informácií o téme nájdete na tejto stránke:https://www.ewobox.sk/sazp/envirospektrum

      Tešíme sa na krásne fotografie!S pozdravom,Jana Rajnohová a Andrej Šijak, koordinátori súťaže

     • Potvrdenie o bezinfekčnosti pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR meníme potvrdenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti prostredia z 8a na 11a. (v prílhe nové -11a).

       

      zak_zast11a.docx - potvrdenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

      Minedu.sk - Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 8. 2. 2021

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      A. S účinnosťou od 8. februára 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú

      1. obnovuje školské vyučovanie  v
       a) materských školách, špeciálnych materských školách a materských školách pri zdravotníckych zariadeniach,
       b) základných školách na prvom stupni,
       c) základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,
       d) základných školách pri zdravotníckych zariadeniach,
       e) špeciálnych základných školách, 
       f) stredných zdravotníckych školách,
       g) stredných školách v posledných ročníkoch,
       h) stredných školách okrem posledných ročníkov pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,
       i) stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, odborných učilištiach a praktických školách,

        
      2. obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,
        
      3. obnovuje prevádzku
       a) školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti,
       b) školských klubov detí,
       c) školských internátov pre deti a žiakov škôl  uvedených v prvom bode písm. a), e) a i),
       d) školských internátov pre žiakov škôl uvedených v prvom bode písm. f) s tým, že ubytovanie bude zabezpečené pre jedného žiaka v samostatnej izbe,
       e) zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode;  pre žiakov škôl, ktorí sa naďalej vzdelávajú dištančne, sa umožňuje len výdaj jedál a nápojov.

      B. S účinnosťou od 8. februára 2021 zrušuje rozhodnutie č. 2021/9418:2-A1810 z 8. januára 2021, pričom

            a) v školách, v ktorých sa školské vyučovanie neobnovuje podľa písmena A. prvého bodu a druhého bodu, ostáva školské vyučovanie mimoriadne prerušené a riaditelia škôl naďalej zabezpečujú dištančné vzdelávanie, 
             b) v školských zariadeniach, ktorých prevádzka sa neobnovuje podľa písmena A. tretieho bodu, ostáva prevádzka mimoriadne prerušená; prevádzka špeciálnych výchovných zariadení zostáva zachovaná podľa rozhodnutia zriaďovateľa s ohľadom na výkon rozhodnutia súdu.
       

      C. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.

      Rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté.

      Odôvodnenie:

      V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021 a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa rozširuje týmto okruh škôl, v ktorých sa obnovuje školské vyučovanie a okruh školských zariadení, v ktorých sa obnovuje ich prevádzka.

      Z dôvodu ochrany verejného zdravia sa prevádzka školských internátov obnovuje len v obmedzenom rozsahu a za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.

      Súčasne sa týmto rozhodnutím, vzhľadom na zmenu podmienok školského vyučovania a prevádzky školských zariadení, ruší rozhodnutie č. 2021/9418:2-A1810 z 8. januára 2021, pričom školské vyučovanie v školách, v ktorých sa neobnovuje školské vyučovanie, zostáva naďalej mimoriadne prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie a rovnako zostáva aj mimoriadne prerušená prevádzka školských zariadení, ktorých prevádzka sa neobnovuje.

       

      Súbory na stiahnutie

     • Oznam pre rodičov, žiakov a zamestnancov školy

     • Nástup na prezenčné vyučovanie 1. stupňa od 8.2.2021

      Riaditeľstvo Základnej školy, Škultétyho 2326/11 v Topoľčanoch informuje zákonných zástupcov žiakov školy

      1. stupňa, že riadne prezenčné vyučovanie začína 8.2.2021 na základe semafóru COVID-19 podľa riadneho rozvrhu hodín.

      Fungovať budú aj školské zariadenia ŠKD a školská jedáleň (ranná služba v ŠKD, mliečna desiata a obed).

      Pri nástupe do školy na vyučovací proces je potrebné predložiť čestné prehlásenie rodiča

      o bezinfekčnosti a kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo negatívneho antigénového testu.

      Potvrdenie o bezinfekčnosti a kópie negatívneho testu (RT-PCR alebo AG) taktiež predložia aj všetci zamestnanci školy.

      Potvrdenie o bezinfekčnosti tvorí príloha tohto oznámenia.

      Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR meníme potvrdenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti prostredia z 8a na 11a. (v prílhe nové -11a).

      ​​​​​​​

      zak_zast11a.docx - potvrdenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

      zamest(1).docx - potvrdenie zamestnancov školy


      Tešíme sa na obnovenie vyučovania prezenčne!


     • Potvrdenie o návšteve školy elektronicky

     • Sprístupňujeme pre Vás, rodičov, elektronické potvrdenie o návšteve školy, ktoré si môžete sami vytlačiť.

      Je bezpečnejšie ako papierová podoba, keďže obsahuje QR kód, ktorý je overiteľný vami aj úradmi.

      Veríme, že aj týmto Vám uľahčíme vybavovanie. 

      Ako ho nájdete v aplikácii edupage si prečítajte tu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=e2755

      Potvrdenie o návšteve školy bude prístupné v priebehu niekoľkých hodín.

       

     • Odhlásenie stravy pre prvý stupeň

     • Od 8.2.2021 sme všetkých stravníkov z ročníkov 1.- 4. prihlásili na obed.

      Ak viete, že Vaše dieťa nenastúpi od 8.2.2021 do školy, prosíme, aby ste ho odhlásili zo stravy.

      Odhlásenie na pondelok 8.2.2021 vykonajte najneskôr do zajtra 5.2.2021 do 12:00 hod. 

      Ročníky 5.-9. sú automaticky odhlásené. 

       

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Digitálne základy pre život

     • Workshopy pre deti!

      Digitálne základy pre život

      "Ľudia potrebujú určenú úroveň základných zručností vrátane čítania, písania, počítania a základných digitálnych zručností, aby mali prístup k dobrým pracovným miestam a plne sa zúčastňovali na živote v spoločnosti." Európska komisia 2016

       

      Aj preto sme sa rozhodli naše skúsenosti z oblasti programovania a vzdelávania sprístupniť čo najväčšiemu počtu detí na Slovensku a zorganizovať otvorené programovacie workshopy zadarmo.

       

      Lektori našej školy programovania Coding Giants počas workshopov predstavia deťom zábavnou formou svet programovania. Mladí nadšenci moderných technológií, ale aj deti, ktoré s programovaním len začínajú, si v priebehu troch víkendov budú môcť vyskúšať, ako vzniká počítačová hra alebo webová stránka.

       

      Workshopy sa vzhľadom na pandemickú situáciu budú konať len ONLINE prostredníctvom konferenčného hovoru v dňoch: 13. - 14. a 20. - 21. februára a 6. - 7. marca 2021. Deti budú pracovať v malých skupinkách pod vedením skúseného lektora-programátora. Workshopy sú tematicky rozdelené do 3 skupín podľa veku a obsahu:

       

      7 až 9 rokov: Scratch

      10 až 12 rokov: Scratch alebo Tvorba webstránok

      13 až 19 rokov: C#

       

      Chceli by sme Vás poprosiť o šírenie tejto informácie medzi Vašimi žiakmi. Deti sa môžu na workshopy prihlásiť na našom webe  www.codinggiants.sk v sekcii Registrácia a rozvrh.

       

      Máme toho ale oveľa viac! Pre deti, ktoré už skúsenosti s programovaním majú, sme pripravili sprievodnú aktivitu. 1. ročník celoslovenskej súťaže na tému "Covid19" odzrkadľuje aj súčasnú situáciu na Slovensku. Projekt musí byť zameraný na hlavnú tému, naprogramovaný v jazyku Scratch a sprístupnený na https://scratch.mit.edu/. Do súťaže môže žiacky projekt (pokojne aj viac projektov) nominovať iba škola prostredníctvom komentára v súťažnom príspevku, ktorý bude od 1.2. do 3.3.2021 pripnutý na prvom mieste na našom FB profile.  

       

      Ako prihlásiť projekt do súťaže:

       

      Prvých 20 registrovaných projektov odmeníme VESELÝMI PONOŽKAMI s vedeckou tematikou od spoločnosti DEDOLES 😉

       

      Prvé najlepšie projekty odmeníme zaujímavými cenami nielen pre autora projektu ale aj školu, ktorá ho prihlásila! 

       

      Zaujíma Vás, o čo môžete zabojovať?

       

      1. miesto: 1 x notebook pre žiaka a 1 x notebook pre školu od spoločnosti Dell

       

      1. miesto: 1 x tablet pre žiaka a 1 x notebook pre školu od spoločnosti Spacebar

        
      2.  miesto: 1 x robot pre žiaka a 1 x robot pre školu od spoločnosti Robo Wunderkind

        

       

      Projekty posúdi porota zložená z našich lektorov a programátorov a grafikov z radov partnerov podujatia.

       

      Cien máme oveľa viac! Vďaka naším skvelým partnerom, ktorí sa rozhodli podporiť šikovné deti, odmeníme i ďalších žiakov. Sledujte náš FB profil a dozviete sa všetko potrebné! Podmienky súťaže sú zverejnené na našom webe www.codinggiants.sk.

       

      Organizátorom podujatia i súťaže sú škola programovania Coding Giants a o.z. Kóduj IT, ktoré spolupracuje na aktivitách podporujúce počítačovú gramotnosť a venuje sa prevencii kyberšikany. Hlavným partnerom je spoločnosť ISEEIT, ktorá sa zameriava na poskytovanie komplexných IT riešení a služieb pre firemnú klientelu a štátnu správu.

       

      V prílohe Vám zasielame komunikácie, ktoré môžete uverejniť na webe alebo nástenke Vašej školy. Budeme radi aj za zdieľanie príspevkov zverejnených na našom FB profile, aby sa o našich workshopoch zadarmo a súťaži v programovaní dozvedelo čo najviac detí.

       

      Tešíme sa na spoločné programovanie!

     • Rodičovské konto a výpis vysvedčenia v 1. polroku

     •  Vzhľadom na situáciu ohľadne zatvorenia škôl, korú obmedzuje pandémia Covid 19 Vám do rodičovského konta na edupage budú zaslané výpisy známok vysvedčenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021. 

      Kto nemá aktívne rodičovské konto, prosíme, aby zaslali mail s týmito údajmi: Meno priezvisko a triedu žiaka, meno priezvisko rodiča a rodičovský email. (vačšina rodičov už toto konto má - Prihlasujete sa pomocou svojej emailovej adresy a nie menom žiaka).

      Potrebné údaje pošlite na email: skola@zsskultetyho.sk.

      Na toto rodičovské konto Vám v piatok 29.1.2021 pošleme výpis vysvedčenia za 1. polrok školského roka 2020/2021.

      V prípade, ak sa nepodarí vytvoriť aktívne rodičovské konto, potrebné je zabezpečiť prevzatie výpisu po dohode s triednym učiteľom osobne. 

      V prípade, ak potrebujete výpis známok v tlačovej forme (pre úrady), tak prosím pošlite nám žiadosť o vydanie tohto tlačiva na email: skola@zsskultetyho.sk.

      Ďakujeme za porozumenie. O ďalších postupoch a zmenách Vás budeme informovať.

     • Informácie o vzdelávaní v týždni od 25.1.2021 do 29.1.2021

     • Na základe vyjadrenia MŠVVaŠ SR, v týždni od 25.1.2021 do 29.1.2021 pokračuje dištančné vzdelávanie ako doposiaľ. 

      Rozvrhy online hodín zostávajú v platnosti aj v tomto týždni. ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre je i naďalej otvorený v čase od 6:30 do 15:00 hod. za rovnakých podmienok.

      Ďakujem za porozumenie.

      S úctou Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • Informácie ku klasifikácii

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe rozhodnutia Pedagogickej rady si Vám dovoľujeme oznámiť, že klasifikácia žiakov za 1. polrok šk. roka 2020/2021 sa uskutoční v riadnom termíne. Známky za 1. polrok budú uzatvorené do pondelka 25. 01. 2021 do 14,00 hod.

      Výpis klasifikácie, prospechu a dochádzky žiaka za 1. polrok šk. roka 2020/2021 bude vydaný 31. 01. 2021. V závislosti od situácie a spôsobu realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu bude vydanie výpisu:

      a) pri dištančnej forme vzdelávania bude výpis vydávaný žiakom  priebežne podľa ročníka na recepcii školy ( neprevzaté výpisy budú zaslané poštou na adresu bydliska zákonných zástupcov žiaka)

      b) pri prezenčnej forme vzdelávania bude výpis odovzdaný žiakom v škole

      c) na  vydanie vysvedčenia za 1. polrok 2020/2021 je potrebné zaslať písomnú žiadosť vedeniu školy, prípadne (mail/pošta)

      V zmysle Uznesenia č. 1 zo dňa 25. 08. 2020 a Uznesenia č. 2 zo  dňa 18. 11. 2020 z Pedagogickej rady bude hodnotenie žiakov v 1. polroku nasledovné:

      1. ročník - slovné hodnotenie

      2. - 4. ročník - hodnotenie klasifikáciou,

      nehodnotené budú predmety, pri ktorých sa uvedie slovo absolvoval/neabsolvoval sú: VYV,PVC, TSV, HUV ETV, NAV, VSZ, INF;

      5. - 9. ročník – hodnotenie klasifikáciou,

      nehodnotené budú predmety,  pri ktorých sa uvedie slovo absolvoval/neabsolvoval sú: VYV, HUV, INF, ETV, OBN, TCHV,NAV ( Rozhodnutie PR z 25. 08. 2020) a  TSV ( Rozhodnutie PR 18. 11. 2020)

      Poprosím všetkých vyučujúcich , aby si dopísali učivo v TK a odklikali každú hodinu aj dochádzku žiakov. Zároveň uviedli, či sú hodiny ospravedlnené alebo neospravedlnené , nakoľko sa budú tlačiť výpisy vysvedčení.

     • Informácie o vzdelávaní v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021

     • Na základe vyjadrenia MŠVVaŠ SR, v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021 pokračuje dištančné vzdelávanie ako doposiaľ. 

      Rozvrhy online hodín zostávajú v platnosti aj v tomto týždni. ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre je i naďalej otvorený v čase od 6:30 do 15:00 hod. za rovnakých podmienok.

      Ďakujem za porozumenie.

      S úctou Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • Platby v mesiaci január 2021.

     • Milí rodičia, vzhľadom na pandemickú situáciu s ochorením COVID-19 a s tým súviciacim zatvorením škôl, prosíme neuhrádzajte zatiaľ žiadne platby. Po otvorení škôl Vám znova bude spustený modul Platby v edupage. O zmenách  budeme informovať. Ďakujeme Vám za pochopenie.

     • Informácia o vzdelavaní od 11. januára 2021

     • Informácia o vzdelavaní od 11. januára 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR od 11. 01. 2021 prechádza celá škola na dištančnė vzdelávanie. Vzdelávanie sa neprerušuje, iba mení formu vzdelávania. Všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity zostávajú nezmenené. Prvý stupeň bude mať dištančné vzdelávanie do 15.01.2021 a druhý stupeň do 22.01.2021. Postupovať sa bude podľa rozvrhov hodín, ktoré zabezpečili triedni učitelia. 

      V týždni od 11.01.2021 do 15. 01. 2021 bude otvorený ŠKD pre deti zamestnancov v kritickej infraštruktúre, ktorí o to prejavili záujem. O priebehu fungovania ŠKD je na stánke školy samostatná informácia. Ak by nastali zmeny alebo iný postup, budete včas informovaní.

      V prípade nejasností prosím volať 0917800973.

      S úctou  M. Bezáková

      riaditeľka školy

     • ŠKD pre rodičov zdravotníkov a ďalších...

     • ŠKD pre rodičov zdravotníkov a ďalších , ktorí to potrebuju z dôvodu výkonu práce sa otvára od pondelka 11.1.2021 od 6 00 hod . Deti prídu zadným vchodom a rodičia vypíšu doklad o bezinfekčnosti a preukážu sa negatívnym testom. ŠKD bude otvorené podľa potreby rodičov. Ráno nahlásia vychovávateľke o koľkej si prídu pre dieťa. Každé dieťa nech má desiatu a nápoj. Budeme sa ako škola snažit zabezpečiť aj stravu - obed. ŠKD zatiaľ bude fungovať celý týždeň, to je  do 15.1.2021.

     • Novoročné prianie

     • Otvárame novú knihu. Jej stránky sú čisté. Tá kniha sa volá Možnosť a jej prvá kapitola Nový rok.“    

      Edith Lovejoy Pierce

       

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci, ctení rodičia!

       

      Opäť sme sa ocitli na prahu nového roka. Podaním  rúk si vyslovujeme svoje želania pre rok 2021, do ktorého sme vstúpili. Situácia, v ktorej sme sa ocitli už minulý rok z dôvodu pandémie a ktorá nás všetkých zasiahla, určite raz pominie. Vrátime sa k radostiam života tak, ako to bolo  pred pandémiou  a v každodenných radostiach i starostiach zostane už len v našich spomienkach.  Nový rok je začiatkom nových plánov a predsavzatí, ktoré chceme uskutočniť. Život človeka je ako pestrý vrkoč upletený z množstva dní, ktoré sú naplnené radosťou, úsmevom, šťastím a úspechmi, niekedy viac, niekedy menej.

       

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci i rodičia,

      v závere vyslovujeme želanie:

      - zachovajme si slávnostné chvíle z vianočných a novoročných sviatkov po celý rok,

      - vážme si jeden druhého, zachovajme si úctu jeden k druhému,

      -prajme si viac šťastných zážitkov ako smoly,

      -viac dobrých známok ako neúspechov,

      -viac pochvál ako pokarhaní,

      -viac radosti ako smútku,

      -viac priateľov ako neprajníkov,

      -viac citlivosti a tolerancie, ako ľahostajnosti a agresivity.

      Nech náš nový rok je úspešný a šťastný, naplnený množstvom optimizmu a pozitívnej energie!

      To vám praje  vedenie školy.

       

     • Záujem o otvorenie školského klubu

     • Na základe včerajšieho brífingu ministra MŠ SR zisťujeme, či by bol zo strany zákonných zástupcov záujem o otverenie ŠKD. Termín do štvrtka 7.1.2020 do 14,00 hod.

      Záujem prosím nahlásiť cez prihlasovanie na Vašom edupage.

      Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Prosíme všetkých rodičov, aby už neuhrádzali poplatky (ŠKD, STRAVA) na mesiac január Z DôVODU VYNULOVANIA ÚčTOV za rok 2020!!!

      Momentálne kontrolujeme platby. NEUHÁDZAJTE nič.

      Až po 10. januári 2020!!!

      Ďakujeme za porozumenie!

     • POZOR INFORMÁCIA PRE TRIEDNYCH A NETRIEDNYCH UČITEĽOV II. STUPŇA O PREZENČNOM VYUČOVANÍ OD 11. 01. 2021

     • Dnes 18. 12. 2020 prostredníctvom triednych učiteľov škola zabezpečí dotazníkom prieskum nástupu žiakov a zamestnancov na prezenčné vyučovanie od 11. 01. 2021 za podmienky, že v deň nástupu na vyučovanie bude dieťa a jeden rodič otestovaný a preukáže sa negatívnym testom! Test nesmie byť starší ako 72 hodín!!!

      Informácie musíme zosumarizovať do 12,00 h. pre zriaďovateľa. Ďalšie informácie budú podávané priebežne.

      Každý rodič musí cez prihlasovanie na edupage odkliknúť formu výučby dnes t.j. 18. 12. 2021 do 12,00 hod.!!!

     • Projekt

     • Projekt "Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti."

      Naša škola sa zapojila do projektu, " Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti", ktorého myšlienka je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, akceptácia odlišností a netolerancia násilia a extrémizmu.

      Je to interaktívny putovný program pre mladých ľudí. Posilnenie zručností komunikácie a riešenie problémov mierovou cestou vzájomného porozumenia, ktorý vypracovalo Gymnázium v Topoľčanoch.

      Obsahom programu sú štyri kroky realizácie:

      1. krok : Máme svoje práva, ale aj povinnosti...

      2. krok: Chceme porozumenie...

      3. krok: Podajme si ruky...

      4. krok: Posuň  ďalej...

      Viac informácii o projekte nájdete na www.spolocnekludskosti.sk

      K projektu: Kniha_pre_radost.docx

      Projektu sa zúčastnili žiaci 8. ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Snopovej a žiačky 9. ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Dagmar Rumanovej.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie