• PLATBY

     • Pozrite si priložené pdf.

      POZOR.pdf

      Pred platením si skontrolujte čo platíte, nezabudnite správny variabilný symbol a správne číslo účtu. Ďakujeme.

     • ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE A PODMIENKY V ZŠ ŠKULTÉTYHO PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 POČAS TRVANIA PANDÉMIE COVID-19

     •  

       

      NÁSTUP DO ŠKOLY:

      1. ročník:  žiaci nastupujú pred hlavný vchod školy, čakať budú pani učiteľky s tabuľkami tried, spoločne odídu do učebne.

      Dieťa v sprievode len jedného rodiča (druhý čaká vonku)

      2. stupeň: 02. 09. 2020 vchádzajú do budovy hlavným vchodom v rozostupoch v časových intervaloch od 7,30 h. V triede čaká triedny učiteľ, povinné rúško na prekrytie. Vyučovanie prebieha v kmeňových triedach, premiešavanie skupín nie je prípustné.  Telesná výchova neprebieha v telocvični, ale podľa počasia vonku, v parku, prechádzky, prípadne sú v triede celý kolektív. Neprebieha ani vyučovanie v skupinách a odborných učebniach, organizáciu vyučovania majú v kompetencii učitelia.

      • denne v čase od 7,30 h. v rozstupoch – 1. stupeň zadný vchod a 2. stupeň hlavný vchod – prichádzať priebežne
      • ranná Škd dňa 2. 9. nebude , Škd funguje až od 3.9.
      • vstup výhradne s rúškom
      • meranie teploty a dezinfekcia rúk (dodržanie R – O – R /rúško, odstup, ruky/)
      • pri vstupe do triedy umyť ruky (tekuté mydlo a použiť papierové obrúsky)
      • v triede rúško počas dňa (2. stupeň)
      • na chodbách školy len s rúškom aj v ŠJ a sociálnych zariadeniach
      • pohyb po škole je maximálne obmedzený
      • žiaci sa zdržiavajú len v triedach
      • priebežne počas dňa umývať ruky, dezinfikovať po každom WC
      • nepoužívať v triedach klímu
      • často vetrať miestnosti
      • triedy, chodby a priestory budú 2x denne dezinfikované a umývané
      • pri zvýšení teploty nad 37,2 je dieťa umiestnené v izolačke (vyhradená miestnosť v škole), privolá sa rodič
      • pri nástupe do školy a aj opätovne sa preukáže dotazníkom o vycestovaní alebo účasti na hromadnom podujatí (viď tlačivo na stránke školy)
      • ďalšie tlačivo preukáže žiak vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti domáceho prostredia

      Ostatné podrobnejšie pokyny si môžete preštudovať v Manuáli pri ZŠ z MŠVVaŠ na našej stránke školy.

       

     • Platenie a zmeny v školskej jedálni

     • Naša škola prechádza na nový, moderný systém platenia obedov, kde budete mať o svojich platbách prehľad ihnedˇ po zaplatení cez VIAMO.

      Vám ako rodičom sa cez mobilnú aplikáciu edupage bude automaticky zobrazovať Váš kredit a potvrdenia o zaplatení.

      Doplatky za obed sa Vám pripočítavajú k cene zálohy 30 € + režijné náklady (2€) + doplatky za obed.  

      Napríklad:

       30€ +  2 € režijné náklady + doplatok za stravu, ktorý si hradí rodič.

      Ak chcete využiť službu Viamo, musíte ju mať nainštalovanú vo vašom mobilnom telefóne. Ak budete platiť len cez účet, v aplikácii platby máte číslo účtu a variabilný symbol, aby sme platbu priradili. 

      Čipovať sa deti budú tým istým čipom ako majú na dochádzku a nebude potrebné platenie šekom, kde boli nutné aj poplatky.

      Veríme, že touto modernizáciou Vám uľahčíme platbu a prehľad a či vaše dieťa bolo na obede. Jedálny lístok si taktiež môžete pozrieť vo vašej mobilnej aplikácii edupage.

      Ako počiatočný kredit je potrebné zaplatiť paušál 30 €, ktorý Vám príde mobilnou aplikáciou a z tohto kreditu bude odpočítavané, ak náhodou vaše dieťa neodhlásite z obeda. Odhlásiť ho musíte vždy deň vopred do 14:00 hod. 

       

     • Poďakovanie za realizáciu projektu "Letná škola"

     • V mesiaci jún na konci školského roka sme reagovali na výzvu vypracovať program na realizáciu "Letnej školy" v dvoch turnusoch. Program pre prvý  turnus vypracovali zástupkyne školy Monika Klamárova a Gitka Laciková ako autorky programu. K realizátorom prvého turnusu sa pridala aj pani učiteľka Marcelka Kubríková. Program druhėho turnusu vypracovala Janka Podmanická a pomocnými realizatormi boli pani vychovávateľka Natália Hatalová a špeciålny pedagóg Olinka Štrbová.

      Počas dvoch augustových prázdninových týždňoch to v škole žilo. Nielenže sa deti zábavnou formou vzdelávali, ale v zážitkovom učení si veľa osvojili z oblasti prierezových tém školského vzdelávacieho programu. Aktivity boli zamerané na matematiku, čitateľskú gramotnosť, navštivili včelnicu, oboznámili sa v odbornom výklade o živote včiel, zoznámili sa s lesnou pedagogikou, učili sa o lese v lese, vyrábali lykožrútov, prezerali si kužušiny zvierat,maľovali "prírodnými farbami". Zaujímavou formou cestovali okolo sveta,pobudli v rozprávkovej ríši rastlín a živočíchov, venovali sa bezpečnosti, piekli koláče, robili ovocný šalát a boli aj na výlete obyčajným spojom. Vyučovanie prebiehalo v blokoch, nezabúdali na rozvoj komunikačných schopností, riešili problémové úlohy, učili sa zhodnotiť vlastnú prácu a priebeh celého dňa.

      Spokojné a šťastné boli nielen deti, ale aj ich rodičia. Samozrejme, že veĺmi spokojná som aj ja, pretože program a ciele oboch turnusov boli naplnené. Veĺké poďakovanie patrí aj personálu školy - tetám kuchárkam, ktoré varili veĺmi chutne po "domácky" a tetám upratovačkám, ktoré sa vzorne starali o čistotu a hygienu. Vsetkým organizátorom a realizátorom oboch turnusov patri obrovské poďakovanie a môj obdiv a úcta. Myslím, že sme správne motivovaní niečo podobné zažiť aj v nastávajucom školskom roku .

      Milé kolegyne, ešte raz vyjadrujem  poďakovanie, veľmi si to vážim!!!!

      S úctou                      Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • Letná škola v auguste 2020

     • Do galérie Letná škola v auguste 2020 boli pridané fotografie.

      Počas pondelka 17.8. až piatka 21.8.2020sa uskutočnila druhá letná škola. Aj teraz bol pre deti pripravený zaujímavý program. Každý deň bol venovaný inej téme. V pondelok sme cestovali okolo sveta, v utorok sme boli v rozprávkovej ríši rastlín a živočíchov, v stredu sme sa venovali bezpečnosti, vo štvrtok sme boli na výlete a v piatok sme rozoberali ako nakupovať potraviny, ako kalkulovať a pripravili sme si aj koláče a ovocný šalát.

      Každý deň bol zameraný na rozvoj čitateľských kompetencií, bol venovaný vyhľadávaniu informácií, rozvoju vyjadrovacích schopností, spolupráci, uvedomovaniu si vlastnej hodnoty a hodnoty iných ľudí, rozvíjaniu povedomia vlastnej kultúrnej identity, športovaniu, súťaženiu, hrám, objavovaniu a samostatnému riešeniu problémových situácií súvisiacich s reálnym životom, pochopením vzťahu: ľudská práca – peniaze a etické súvislosti medzi bohatstvom a chudobou.

      Vždy na záver sme deň zhodnotili, urobili sme reflexiu toho, čo sa v ten ktorý deň dialo.

     • Poďakovanie za úsilie venovať čas deťom

     • V prvých dvoch týždňoch mesiaca júl sa nám podarilo zorganizovať 1.a 2. turnus "Letného jazykovo-zábavného tábora pre žiakov našej školy. Žiaci mali možnosť si zábavnou formou precvičiť anglický jazyk, zážitkovými aktivitami zopakovať učivo a vo výtvarných, pohybových a voĺnočasových aktivitách zmysluplne stráviť celý prvý a druhý prázdninový týždeň v známom školskom prostredí.Takouto formou sme aspoň čiastočne pomohli rodičom, ktorí potrebovali pomôcť s ratolesťami,  pokiaľ sami nemali ešte dovolenku a nemali s kým nechať svoje deti doma. Chcem vysloviť veľké poďakovanie pani uciteľkam a pani vychovávateľkám ( p. Darina Svoradová, p. Gabriela Herdová, p. Erika Herdová Dömény, p. Renáta Jančeková), ktorým sa profesionálne podarilo naplniť ciele a zámery nášho Letného jazykovo-zábavného tábora. V tejto našej činnosti chceme pokračovať aj v budúcom školskom roku cez jarné a letné prázdniny. Myslím, že priestory a možnosti na našej škole spĺňajú všetky podmienky organizovania takejto zmysluplnej práce. 

      Cením si Vašu prácu a ochotu venovať čas deťom v čase Vašej dovolenky.

      S úctou Mgr. Mária Bezáková,riaditeĺka školy

     • Letná škola v mesiaci august

     • Riaditeľstvo ZŠ Škulétyho 2326/11 v Topoľčanoch oznamuje, že turnusy Letnej školy sa uskutočnia v dvoch termīnoch.

                                              LETNÅ  ŠKOLA

      Termin: 1. turnus - 10. - 14. 08.2020

                   2. turnus - 17. - 21.08.2020

      Začiatok: 8,00 do 16,00 hod.

      V Letnej škole je pre deti zabezpečený obed z dotácie štátu. Mliečna desiata, pitný režim a olovrat je zabezpečený z finančných prostriedkov Rady rodičov. Do školy si prinesú prezúvky a vlastnū fļašu na pitný režim.

      V deň nástupu do Letnej školy  rodičia predložia tlačivo o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré je k dispozícii na stránke školy.

      Pri vstupe do školy je potrebné, aby si deti vydezinfikovali ruky. Rodičia nevstupujū do školských priestorov. Škola bude počas celého dňa uzatvorená. Celá organizácia letnej školy je v kompetencii učiteľov- lektorov, ktorí postupujú podľa naplånovaného programu.

      Rodičia preberajú deti po skončení po dohode s učiteľom.

      Akékoľvek informácie je možné poskytnúť na telefónnom čísle: 0917800973,038/532 28 62

      Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • Lesná pedagogika v Letnej škole

     • Do galérie Lesná pedagogika v Letnej škole boli pridané fotografie.

      Štvrtý deň našej Letnej školy bol veľmi zaujímavý. Zavítala k nám p. Ing. Jaroslava
      Vanyová, ktorá nás oboznámila s tzv. lesnou pedagogikou. Toto „zvláštne pomenovanie“
      vyzerá zložito, ale ide vlastne o učenie o lese v lese.
      Ráno sme začali rozhovorom o tom, kto rád chodí do lesa, ako sa správame v lese, čo sa
      v lese môže a čo je zakázané.
      Potom naše kroky viedli do parku, kde mala pre nás p. Ing. Vanyová pripravené zaujímavé
      aktivity.
      Vyfarbovali sme si obrázok „prírodnými farbami“, potom sme sa hrali na jašteričky,
      nasledovala hra so zakrytými očami, pri ktorej sme si vyskúšali, ako sa pohybujú zvieratká vo
      voľnej prírode a na záver sme si vyhotovili „prírodné náramky“.
      Po návrate do školy sme sa posilnili obedom a nasledovali ďalšie aktivity. Najzaujímavejšia
      bola „výroba“ lykožrútov. Potom sme si prezerali kožušiny zvierat a priraďovali sme k nim
      obrázky a stopy v prírode. Popri tom sme počúvali výklad p. Vanyovej.
      Na takýto fantastický deň budeme ešte dlho pamätať. Veď posúďte sami...

     • Čitateľská gramotnosť v Letnej škole

     • Do galérie Čitateľská gramotnosť v Letnej škole boli pridané fotografie.

      Dnešný deň sa niesol v znamení rozprávok. Veď každý má rád rozprávkový svet plný dobrých postáv, radostí a víťazstva dobra nad zlom. V úvode dňa sme sa v altánku na školskom dvorepreniesli do ríše rozprávok. Rozprávali sme sa o tom, aké rozprávky deti poznajú, ktoré rozprávkové postavy sú ich obľúbené. Potom nasledovala práca s pracovným listom s  rozprávkou O Hrozienkovi. Krátko pred obedom sme kriedami kreslili na malom školskom dvore strapce hrozna.

      Po vynikajúcom obede (slivkovom koláči) nasledoval oddych a potom prezentácia a kvíz o rozprávkach. Súťažili sme v skupinách a súťaž bola úplne vyrovnaná. Dnešné deti poznajú rozprávkový svet.

      Po súťaži sme trošku relaxovali pri vyfarbovaní omaľovánky hrozienka, na ktorú potom vpísali deti svoje dobré a zlé vlastnosti. Nasledovala aktivita spojená s kreslením erbu svojej rodiny.

      V závere rozprávkového dňa  sme si ešte pozreli sfilmovanú ľudovú  rozprávku o Šípkovej Ruženke.

     • Prírodoveda v Letnej škole (2. deň)

     • Do galérie Prírodoveda v Letnej škole (2. deň) boli pridané fotografie.

      Naša Letná škola pokračovala aj v utorok. Tento deň sme sa zaoberali životom v prírode. Rozprávali sme sa o prírode, ktorá je vôkol nás. Zamerali sme sa na včielky, ktoré sú súčasťou našej školy. Po prezentácii a vyplnení pracovných listov nasledovala beseda s odborníkom v tejto oblasti pánom JUDr. M. Spáčilom, ktorý vzal deti do včelnice a odborným výkladom im priblížil život a prínos včiel. V závere dňa si deti vyplnili tajničku, v ktorej uplatnili získané vedomosti z celého predpoludnia. A potom mali možnosť pozrieť si kreslenú rozprávku Včielka Maja.

     • Letná škola začína... 1. deň

     • Do galérie Letná škola začína... 1. deň boli pridané fotografie.

      Aj keď sú letné prázdniny v plnom prúde, v našej škole to už žije ako v úli. Deti sa stretli, aby sa mohli „vzdelávať“ v Letnej škole.

      V pondelok 10. augusta sme sa stretli ráno o 8.00h. Po zoznamovacích aktivitách sme si pripravili Strom očakávaní a potom sme deň venovali matematike. Deti vypĺňali rôzne pracovné listy a takouto zábavnou formou si zopakovali matematiku.

      Medzitým sa posilnili chutnou a ľahkou desiatou, potom dobrým obedom, ktorý im pripravili tety kuchárky. Po obede sme oddychovali v učebni Snoezelen a pri počúvaní rozprávky niektorí tíško snívali. Záver prvého dňa bol opäť „matematický“, veď mnohé deti ráno pri zoznamovaní prezradili, že práve matematika patrí medzi ich obľúbené predmety.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie