• VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

     • Milí kolegovia, žiaci, rodičia!

      Blížia sa najkrajšie sviatky roka, Vianoce.

      Aj keď všetci prežívame zvláštne chvíle spôsobené pandémiou, nemôžeme ukončiť starý kalendárny rok pesimisticky.

      Sú to sviatky, na ktoré sa tešia nielen najmenší, ale aj najstarší, jednoducho všetci. Všetkým žiakom prvého stupňa môžem popriať krásne Vianoce priamo v škole. Ale vám, milí žiaci 2. stupňa, môžem zaželať len takto, prostredníctvom našej internetovej stránky.

      Prežite vianočné prázdniny v zdraví, pohode a čo najkrajšie v kruhu svojej rodiny.

      Vážme si, čo je zdravie, blízkosť a všetko berme s pokorou!

      Teším sa nielen ja, ale aj celý kolektív učiteľov, že v Novom roku 2021 sa určite stretneme.

      Vianočné prázdniny sú tento školský rok upravené od 21.12.2020 do 8.1.2021.

      Vaša pani riaditeľka
     • Odhlásenie zo stravy

     • Prosíme rodičov žiakov, ktorí sa nebudú stravovať v školskej jedálni v termíne od 15.12. do 18.12. 2020, aby ich odhlásili najneskôr do 14.12.2020, t.j. v pondelok do 9,00 hod.

      Žiaci druhého stupňa, ktorí sa učia dištančnou formou sú odhlásení automaticky.

       

     • Volavkine výtvarné dni

     • Volavkine výtvarné dni 2020
      Ocenení: Lukáš Beneš- 2.miesto, Mia Pavlovičová - 3.miesto, Adam Jančovič- Čestné uznanie, Laura Horňačeková- Čestné uznanie. Kategória 5.-9. ročník: Laura Ďurišová-1. miesto a Emma Schvarzová- Čestné uznanie. Gratulujeme!!

     • Pokyny k nástupu žiakov 1. stupňa a vyučujúcich po celoplošnom testovaní

     • Všetci žiaci, ktorí prídu do školy 3.11.2020 (v utorok) po jesenných prázdninách predložia tlačivo o bezinfekčnosti - vyhlásenie zákonného zástupcu (Vyhlasenie(1).docx​​​​​​​) .

      Škola nevyžaduje od rodičov negatívny výsledok testu na ochorenie COVID 19.

      Všetci zamestnanci ZŠ Škultétyho Topoľčany predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní do zamestnania certifikát o negatívnom výsledku testu na COVID 19.

      Žiaci 1. stupňa nad 10 rokov, ak sa nepreukážu negatívnym testom, nemôžu sa zúčastniť vyučovania prezenčnou formou.

      viď pokyny z 27.10.2020 - Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase Uznesenia vlády SR č. 678 z 22.10.2020  (uznesenie tu: 17732.pdf).

     • Učitelia v dištančnom vzdelávaní dostanú mobilné dáta navyše

     • Od pondelka, 26. októbra, prešiel druhý stupeň základných škôl na dištančnú výučbu. Na pomoc so zvládnutím prechodu budú slúžiť aj navýšené dáta mobilných operátorov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dohodlo so všetkými mobilnými operátormi o navýšenie mobilných dát a volaní pre učiteľov.

      “ Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho  prihlásilo do systému všetkých učiteľov, ktorým budú navýšené dáta bez ohľadu na operátora o minimálne 10 GB mesačne a takisto im budú aktivované neobmedzené hlasové volania. ”Zároveň, operátori pri každom čísle overia, či daný učiteľ reálne vykonáva dištančné vzdelávanie a v prípade zneužitia bude vyvodená zodpovednosť. Platnosť je zatiaľ do konca kalendárneho roka 2020. Operátori každému by mali zaslať oznámenie prostredníctvom SMS.

     • Nové usmernenia platné od 26.10.2020

     • Nové opatrenia v prílohe 17685.pdf

      ROZHODNUTIE


      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:


      1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.
      2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v
      a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
      b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku,
      c) stredných školách,
      d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      e) jazykových školách,
      f) základných umeleckých školách,
      riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.
      3. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania
      a) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času; riaditelia centier voľného času zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou formou,
      b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
      c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
      d) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.
      4. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä
      a) výlety a exkurzie,
      b) športové výcviky a školské športové súťaže,
      c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
      d) kurzy na ochranu života a zdravia,
      e) kurzy pohybových aktivít v prírode,
      f) saunovanie,
      g) dni otvorených dverí
      do odvolania.
      5. Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/17294:1-A1810 z 11. októbra 2020.
      Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
      Odôvodnenie:
      Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu.
      Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18. októbra 2020.


      Branislav Gröhling
      minister školstva, vedy, výskumu a športu

     • Zmeny vo vyučovaní od 26.10.2020 do 27.11.2020

     • Na základe vyhlásenia vlády SR o pandemických opatreniach v SR meníme rozvrh.

      Žiaci 1. - 4. ročníka sa budú vyučovať štandardne prezenčnou formou, ale s upraveným rozvrhom, t. j. denne 4 vyučovacie hodiny. Potom prechádzajú na obed a do ŠKD tí žiaci, ktorí ŠKD navštevujú.

      Žiaci 5. - 9. ročníka sa budú vzdelávať dištančnou formou z domu podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený.

      Títo žiaci boli hromadne odhlásení aj zo stravy - nemusíte odhlasovať!

      OBEDY SA BUDÚ VYDÁVAŤ V ČASE OD 11,15 - 12,30 H.

      Dňa 29. 10. 2020 t. j. štvrtok bude prebiehať normálne vyučovanie.

      Prázdniny budú v dňoch 30. 10., 02. 11., 06. 11. a 09. 11. 2020

     • Získali sme zelené logo

     • Naša škola už dlhžiu dobu separuje odpad. Učíme k tomu našich žiakov už od prvého ročníka. Zber elektroodpadu je jeho súčasťou. Na jar 2020 sme získali certifikát a ako bonus sme teraz získali aj zelené logo. 

      Snažíme sa aby aj naša škola bola ekologická a zelená. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie