• OZNAM - Letný tábor - "Týždeň plný zábavy"

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11 Topoľčany oznamuje, že v školskom roku 2022/2023 v čase letných prázdnin znova realizujeme pre deti "Letný tábor" na začiatku mesiaca júl (06. 07. - 12. 07. 2023) viď prihláška.

      Účasť je potrebné záväzne potvrdiť aj s finančnou úhradou v dvoch splátkach.

      (1. splátka do 25. 05. 2023 - 50 €)

      (2. splátka do 16. 06. 2023 - 50 €)

      Organizácia tábora:

      Príchod 7,00h. Pobyt do 15,00h. Poplatok za 5 dní je 100,- € a cena zahŕňa: 5x zábavné a športové aktivity, 5x mliečna desiata, obed, olovrant a pitný režim počas celého dňa. 

       

      Prihláška tu - PRIHLaSKA.docx

     • Deň narcisov

     • Dňa 20. apríla  2023 sa uskutočnila zbierka „ Deň narcisov“, ktorý organizuje Liga proti rakovine . Do tejto zbierky sa zapojili aj naši žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy.  Dobrovoľníci    E. Mokošová, P. Peterka, J. Valent a D. Ďurák z triedy 9.B  navštívili jednotlivé triedy a vyzbierali finančnú suma  224,79 €.

       Celá naša škola bola zaplavená žltými narcismi. Keďže pomáhať je pekná vlastnosť, patrí im veľké ďakujem. Poďakovanie patrí aj rodičom za spolupatričnosť a podporu, veď bez ich príspevku by sa žiaci  zapojiť nevedeli.

      Ďakujeme.

     • Príbeh Slovenska

     • Dňa 14.0.4.2023 sa na našej škole uskutočnil výchovno-vzdelávací program  "Príbeh Slovenska", ktorý  sa zaoberal dejinami našej krajiny. Chronologicky si žiaci mohli prejsť  najdôležitejšími udalosťami 20. storočia pútavou formou, ktorá bola vhodná  pre 1. aj 2. stupeň základných škôl.

      Program sa venoval témam ako: boj o ČSR, Štefánik, vznik a zánik ČSR - Mníchovský diktát, vojnová Slovenská republika, fašizmus, II. svetová vojna, SNP, socializmus v ČSSR, Dubček a Pražská jar, Nežná revolúcia, rozpad ČSFR a vznik SR, temné 90-te roky a mafia, vstup do EÚ a NATO a pod.

      Súčasťou programu bola aj hudobná časť, v ktorej vystupovali dvaja hudobníci naživo. Pomocou primeraných otázok boli do programu zapájané aj deti a za správne odpovede získali odmenu. Celý program bol podporený videoprojekciou s textami piesní, ktoré si deti naplno užili.

     • Projekt "Čerstvé hlavičky"

     • Vážení rodičia, žiaci a priatelia školy,

      opäť je tu projekt Čerstvé hlavičky od spoločnosti Kaufland.

      Hlasujte tu:  Čerstvé hlavičky | Kaufland (cerstvehlavicky.sk)

      Prosíme všetkých o podporu našej školy pre Vaše deti. Do projektu sa zapájame už po 5-krát. Z toho sme 3-krát vyhrali a zabezpečili sme prísun ovocia pre našich žiakov raz týždenne zdarma.

      Vyzývame a zároveň všetkých prosíme v mene všetkých vašich detí a žiakov našej školy o masívnu podporu a každodenné hlasovanie v projekte "Čerstvé hlavičky".

       

     • DEŇ NARCISOV

     • Milí pedagógovia a žiaci.

        Dňa 20. apríla  / štvrtok/ sa uskutoční zbierka „ Deň narcisov“, ktorý organizuje Liga proti rakovine . Malý žltý kvietok pripnutý na oblečení znamená nádej a pomoc pre ľudí, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii .Finančne môžete   prispieť    naším dobrovoľníkom, ktorí prídu vo štvrtok do vašich  tried.

     • Šachový turnaj GRAND PRIX

     • Dňa 3. apríla 2023 sa uskutočnil v ZŠ sv. Ladislava 14. ročník Grand prix v šachu.  

      Tejto dlhoročnej tradície školských šachových turnajov sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl podľa pravidiel FIDE, tempo 2x15 min. na partiu. Turnaja sa zúčastnilo 38 žiakov základných škôl z nášho okresu, ktorí boli rozdelení do troch kategórií – C8, C11a C14.

      V  kategórii C11 našu školu reprezentovali bratia Rybanskí, Félix a Noe. A práve Noe Rybanský, žiak 4.B triedy,  si v tejto strategickej hre, ktorá má v sebe prvky umenia, vedy a športu,  počínal fantasticky. Získal striebornú medailu, krásne 2. miesto. Félixovi chýbala jediná výhra k tretiemu miestu. V kategórii C14 našu školu reprezentovali Ján Gajdica/5.C tr./, Timotej Adamčík, Nikolaj Morosko a Viktor Kumposcht/6.C tr./. Timotej a Nikolaj sa umiestnili v prvej desiatke, posledné kolo ich obralo o medailové pozície.

      Všetkým účastníkom ďakujeme za predvedené výkony  a  za úspešnú reprezentáciu našej školy. Víťazovi  ešte raz srdečne blahoželáme!

      Text: Mgr. Siposová

      Foto: Mgr. Siposová

     • Krôčik po krôčiku k Veľkej noci

     • O význame Veľkej noci,  prečo oslavujeme Veľkú  noc, o tradíciách a zvykoch sa deti z 3.oddelenia ŠKD dozvedeli na výstave  Veľkonočné inšpirácie v Tribečskom múzeu. Následne sa zúčastnili aj tvorivej dielničky Veľkonočné radosti, kde preukázali svoje zručnosti, tvorivosť. Pracovali s papierom, hlinou, kreslili a vyrobili si veľkonočné odznaky v tvare vajíčka. Opäť zažili veselé a zaujímavé popoludnie.

      Mgr. Renáta Sedlárová

     • Deň učiteľov - 28. marec

     • V dnešnej situácii, možno viac ako kedykoľvek predtým, platí výrok Komenského, ktorý vystihuje poslanie pedagóga: „Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti“.

      Aj tento rok si žiaci školy pripravili pre svojich učiteľov pri príležitosti ich sviatku, ktorý slávime 28. marca ako spomienku narodenia Jána Amosa Komenského, dôstojnú oslavu.

      Žiaci z 9.B triedy  E. Mokošová, P. Peterka, J. Valent a D. Ďurák v mene žiakov školy   úprimne poďakovali   všetkým pedagogickým zamestnancom  za ich zodpovedný, profesionálny a obetavý prístup k práci.

       Do ďalších dní  popriali  všetkým veľa zdravia, pracovného elánu, tvorivých síl, radosti a tiež pracovných i osobných úspechov.

     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11 v Topoľčanoch oznamuje, že dňa 30. marca 2023 (štvrtok) budú 35-minútové vyučovacie hodiny. Siedma vyučovacia hodina odpadá. Vyučovanie končí o 12,00 hod. Obedy sa budú vydávať do 12,30 hod.

      ŠKD bude z organizačných dôvodov v prevádzke len do 14,30 hod.

     • Obedy "zadarmo" od 1.5.2023

     • S účinnosťou od 01.05.2023 je možné poskytnúť dotáciu na stravu pre žiaka základnej školy. Dotácia na stravu je pre žiaka 1. stupňa 2,10€ a pre žiaka 2. stupňa 2,30€. Pre našu základnú školu táto dotácia pokryje náklad na celý obed. Rodičia budú doplácať iba režijné náklady vo výške 4 € mesačne.

      Mliečna desiata sa platí v plnej sume (na ňu dotácia nie je).

      Podmienkou poskytnutia obedov zadarmo je podpísanie žiadosti zákonného zástupcu elektronicky, prostredníctvom edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia (návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u4450) za každého žiaka zvlášť do  17.4.2023. Nárok na obed zadarmo bude mať žiak, ktorý sa zúčastnil vyučovania (prítomný v škole).

      Keď sa žiak nezúčastní vyučovania (v prvý deň choroby), musí ho rodič včas odhlásiť (v pracovný deň vopred do 14,00 okrem víkendu), inak obed zaplatí v plnej sume a môže ho prísť odobrať do stravovacích boxov. ( 0,20€).

       

      Žiak je povinný odobratie obeda evidovať čipom v školskej jedálni, pretože len odpípnutý žiak môže mať obed zadarmo!  V prípade neodpípnutia, resp. neprevzatia obeda ho rodič musí zaplatiť. (Ak si náhodou žiak zabudne čip je povinný to povedať kuchárke pri výdaji, aby ho odpípla, že si preberá obed).

       

      Prílohy:

      link na UPSVaR - informácie k obedom zadarmo

      Formular_na_posudenie_prijmu_UA-SK.pdf

       

      tlačivo- vypĺňa iba ten, ktorý nevyplní cez Edupage digitálne:

      Navratka-_rodic.pdf

      Navratka_-_zariadenie_SPODaSK.pdf - zástupcovia detí z Domovov.

      UA_Navratka-_rodic_(3).docx - rodičia z Ukrajiny

       

       

       

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA na školský rok 2023/2024

     • Vážení zákonní zástupcovia!

      Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční od 12. apríla do 14. apríla 2023 v čase od 13.00 hod. do 15.30 h. 

       

      Na webovej stránke školy www.zsskultetyho.sk v časti Elektronická prihláška je zverejnený link na online zápis do 1. ročníka (spustený bude od 01. 04. 2023). Počas týchto dní môžete kedykoľvek túto žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka online vypísať.

       

      Údaje v online žiadosti vypĺňajte s diakritikou. Za správnosť údajov je zodpovedný rodič.

      ŽIADOSŤ SI PRED ODOSLANÍM PREKONTROLUJTE!

       

      Zápis sa uskutoční za prítomnosti zákonného zástupcu a prítomnosti dieťaťa.  

      Do školy si treba priniesť rodný list dieťaťa, kartičku poistenca a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      V prípade, že je dieťa zverené iba jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné priniesť aj rozhodnutie o zverení do výchovy vydané príslušným orgánom.

       

      DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka. 

      Zápis prebieha v súlade s platnou legislatívou a VZN mesta Topoľčany č. 12/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených mestom Topoľčany a VZN mesta Topoľčany č. 5/2022 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany. 

       

      Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017 a deti, ktoré mali minulý školský rok odklad povinnej školskej dochádzky. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedosahuje školskú spôsobilosť, nežiada o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok riaditeľku ZŠ. O pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní rozhoduje riaditeľka príslušnej materskej školy.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

      Ak Vám termín zápisu od 12. 04. 2023 do 14. 04. 2023 nevyhovuje, môžete svoje dieťa zapísať do 30. 04. 2023 v termíne, ktorý si telefonicky dohodnete. T. č. 038/532 62 40.

       

      PRÍLOHY:

      kriteria.doc

      Usmernenie-k-zapisu-do-1.-rocnika-a-prijimaniu-deti-na-vzdelavanie-v-zakladnej-skole-na-skolsky-.pdf

      eduresized_skolske_obovody_2.jpg

      eduresized_skolske_obovody.jpg

     • Celoslovenské finále recitačnej súťaže „RÓMOVIA RECITUJÚ“

     • Vo štvrtok, dňa 23.03.2023 sa konal 7. ročník celoslovenského finále recitačnej súťaže Rómovia recitujú v Košiciach. Súťaž organizovalo OZ „Ďakujem – Paľikerav“. Naša škola tu mala svojho žiaka – Briana Sliška z 5.B, ktorý postúpil z krajského kola v Dolnom Kubíne. Vo finále boli vyhlásené iba prvé miesta v každej kategórii. To sme nezískali, nevadí. Bola to veľká skúsenosť, zážitok, silné momenty z prednesov. Určite nám to dalo veľa a budeme z tejto skúsenosti  čerpať do budúcna.

      Brianovi srdečne gratulujeme a držíme mu palce v ďalších ročníkoch súťaže.

      Mgr. Zuzana Jánošová

     • Naša prvá "BURZA KNÍH"

     • Dňa 17.03.2023 sa v našej škole uskutočnila 1. burza kníh. Cieľom akcie bolo dať knihám druhú šancu. Žiaci mohli doniesť do školy knihy, ktoré už doma nepotrebovali, zavadzali im, jednoducho stratili už svoju primárnu funkciu. Tieto zozbierané knihy sa potom vystavili v jedálni školy, kde si žiaci mohli zdarma vziať ktorúkoľvek knihu, ktorá ich zaujala.

      Burza bola úspešná, pretože sa takmer všetky knihy „vyburzovali“.  Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili a tým, ktorí sa spolupodieľali na organizovaní prvej školskej  knižnej burzy.

      Teším sa na Vás o rok!

      Mrg. Zuzana Jánošová

     • Hodina deťom

     • Cieľom verejnej zbierky  Hodina deťom je , aby deti prežívali šťastné detstvo a nemuseli mať starosti dospelých. Konala sa 21.marca a dobrovoľníci z 9. B triedy P. Peterka, E. Mokošová, S. Bučková a V. Gubová navštívili jednotlivé triedy a porozprávali   žiakom ako svojim príspevkom pomáhajú  rodičom s nezaopatrenými  deťmi v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vyzbierala sa suma 117,-EUR. Pedagógom a žiakom, ktorí prispeli do zbierky   ďakujeme.

     • Týždeň mozgu

     • Od 13.3. do 19.3.2023 sa deti z 3.oddelenia ŠKD zapojili do celosvetovej kampane Týždeň mozgu.

      Mozog a nervový systém riadia fungovanie celého tela, je jeden z najdôležitejších orgánov v ľudskom tele - umožňuje nám myslieť, hýbať sa a komunikovať s okolím. Dáva nám schopnosť vnímať svet naokolo, cítiť emócie, pamätať si, učiť sa a sústrediť sa.

      Deti sa počas celého týždňa usilovne zapájali do aktivít, hier a cvičení na podporu činnosti mozgu. Zúčastnili sa aj interaktívnej prednášky s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch. Dozvedeli sa, čo škodí mozgu, čo mu prospieva, aké potraviny a aj činnosti sú dôležité pre jeho správne fungovanie. Na záver prednášky sa zapojili do hier, pracovali na hlavolamoch, rôznych úlohách, cvičeniach.

      Dúfajme, že deti budú aj naďalej pokračovať v ,,precvičovaní mozgových závitov“.

       

      Mgr. Renáta Sedlárová

       

     • Hviezdoslavov Kubín

     • 15. 03. 2023 sa v Tríbečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch uskutočnilo obvodné kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovalo 6 žiakov. 

      I. kategória - poézia - Liliana Brath - 3. miesto 

                           próza - Nina Ondrejková - Čestné uznanie 

      II. kategória - poézia - Daniel Mikula 

                            próza - Jakub Bobošík - 2. miesto

      III. kategória - poézia - Nicoletta Majgotová - 3. miesto 

                             próza - Marco Majgot - 1. miesto 

      Do okresného kola postupuje Jakub Bobošík a Marco Majgot.

      Všetkým blahoželáme a chlapcom prajeme veľa úspechov v okresnom kole. 

     • Viem, čo zjem

     • Naša škola sa zapojila do projektu „Viem, čo zjem“ , ktorý patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids na Slovensku. V školskom roku 2022/2023 je to  už jeho  siedmy ročník.

      V mesiaci marec sa na našej škole uskutočnila interaktívna prednáška s pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, na tému zdravej výživy.  Žiaci 6.A, 6.B a 6.C sa pútavou formou dozvedeli nové informácie o ovocí a zelenine, o potrebe stravovať sa zdravo, aj o rizikách nesprávneho stravovania. Na záver si nadobudnuté poznatky preopakovali pomocou pracovných listov.

      Dúfame, že i táto prednáška prispela k tomu, aby sa žiaci viac zamýšľali nad tým, čo majú na svojom tanieri a využívali teoretické poznatky aj v praxi.

       

      Mgr. Michaela Fliegová

     • Marec mesiac kníh

     • Naša škola sa zapojila do knižnej burzy, ktorú vyhlásilo mesto Topoľčany. Pedagógovia, žiaci školy  počas týždňa od 6. marca nosili do školskej knižnice prečítané knihy do knižnej burzy.  Vyzbierané knihy 13. marca so žiakmi 6.C a 8.H školská knihovníčka odniesla do Galéria mesta Topoľčany.  Prinesené knihy predajom dostávajú    druhú šancu. Ďakujem pedagógom a  žiakom, ktorí priniesli knihy.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie