• Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách

     • na školský rok 2020/2021

       
      ROZHODNUTIE

      Číslo: 2020/10610:1-A1030

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

      Číslo: 2020/10610:1-A1030  ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) :

       

      1. Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020,

      2. Prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

       

       

     • Biológia

     • BIOLÓGIA 

      Milí žiaci!

      Srdečne Vás pozdravujem a prajem hlavne veľa zdravia. 

      Určite ste postrehli, že na portál www.bezkriedy.sk som Vám začala posielať jednotlivé učivá podľa rozvrhu. Prosím Vás, aby ste si vždy informácie stiahli a pracovali podľa pokynov, ktoré tam budu uvedené. Ak by bol problém s prihlásením sa na portál, napíšte mne, alebo svojmu triednemu učiteľovi.

      Aj takýmto spôsobom sa učíte zodpovednosti, ktorá je v súčasnosti dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. 

      Vaša učiteľka biológie, Mgr. Michaela Fliegová 

     • Pokyny pre domácu prácu žiakov v období 3/ 2020

     • Nemecký jazyk

      Pokyny pre domácu prácu žiakov v období 3/ 2020

       

      Meno učiteľa : Mgr. Zuzana Snopová

      Vyučovací predmet : Nemecký jazyk

       

      Milí žiaci,

      keďže  nikto z nás momentálne nevie, kedy sa opäť uvidíme a budeme môcť pracovať spoločne v škole, zasielam vám odporúčanie pre domácu prípravu.

      Prvú časť práce tvorí opakovanie predchádzajúceho učiva, druhá časť obsahuje nové učivo.

      Gramatiku nájdete vzadu vo vašej učebnici, taktiež slovnú zásobu. Pracujte s textom, vyhľadajte nové slovíčka a zapíšte si ich, prosím, do zošita. Každé nové učivo si precvičte v pracovnom zošite, neskôr si cvičenia spolu skontrolujeme a v prípade potreby opravíme, vysvetlíme.

      Taktiež máte možnosť precvičovať svoje vedomosti z nemeckého jazyka na internetovej stránke vydavateľa našich učebníc :

      www.hueber.de/beste-freunde/lernen

      v sekcii On-line Übungen .

       

      Prajem všetkým pevné zdravie a teším sa na opätovné stretnutie! J

       

      Trieda 7A/7B /

      Tematický celok : Vzdelávanie a práca

      1. Opakovanie - Lektion 4  :  učebnica, pracovný zošit, zošit

                                               :slovná zásoba „ Predmety v škole, rozvrh hodín“

                                               : časovanie slovies „finden, sprechen, haben“

                                               : odpoveď na zápornú otázku s „doch“

                                               : predložka „am“ + deň

       

      1. Nové učivo – Lektion 5 : učebnica – strany 34-37   + gramatické strany v učebnici – od str.65

           + slovník – od str. 77

                                                : podstatné mená s neurčitým členom v nominatíve a v akuzatíve

                                                : časovanie slovesa „möchten“

                                                : slovná zásoba – „ Písacie potreby, školské pomôcky“

       

      !!! Gramatika a slovná zásoba  k jednotlivým textom, dialógom a cvičeniam je vzadu v učebnici !!!

                        

       

       

      Trieda 8A /8B        +         Trieda 8C/ 8H

      Tematický celok :  1.Voľný čas,  2. Ľudské telo a starostlivosť o zdravie

       

      1. Opakovanie – Lektion 10 : Učebnica – strany 8-11

                                                   : časovanie slovies „ sammeln, basteln“

                                                       : časovanie nepravidelných slovies : „ lesen, treffen, fernsehen, 

                                                     laufen, fahren, tanzen“

                                                       : tvorenie rozkazovacieho spôsobu

                                                       : predložka IN + Akuzatív

       

      1. Nové učivo – Lektion 11 : Učebnica – strana 12-15 : Mein Fuß tut weh! ( Körper, Gesundheit )

                                                  : nová slovná zásoba – časti ľudského tela, choroba, bolesť, úraz....

                                                  : osobné zámená v datíve : „mir, dir“

                                                  : minulý čas = Präteritum  pri slovesách „ sein a haben“

                                                  : použitie spojky „ deshalb“ vo vete

      !!! Gramatika a slovná zásoba  k jednotlivým textom, dialógom a cvičeniam je vzadu v učebnici !!!

                        

       

      Trieda 9A + Trieda 9B/ 9H

      Tematický celok : Bývanie

       

      1. Opakovanie – Lektion 15 – Učebnica, str. 34-37
      • Perfektum pravidelných a nepravidelných slovies

      ( zoznam slovies vzadu v pracovnom zošite )

      • Časovanie a použitie slovies können, kennen, kennenlernen

       

      1. Nové učivo – Lektion 16 – Učebnica , str. 44-47
      • Slovná zásoba – bývanie, názvy miestností, nábytok
      • Určovanie času, časové údaje
      • Domáce zvieratá, domáci miláčikovia
      • Gramatika – Predložka „vor, nach“ + datív
      • Predložka IN+ datív, akuzatív
      • Člen „ jeder, jede, jedes“

       

      !!! Gramatika a slovná zásoba  k jednotlivým textom, dialógom a cvičeniam je vzadu v učebnici !!!

                        

       

       

     • Matematika

     • Úlohy p. učiteľka Ondrušová

      6.4.2020......Rovnoramenný trojuholník

      VÝPOČET  UHLOV  PRI  ZÁKLADNI

      str.56/3 a,

      uhol pri hlavnom vrchole........45°     skúška: 67°30´+67°30´+45°=180°

      uhly pri základni....................x                                          180°=180°

      x= /180°- 45°/ : 2

      x=135°: 2

      x=67°30´

      podľa vzoru vypočítaj : b,c,d

      VÝPOČET  UHLA PRI  HLAVNOM  VRCHOLE

      str.56/4a,

      uhly pri základni ............20°          skúška: 20°+ 20°+ 140°=180°

      uhol pri hlavnom vrchole......x°                                      180°= 180°

      x=180°- 2 .20°

      x=180°- 40°

      x = 140°

      podľa vzoru vypočítaj: b,c,d

       

      8.4.2020 ...............strana 56/5

      vypočítaj uhol pri základni:

      a, uhol pri hlavnom vrchole je 80°

      c,                                    je 90°

      vypočítaj uhol pri hlavnom vrchole:

      b,uhol pri základni  je 30°

      d,        -//-              je 45°

      15.4.2020...........str.57/ 11

      / náčrt,postup,konštrukcia/

     • AlfBook

     • Sprístupnenie materiálov všetkým zdarma

      https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=sk

      sprístupnilo pre všetkých učebné materiály zdarma.

       

      stačí aj po otvorení stránky zadáte kód: UCIMESADOMA

      webstránka: www.alfbook.sk

     • Príhovor

     • Milí žiaci, milí rodičia! Vzhľadom na vzniknutú mimoriadnú situáciu z dôvodu šírenia koronavirusu COVID - 19 sme sa všetci ocitli v domácej izolácií. Nezabúdajme, že takýto dlhý čas môže ovplyvniť náš fungujúci každodenný stereotyp. Preto odporúčame všetkým žiakom našej školy, aby tento čas využili na opakovanie prebratého učiva prostredníctvom učebníc, úloh v učebniciach a pracovných zošitoch. Predpokladáme, že si toto učivo samostatne a dobrovoľne zopakujete. Odporúčame vám spolu s rodičmi prebrať z učebníc jednotlivých predmetov 2-3 nové učebné látky a spolu si vypracovať úlohy a cvičenia v nich. Pôjde o samoštudium v domácom prostredí. Počas voľných dní veľa čítajte, pozerajte v televízii náučné relácie, dokumentárne a historické relácie, ktoré určite pomôžu k rozvinutiu vedomostí. Po nástupe do riadneho pracovného tempa budeme spoločne riešiť medzery v učive a budeme sa snažiť ho spoločne dobehnúť.Metodiku a spôsoby si nastavíme v spolupráci so všetkými pedagógmi našej školy. Viem, že nesklamete a veľký "BUM" v sladkom ničnerobení pomaly samy od seba nahradite uvedomelým samoštudiom. Možne je využiť zadané úlohy prostredníctvom aplikácie Bez kriedy a využiť prístup k testom Alf, ktoré vám po konzultácií zadajú pedagógovia. Všetkým vám želám, aby ste sa znova zdraví vrátili do školských lavíc.

      Vaša pani riaditeľka a kolektív pedagógov našej školy!

     • Úlohy pre žiakov

     • Milí rodičia, žiaci, ak hľadáte úlohy, sledujte si prosím edupage, kde Vám môžu učitelia posielať úlohy a pracovné listy cez správu, alebo využívajte portál bezkriedy.sk, kde ak nemáte heslo,postupujte nasledovne:

      Vaša škola má zabezpečený prístup do Digitálnej učebnice na portáli www.bezkriedy.sk . V súčasnosti sa v nej nachádza vyše 43.000 najlepších materiálov od pedagógov z Virtuálnej knižnice, rozdelených podľa ročníkov, predmetov a tematických celkov. Digitálna učebnica je skvelý pomocník pri domácej výučbe žiakov, ktorí sa z dôvodu karantény nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby. Nevyžaduje žiadnu aktivitu ani nadprácu učiteľa a v súčasnosti ju používa ako obľúbený doplnok prezenčnej výučby vyše 100.000 žiakov.Nie všetci žiaci Vašej triedy sú na portáli zaregistrovaní. Kód pre Vašu triedu je:gfmHhWpPrepošlite prosím tento kód rodičom žiakov Vašej triedy, ktorí ho použijú pri registrácii svojich detí do Digitálnej učebnice na wwww.bezkriedy.sk . A to je všetko, čo je potrebné vykonať Ďakujeme Vám za spoluprácu a prajeme Vám pekný deň.Zuzana ValušováKomensky s.r.o.

       

      alebo využite portál https://programalf.com/alf/sk/

       

      alebo www.taktik.sk - tiez sprístupnili úlohy online zdarma

      www.viemeposlovensky.sk, 

       

      www.kozmix.sk a www.fenomeysveta.sk a ine....

     • Oznam ozatvorení školy RÚVZ v Topoľčanoch

     • Oznam o zatvorení školy RÚVZ v Topoľčanoch

      Od zajtra, t.j. 12.3.2020 do odvolania sa zatvára škola z dôvodu nárastu respiračných ochorení cca 30% chýbajúcich žiakov.

      RÚVZ bude informovať, kedy sa prevádzka školy znovu obnoví. Potrebné je sledovať webovú stránku školy a vývesku na hlavnej budove školy.

      Všetci stravníci budú hromadne odhlásení z obedov.

      Zajtra t.j. 12. 03. 2020 od rána 6,00 h. podľa potreby, bude jeden deň v prevádzke ŠKD pre tie deti, ktoré by nemali kam rodičia dať. 

      Od piatku 13. 03. 2020 už ani ŠKD nebude fungovať. Kto príde zajtra do ŠKD musí si priniesť väčšiu desiatu z dôvodu nefungujúcej ŠJ - nebude od 8,00 - 12,00 elektrina. 

       

     • Skrátené vyučovanie

     • Skrátené vyučovanie 40 minútové hodiny

      Riaditeľstvo školy na základe opatrení z mesta Topoľčany vyhlasuje od 11.3.2020 skrátené vyučovacie hodiny na 40 mninútové. Popoludňajšie krúžky sú pozastavené a vydávanie obedov v školskej jedálni bude v čase od 11,00 do 13,00 hodiny. Toto platí do odvolania. 

     • Darujte nám 2% z dane

     • skultetyho2019.pdf - tlačivo predvyplnené tu.

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

       

     • Zber papiera

     • Obnovili sme zber papiera

      Vážení rodičia, milí žiaci, naša škola opäť od 9.3.2020 obnovila zber papiera. Žiaci aj rodičia môžu papier znovu nosiť do školy ako doposiaľ pánovi školníkovi a hlásiť triednym učiteľom.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Do galérie Hviezdoslavov Kubín - školské kolo boli pridané fotografie.

      Dňa 3.3.2020 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa 11 žiakov s nasledovným umiestnením.

      II.kategória/5.-6.ročník/ - próza –            1.miesto – Marco Majgot – 5.B

                                                                         2.miesto – Dominika Šatkivská – 5.A

                                                                         3.miesto – Michaela Matejovičová – 5.A

                                                      - poézia –   1.miesto – neudelené

                                                                          2.miesto – Ema Mokošová – 6.B

                                                                          3.miesto – Nina Kontratjuková – 5.B

      III.kategória/7.-9.ročník/ - próza –            1.miesto – neudelené

                                                                          2.miesto – Michal Fráter – 8.H

                                                                          3.miesto Soňa Sitárová – 7.B

                                                       - poézia –  1.miesto – Tasia Liana Martošová – 7.B

                                                                           2.miesto – neudelené

                                                                           3.miesto – neudelené

      Do obvodného kola postupuje Marco Majgot, Tasia Liana Martošová a Marianna Majgotová, ktorá postupuje ako minuloročná účastníčka okresného kola. Výhercom gratulujeme!

       

      Mgr. Alena Tešíková

     • koronavírus COVID-19

     • prevencia

      Milí rodičia,

      vzhľadom na šīrenie koronavírusu (COVID-19)v európskych krajinåch sme sa rozhodli pristūpiť k preventīvnemu opatreniu na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti detī našej školy ZŠ Škultėtyho a na znīženie rizika prenosu choroby. Zoznam krajīn sa každým dňom rozširuje, a už v tejto chvíli vieme o deťoch, ktoré sa nedåvno vrátili z ciest zo zasiahnutých krajīn cez jarnė pråzdniny(lyžovanie v Taliansku, azijskė štaty atď..) 

      Hoci na Slovensku nebol potvrdený doteraz žiadny prípad nakazenia koronavírusom , situáciu berieme våžne a chceli by sme touto cestou požiadať rodičov o spoluprácu :

      Pokiaľ ste sa vrátili z oblasti, kde je koronavírus už potvrdený, prosīm nechajte svoje dieťa počas 14 dnī doma.

      Pokiaľ je Vaše dieťa v kontakte s osobou, ktora må podozrenie na koronavírus, prosím nechajte ho doma až do momentu, kým sa nepotvrdí negatīvny výsledok u vyšetrenej osoby.

      Spoliehame sa na Váš zodpovedný prístup a vopred ďakujeme za pomoc pri zaistení bezpečnosti nås všetkých.

      Mgr. Mária Bezáková, riaditeĺka školy

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie