• Informácie o vzdelávaní v týždni od 25.1.2021 do 29.1.2021

     • Na základe vyjadrenia MŠVVaŠ SR, v týždni od 25.1.2021 do 29.1.2021 pokračuje dištančné vzdelávanie ako doposiaľ. 

      Rozvrhy online hodín zostávajú v platnosti aj v tomto týždni. ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre je i naďalej otvorený v čase od 6:30 do 15:00 hod. za rovnakých podmienok.

      Ďakujem za porozumenie.

      S úctou Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • Informácie ku klasifikácii

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe rozhodnutia Pedagogickej rady si Vám dovoľujeme oznámiť, že klasifikácia žiakov za 1. polrok šk. roka 2020/2021 sa uskutoční v riadnom termíne. Známky za 1. polrok budú uzatvorené do pondelka 25. 01. 2021 do 14,00 hod.

      Výpis klasifikácie, prospechu a dochádzky žiaka za 1. polrok šk. roka 2020/2021 bude vydaný 31. 01. 2021. V závislosti od situácie a spôsobu realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu bude vydanie výpisu:

      a) pri dištančnej forme vzdelávania bude výpis vydávaný žiakom  priebežne podľa ročníka na recepcii školy ( neprevzaté výpisy budú zaslané poštou na adresu bydliska zákonných zástupcov žiaka)

      b) pri prezenčnej forme vzdelávania bude výpis odovzdaný žiakom v škole

      c) na  vydanie vysvedčenia za 1. polrok 2020/2021 je potrebné zaslať písomnú žiadosť vedeniu školy, prípadne (mail/pošta)

      V zmysle Uznesenia č. 1 zo dňa 25. 08. 2020 a Uznesenia č. 2 zo  dňa 18. 11. 2020 z Pedagogickej rady bude hodnotenie žiakov v 1. polroku nasledovné:

      1. ročník - slovné hodnotenie

      2. - 4. ročník - hodnotenie klasifikáciou,

      nehodnotené budú predmety, pri ktorých sa uvedie slovo absolvoval/neabsolvoval sú: VYV,PVC, TSV, HUV ETV, NAV, VSZ, INF;

      5. - 9. ročník – hodnotenie klasifikáciou,

      nehodnotené budú predmety,  pri ktorých sa uvedie slovo absolvoval/neabsolvoval sú: VYV, HUV, INF, ETV, OBN, TCHV,NAV ( Rozhodnutie PR z 25. 08. 2020) a  TSV ( Rozhodnutie PR 18. 11. 2020)

      Poprosím všetkých vyučujúcich , aby si dopísali učivo v TK a odklikali každú hodinu aj dochádzku žiakov. Zároveň uviedli, či sú hodiny ospravedlnené alebo neospravedlnené , nakoľko sa budú tlačiť výpisy vysvedčení.

     • Informácie o vzdelávaní v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021

     • Na základe vyjadrenia MŠVVaŠ SR, v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021 pokračuje dištančné vzdelávanie ako doposiaľ. 

      Rozvrhy online hodín zostávajú v platnosti aj v tomto týždni. ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre je i naďalej otvorený v čase od 6:30 do 15:00 hod. za rovnakých podmienok.

      Ďakujem za porozumenie.

      S úctou Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • Platby v mesiaci január 2021.

     • Milí rodičia, vzhľadom na pandemickú situáciu s ochorením COVID-19 a s tým súviciacim zatvorením škôl, prosíme neuhrádzajte zatiaľ žiadne platby. Po otvorení škôl Vám znova bude spustený modul Platby v edupage. O zmenách  budeme informovať. Ďakujeme Vám za pochopenie.

     • Informácia o vzdelavaní od 11. januára 2021

     • Informácia o vzdelavaní od 11. januára 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR od 11. 01. 2021 prechádza celá škola na dištančnė vzdelávanie. Vzdelávanie sa neprerušuje, iba mení formu vzdelávania. Všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity zostávajú nezmenené. Prvý stupeň bude mať dištančné vzdelávanie do 15.01.2021 a druhý stupeň do 22.01.2021. Postupovať sa bude podľa rozvrhov hodín, ktoré zabezpečili triedni učitelia. 

      V týždni od 11.01.2021 do 15. 01. 2021 bude otvorený ŠKD pre deti zamestnancov v kritickej infraštruktúre, ktorí o to prejavili záujem. O priebehu fungovania ŠKD je na stánke školy samostatná informácia. Ak by nastali zmeny alebo iný postup, budete včas informovaní.

      V prípade nejasností prosím volať 0917800973.

      S úctou  M. Bezáková

      riaditeľka školy

     • ŠKD pre rodičov zdravotníkov a ďalších...

     • ŠKD pre rodičov zdravotníkov a ďalších , ktorí to potrebuju z dôvodu výkonu práce sa otvára od pondelka 11.1.2021 od 6 00 hod . Deti prídu zadným vchodom a rodičia vypíšu doklad o bezinfekčnosti a preukážu sa negatívnym testom. ŠKD bude otvorené podľa potreby rodičov. Ráno nahlásia vychovávateľke o koľkej si prídu pre dieťa. Každé dieťa nech má desiatu a nápoj. Budeme sa ako škola snažit zabezpečiť aj stravu - obed. ŠKD zatiaľ bude fungovať celý týždeň, to je  do 15.1.2021.

     • Novoročné prianie

     • Otvárame novú knihu. Jej stránky sú čisté. Tá kniha sa volá Možnosť a jej prvá kapitola Nový rok.“    

      Edith Lovejoy Pierce

       

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci, ctení rodičia!

       

      Opäť sme sa ocitli na prahu nového roka. Podaním  rúk si vyslovujeme svoje želania pre rok 2021, do ktorého sme vstúpili. Situácia, v ktorej sme sa ocitli už minulý rok z dôvodu pandémie a ktorá nás všetkých zasiahla, určite raz pominie. Vrátime sa k radostiam života tak, ako to bolo  pred pandémiou  a v každodenných radostiach i starostiach zostane už len v našich spomienkach.  Nový rok je začiatkom nových plánov a predsavzatí, ktoré chceme uskutočniť. Život človeka je ako pestrý vrkoč upletený z množstva dní, ktoré sú naplnené radosťou, úsmevom, šťastím a úspechmi, niekedy viac, niekedy menej.

       

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci i rodičia,

      v závere vyslovujeme želanie:

      - zachovajme si slávnostné chvíle z vianočných a novoročných sviatkov po celý rok,

      - vážme si jeden druhého, zachovajme si úctu jeden k druhému,

      -prajme si viac šťastných zážitkov ako smoly,

      -viac dobrých známok ako neúspechov,

      -viac pochvál ako pokarhaní,

      -viac radosti ako smútku,

      -viac priateľov ako neprajníkov,

      -viac citlivosti a tolerancie, ako ľahostajnosti a agresivity.

      Nech náš nový rok je úspešný a šťastný, naplnený množstvom optimizmu a pozitívnej energie!

      To vám praje  vedenie školy.

       

     • Záujem o otvorenie školského klubu

     • Na základe včerajšieho brífingu ministra MŠ SR zisťujeme, či by bol zo strany zákonných zástupcov záujem o otverenie ŠKD. Termín do štvrtka 7.1.2020 do 14,00 hod.

      Záujem prosím nahlásiť cez prihlasovanie na Vašom edupage.

      Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Prosíme všetkých rodičov, aby už neuhrádzali poplatky (ŠKD, STRAVA) na mesiac január Z DôVODU VYNULOVANIA ÚčTOV za rok 2020!!!

      Momentálne kontrolujeme platby. NEUHÁDZAJTE nič.

      Až po 10. januári 2020!!!

      Ďakujeme za porozumenie!

     • POZOR INFORMÁCIA PRE TRIEDNYCH A NETRIEDNYCH UČITEĽOV II. STUPŇA O PREZENČNOM VYUČOVANÍ OD 11. 01. 2021

     • Dnes 18. 12. 2020 prostredníctvom triednych učiteľov škola zabezpečí dotazníkom prieskum nástupu žiakov a zamestnancov na prezenčné vyučovanie od 11. 01. 2021 za podmienky, že v deň nástupu na vyučovanie bude dieťa a jeden rodič otestovaný a preukáže sa negatívnym testom! Test nesmie byť starší ako 72 hodín!!!

      Informácie musíme zosumarizovať do 12,00 h. pre zriaďovateľa. Ďalšie informácie budú podávané priebežne.

      Každý rodič musí cez prihlasovanie na edupage odkliknúť formu výučby dnes t.j. 18. 12. 2021 do 12,00 hod.!!!

     • Projekt

     • Projekt "Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti."

      Naša škola sa zapojila do projektu, " Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti", ktorého myšlienka je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, akceptácia odlišností a netolerancia násilia a extrémizmu.

      Je to interaktívny putovný program pre mladých ľudí. Posilnenie zručností komunikácie a riešenie problémov mierovou cestou vzájomného porozumenia, ktorý vypracovalo Gymnázium v Topoľčanoch.

      Obsahom programu sú štyri kroky realizácie:

      1. krok : Máme svoje práva, ale aj povinnosti...

      2. krok: Chceme porozumenie...

      3. krok: Podajme si ruky...

      4. krok: Posuň  ďalej...

      Viac informácii o projekte nájdete na www.spolocnekludskosti.sk

      K projektu: Kniha_pre_radost.docx

      Projektu sa zúčastnili žiaci 8. ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Snopovej a žiačky 9. ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Dagmar Rumanovej.

     • VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

     • Milí kolegovia, žiaci, rodičia!

      Blížia sa najkrajšie sviatky roka, Vianoce.

      Aj keď všetci prežívame zvláštne chvíle spôsobené pandémiou, nemôžeme ukončiť starý kalendárny rok pesimisticky.

      Sú to sviatky, na ktoré sa tešia nielen najmenší, ale aj najstarší, jednoducho všetci. Všetkým žiakom prvého stupňa môžem popriať krásne Vianoce priamo v škole. Ale vám, milí žiaci 2. stupňa, môžem zaželať len takto, prostredníctvom našej internetovej stránky.

      Prežite vianočné prázdniny v zdraví, pohode a čo najkrajšie v kruhu svojej rodiny.

      Vážme si, čo je zdravie, blízkosť a všetko berme s pokorou!

      Teším sa nielen ja, ale aj celý kolektív učiteľov, že v Novom roku 2021 sa určite stretneme.

      Vianočné prázdniny sú tento školský rok upravené od 21.12.2020 do 8.1.2021.

      Vaša pani riaditeľka
     • Odhlásenie zo stravy

     • Prosíme rodičov žiakov, ktorí sa nebudú stravovať v školskej jedálni v termíne od 15.12. do 18.12. 2020, aby ich odhlásili najneskôr do 14.12.2020, t.j. v pondelok do 9,00 hod.

      Žiaci druhého stupňa, ktorí sa učia dištančnou formou sú odhlásení automaticky.

       

     • Volavkine výtvarné dni

     • Volavkine výtvarné dni 2020
      Ocenení: Lukáš Beneš- 2.miesto, Mia Pavlovičová - 3.miesto, Adam Jančovič- Čestné uznanie, Laura Horňačeková- Čestné uznanie. Kategória 5.-9. ročník: Laura Ďurišová-1. miesto a Emma Schvarzová- Čestné uznanie. Gratulujeme!!

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie