• Novinky

      • Výtvarná výchova

      • VYV  6. - 7.ročník

       téma: Ľudové tradície na jar / fašiangy,vynášanie Moreny, pochovávanie basy,Veľká noc,.../

       formát: A3, ľubovoľná technika

       VYV  8. - 9. ročník

       téma:Veľké mosty nad riekami

       formát:A3, ľubovoľná technika

      • Prvé sväté prijímanie oznam

      • Milá p. riaditeľka,

          Srdečne Vás i celý učiteľský kolektív pozdravujem do týchto krízových, no zároveň sviatočných dní.

          Z poverenia p. dekana Mons. Dušana Argaláša by som Vás chcel informovať o zrušení Prvých sv. prijímaní, ktoré sa týka aj Vašej školy. Je to opatrenie k nášmu zármutku, ale je zároveň nevyhnutné. A preto sa za spôsobené komplikácie ospravedlňujeme Vám i rodičom.

          V tomto smere by som Vás chcel úctivo poprosiť či by ste mohli zverejniť túto informáciu aj medzi žiakov a triednych učiteľov či katechétov, ktorých sa to týka. My sme to už zverejnili v rámci Farských oznamov, avšak nie všetci žiaci pochádzajú z Topoľčian, a preto nie všetci nevyhnutne čítajú naše oznamy. Preposielam Vám text z oznamov, kde zároveň ponúkame aj predbežnú odpoveď na riešenie situácie.

          Ďakujeme za pochopenie a prajem ešte krásny zvyšok dňa!

       Kapl. Peter J.P.M. Bako

       DÔLEŽITÝ OZNAM FARSKÉHO ÚRADU TOPOĽČANY - MESTO

       v Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR, ktorá spôsobila až do odvolania zatvorenie všetkých škôl, dovoľujeme si informovať, že všetky termíny tohtoročných slávností 1. sv. prijímania v našej farnosti sú ZRUŠENÉ. Zaiste do konca júna 2020 sa tieto slávnosti neuskutočnia. Náhradné termíny závisia od vývoja situácie, pričom možné sú dve alternatívy: a to buď september a október 2020 alebo za čo sa najviac prihovárame je, že všetky tohtoročné slávnosti 1. sv. prijímania budú presunuté až na budúci rok 2021. Na budúci rok by tak k sv. prijímaniu pristúpili žiaci dvoch ročníkov – teda 3. a 4. ročník ZŠ. Pri menších počtoch žiakov v škole, by oba ročníky mali slávnosť spoločne. A pri väčších počtoch žiakov by to bola napr. pri dvoch sv. omšiach v jednu sobotu (9.00 a 11.00 hod.), prípadne pri veľmi veľkom počte žiakov by sa pridala naviac ďalšia sobota. 

        

        

        

       RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

       FARNOSŤ TOPOĽČANY

       Nám. M. R. Štefánika 61

       955 01 Topoľčany

       Tel. +421 38 / 53 263 02

       IČO: 34075771
       DIČ: 2021306826

        

      • Matematika - DÚ

      • Mat 6.A,B

       Učebnica strana 54/4a,b  -23.3.2020

                      strana 54/4c,d -25.3.2020

                      strana 54/8a,b -27.3.2020

      • Elektronická prihláška do 1. ročníka

      • Aplikácia spustená

       V hornom menu našej web stránky môžete používať elektronickú prihlášku vašich detí na zápis do prvého ročníka našej školy.

      • Ruský jazyk

      • Ruský jazyk

       Milí žiaci – športovci 8.H!

       Zaskočili nás problémy a nikto nečakal, že budeme  musieť zvládať takúto situáciu, týkajúcu sa toho najcennejšieho a to zdravia. Posielam Vám pokyny na predmet Ruský jazyk:

       1. Tak ako sme sa ešte v škole dohodli, mali by ste mať už zopakovanú slovnú zásobu (slovíčka) učebnica str. 108/ lekcia 2 a str.109/ lekcia 3,4,5 a 6.
       2. Ak máte nedopísané/nevypracované dáke cvičenia vo veľkom  pracovnom  zošite, tak si ich vypracujte. (končíte str.42 – vrátane, to ste už mali mať dokončené – kontrolovali sme to, viete, čo Vám chýba...).

       V prac. zošite si ešte vypracujte cvičenia: str.45/18.1 a str. 46/18.4 (tajnička).

       1. Do malých zošitov si odpíšte z učebnice list (o pripravovanej výstave žiakov)  na str.75. Pri odpise si prosím dávajte pozor na spoje jednotlivých písmen (viete, že Vám to robí problémy).

       Naučte sa slovnú zásobu – nová lekcia -  učebnica  str.81/ žltý rámik – preložte si ich, dokážete samostatne pracovať so slovníkom.

       1. Nové učivo na týždeň od 30.3. – 3. (v prípade, ak by sme nešli do školy):

       Po zvládnutí slovíčok zo str. 81/žltý rámik, si nahlas čítajte a prekladajte text str.80 a 81 – Na exkurzii v Moskve. Je to ťažší text, kľudne slovíčka zo začiatku aj slabikujte... Naozaj čítajte nahlas, aby ste sa počuli...   Gramatiku si vysvetlíme po príchode do školy.

       Verím, že všetko zvládnete. Viem, že Vám chýba šport, ale musíte vydržať.

       Prajem Vám  a Vašim blízkym veľa zdravia. Teším sa na stretnutie v škole.

       Vaša uč. Mgr. Renáta Sedlárová

        

      • Zápis do 1. ročníka

      • Vážení rodičia budúcich prvákov!

       ZÁPIS do 1. ročníka ZŠ sa bude konať v dňoch 20. - 22. apríla 2020 na prízemí ZŠ v týchto časoch:

       20.04.2020 08.00 - 11.00 hod.

       21.04.2020 08.00 - 11.00 hod.

       22.04.2020 08.00 - 11.00 hod.

        

       Upozornenie!

       Žiadame rodičov, aby uprednostnili elektronickú prihlášku.

       Tí rodičia, ktorí nemajú možnosť vypniť elektronickú prihlášku, sa dostavia osobne, bez dieťaťa v uvedených časoch. (viď vyššie).

       Prineste si so sebou doklady ( rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, kartičku poistenca dieťaťa).

       Žiadame, aby ste pri návšteve školy použili ochranné rúško na tvár a nos, ochranné rukavice a vlastné pero!

        

       V čase od 15. apríla 2020 bude zverejnená na webovej stránke školy elektronická prihláška žiaka do 1. ročníka. Pri zápise budeme postupovať podľa kritérií uvedených nižšie.

        

       Škola postupuje v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu:

       Číslo: 2020/10610:1-A1030
        
       ROZHODNUTIE

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

       ZÁPIS do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021

       2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

       2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

       2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebam doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

       2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

        

       KRITÉRIÁ na zápis do 1. ročníka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany

       Všeobecné kritériá zápisu a následného prijímania detí do 1. ročníka ZŠ 

       pre školský rok 2020/2021

        

       Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany bude pri prijímaní žiakov do  1. ročníka postupovať podľa platnej školskej legislatívy a podľa VZN Mesta Topoľčany č. 5/2019 a VZN č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované Mestom Topoľčany.

       KRITÉRIÁ ZÁPISU:

       1. kritérium:

       - deti patriace do obvodu školy

       2. kritérium:

       - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou v šk. roku 2019/2020 patriace do obvodu v meste Topoľčany

       3. kritérium:

       deti zamestnancov školy

       4. kritérium:

       deti, ktoré majú v škole súrodenca

       5. kritérium:

       deti z iných školských obvodov

       6. kritérium:

       deti bez trvalého a bez prechodného pobytu v meste Topoľčany

        

       Postup pri vyplnení elektronickej prihlášky:

       1. V hornom menu stránky kliknete na Elektronická prihláška (od 15.4.2020), kde sa Vám otvorí online formulár, ktorý vyplníte a dáte odoslať.

       - Pozor! na konci vyplnenia protokolu sa vám zobrazí jeho číslo, ktoré si starostlivo uschovajte pre prípad opravy!

       - Za vyplnenie a správnosť údajov zodpovedá zákonný zástupca žiaka/rodič!

       - Tí rodičia, ktorí žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa si stiahnu, vyplnia a podpíšu túto žiadosť a odošlú ju poštou na adresu školy : ZŠ Škultétyho 2326/11, 95501 Topoľčany najneskôr do 30.4.2020.

       Na stiahnutie:

       Rodičia, ktorí žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky:  ziadost_o_odklad_PSD.docx.

       Zoznam školských potrieb: zoznam_skolskych_potrieb.doc

       zoznam školských obvodov pre mesto Topoľčany:skolske_obvody.pdf

        

       V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať!

        

      • Úlohy z informatiky

      • Pre všetkých žiakov 3. -  8. ročníka

       Úloha pre žiakov 7. a 8. ročníka:

       V Microsoft Excel vytvor svoj vlastný rozvrh hodín. Využi zlučovanie a podfarbenie buniek. Tabuľku hrubo orámuj a spestri obrázkom.

       Každý predmet - bunku v exceli vyplň inou farmou (napr. MAT máte 4 hodiny za týždeň, tak všetky MAT budú jednou farbou, atď...)

       poznámky pre žiakov 7. a 8. ročníka: INF_pre_7_a_8_rocnik.doc a pri operačnom systéme máte vytvoriť aj prezentáciu.

       pošlite na malis@zsskultetyho.sk

        

       Úloha pre 5. a 6. ročník:

       Žiaci 5.a 6. ročníka, vytvorte peknú prezentáciu v MS PowerPoint v rozsahu 5-10 slidov, o Veľkej noci, tradíciach v našom regióne. Hlavne použite rôzne typy písma a vložte obrázky, pohrajte sa s tým.

       pošlite na malis@zsskultetyho.sk

        

       Úloha pre žiakov 3. a 4. ročníka:

       Nájdite na internete, čo je to internet a čo je to email.  V programe MS Word prepíšte poučku ktorú nájdete, precvičíte si písanie na PC a uložíte si to na USB a prinesiete potom. Ak sa posnažíte, určite vložíte do wordu aj pekné obrázky. Text nemá byť dlhý, stačí poučka a zaujímavosť. Tretiaci to nemusia posielať na email.

       Žiaci 4. ročníka, ktorí sme už mali používanie e-mailu, tak mi to pošlite na: malis@zsskultetyho.sk

        

        

       Úlohy pre šikovných a na pokračovanie: skúste sa naučiť Kreslenie_vo_Worde.ppt

        

       Verím, že to zvládnete a čas trávený na PC a nete využijete aj na učenie. Určite to zvládnete! Držte sa.

       S pozdravom pán učiteľ Máliš.

        

        

        

        

        

      • Slovenský jazyk 6. a 7. ročník

      • SLOVENSKÝ JAZYK 6. a 7. ročník 

        

       Milí moji šiestaci a siedmaci

       kto z nás by si bol pomyslel, že sa ocitneme v situácii, ktorá je pre nás všetkých úplne nová. Osobný kontakt nám bude veľmi chýbať, ale urobme spoločne všetko, čo je v našich silách.

       Snažte sa čo najviac pracovať sami a bez donucovania rodičmi, oni toho majú naozaj veľa. Musia sa predsa postarať o jedlo, Vašu bezpečnosť a o chod celej domácnosti. Uľahčite im to a odmeňte ich každý deň  úsmevom a  obyčajným, ale zázračným ĎAKUJEM.

       Ponúkam Vám možností, ako nadobúdať nové vedomosti a nezabudnúť na to, čo už vieme.

       1.Otvorte si doma Vašu "Súkromnú školu". Využite svoju kreativitu a fantáziu a na dvere svojej izby či na pracovný stôl si napíšte jej názov, vymyslite a nakreslite logo.

       Predstavte si, že ste riaditeľ, učiteľ, žiak v jednej osobe. Teda -  tri v jednom. Vytvorte si školský poriadok "šitý na mieru".

       2.Napíšte si / písaným písmom, aby ste nezabudli tvary písmen /  denný harmonogram - režim dňa.

       Začnite od momentu, kedy vstanete, až po uloženie sa na nočný spánok. Nezabudnite na hygienu, čas jedla,   oddych, prechádzky , cvičenie, pomoc v domácnosti, pomoc s učením mladším súrodencom...

       3. Vyrobte si domáci rozvrh hodín. Striedajte vyučovacie predmety, venujte aspoň 4 hodiny denne súkromnej škole. Vymyslite si aj "zvonenie", napr. Vašu obľúbenú hudbu. A nepýtajte sa počas vyučovania na WC.

        4.Čítajte, čo Vás baví, my sme museli čítať, čo nás nebavilo.

       Rodičia sa potešia, keď každý večer prečítate malému súrodencovi rozprávku na dobrú noc. Alebo si čítajte navzájom na striedačku, ale podmienka je: NAHLAS! 

       5. Píšte si pravidelne denník, čo ste prežili, ako sa Vám darilo, čo ste sa nové naučili, komu ste urobili radosť....jednoducho -  všetko. Denník využijeme pri písaní slohovej práce.

       6. Určite máte doma rôzne knihy s doplňovačkami a gramatickými úlohami aj so správnymi odpoveďami.

       7. Zistila som, že mnohí dokážete umelecky spracovať rôzne témy prozaickou alebo básnickou formou.

       Len smelo do toho! Budem rada čítať Vaše príbehy alebo básničky.

       8. Z učebnice slovenského jazyka si pomaly a bez chýb odpisujte poučky, čítajte s porozumením a pokúste sa vypracovať cvičenia, v ktorých využijete, čo ste sa naučili. Nečakajte, že hneď všetci všetko pochopíte.

       Opakujte si, čítajte pomaly, skúšajte...

       9. V učebnici literatúry si prečítajte  ukážky a do zošitov si vypracujte obsah.

       Ak mi ešte niečo napadne, dám Vám vedieť.

       Prajem Vám aj rodičom hlavne veľa zdravia, chuti do práve, trpezlivosti a optimizmu.

       Uč. Erika Muchová

        

        

        

        

        

      • Vyberanie príspevkov od zákonných zástupcov

      • Na porade vedenia mesta Topoľčany zo dňa 30.3.2020, vedenie mesta rozhodlo, že v súvislosti s prerušením vyučovania sa s účinnosťou od 1.4.2020 nebudú vyberať príspevky od zákonných zástupcov na úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti mesta Topoľčany – Materské školy,  Centrá voľného času, Školské kluby detí, Školské jedálne až do odvolania.

       Uvedené informácie platia aj pre Mestské detské jasle.

        

       Viac info:

       https://www.zmos.sk/postup-pri-vyberani-prispevkov-v-skolstve-oznam/mid/405616/.html#m_405616

      • Slovenský jazyk 6. a 7. ročník

      • Vážení rodičia, milí šiestaci a siedmaci, 

       máme za sebou prvé náročné dni a týždne " súkromnej školy ". Všetci sme boli z toho zaskočení a boli sme nútení nájsť si aký-taký režim práce a života v rodine.

       Chápem, že každá rodina je osobitá a rešpektujem akúkoľvek formu odovzdávania úloh. Verím, že niekedy v tom máte chaos.

       Mnohí žiaci sa vo svojich slohových prácach  veľmi pekne zamysleli nad súčasnou situáciou a vyjadrili svoj postoj. A čo je hlavné, tešia sa do školy!!! No nie je to úžasné?

       Úlohy posielam prevažne na " bezkriedy", ale ponuky na spôsoby učenia sú rôzne, budem Vás vždy o formách informovať. V prípade nejasností mi píšte, prípadne sa medzi sebou kontaktujte. 

        Určite ste postrehli usmernenia ministerstva školstva o hodnotení žiakov, ale som presvedčená, že aj bez známok bude pre Vás dôležité, aby ste ďalej pokračovali v domácom učení. 

       Chcem Vás ubezpečiť, že po návrate do starých koľají spoločne zvládneme tento ročník a budeme si viac vážiť všetky hodnoty, ktoré sme brali ako samozrejmosť, ktorú nám život daroval.

       Milí rodičia, ďakujem za spoluprácu, podporujte svoje deti vo vzdelávaní a motivujte ich.  

       Milí žiaci, učte sa aj oddychujte, čítajte, veď elektroniky už máte určite dosť.

       Pomáhajte rodičom, rozprávajte sa. Potom spoločne oslávime túžobne očakávaný prvý spoločný deň v škole.

        

       Prajem Vám všetkým sviatočné slnečné dni a rodinnú pohodu.

       Erika Muchová, uč.

        

        

        

        

      • Chémia

      • Milí žiaci, učivo a úlohy z chémie pošlem raz na týždeň  na EduPage, treba si učivo prečítať a napísať poznámky + vypracovať úlohy podľa pokynov. 

       S pozdravom p.uč. Mgr. Ivana Martinčeková. 

      • Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách

      • na školský rok 2020/2021

        
       ROZHODNUTIE

       Číslo: 2020/10610:1-A1030

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

       Číslo: 2020/10610:1-A1030  ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) :

        

       1. Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020,

       2. Prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

        

        

      • Biológia

      • BIOLÓGIA 

       Milí žiaci!

       Srdečne Vás pozdravujem a prajem hlavne veľa zdravia. 

       Určite ste postrehli, že na portál www.bezkriedy.sk som Vám začala posielať jednotlivé učivá podľa rozvrhu. Prosím Vás, aby ste si vždy informácie stiahli a pracovali podľa pokynov, ktoré tam budu uvedené. Ak by bol problém s prihlásením sa na portál, napíšte mne, alebo svojmu triednemu učiteľovi.

       Aj takýmto spôsobom sa učíte zodpovednosti, ktorá je v súčasnosti dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. 

       Vaša učiteľka biológie, Mgr. Michaela Fliegová 

      • Pokyny pre domácu prácu žiakov v období 3/ 2020

      • Nemecký jazyk

       Pokyny pre domácu prácu žiakov v období 3/ 2020

        

       Meno učiteľa : Mgr. Zuzana Snopová

       Vyučovací predmet : Nemecký jazyk

        

       Milí žiaci,

       keďže  nikto z nás momentálne nevie, kedy sa opäť uvidíme a budeme môcť pracovať spoločne v škole, zasielam vám odporúčanie pre domácu prípravu.

       Prvú časť práce tvorí opakovanie predchádzajúceho učiva, druhá časť obsahuje nové učivo.

       Gramatiku nájdete vzadu vo vašej učebnici, taktiež slovnú zásobu. Pracujte s textom, vyhľadajte nové slovíčka a zapíšte si ich, prosím, do zošita. Každé nové učivo si precvičte v pracovnom zošite, neskôr si cvičenia spolu skontrolujeme a v prípade potreby opravíme, vysvetlíme.

       Taktiež máte možnosť precvičovať svoje vedomosti z nemeckého jazyka na internetovej stránke vydavateľa našich učebníc :

       www.hueber.de/beste-freunde/lernen

       v sekcii On-line Übungen .

        

       Prajem všetkým pevné zdravie a teším sa na opätovné stretnutie! J

        

       Trieda 7A/7B /

       Tematický celok : Vzdelávanie a práca

       1. Opakovanie - Lektion 4  :  učebnica, pracovný zošit, zošit

                                                :slovná zásoba „ Predmety v škole, rozvrh hodín“

                                                : časovanie slovies „finden, sprechen, haben“

                                                : odpoveď na zápornú otázku s „doch“

                                                : predložka „am“ + deň

        

       1. Nové učivo – Lektion 5 : učebnica – strany 34-37   + gramatické strany v učebnici – od str.65

            + slovník – od str. 77

                                                 : podstatné mená s neurčitým členom v nominatíve a v akuzatíve

                                                 : časovanie slovesa „möchten“

                                                 : slovná zásoba – „ Písacie potreby, školské pomôcky“

        

       !!! Gramatika a slovná zásoba  k jednotlivým textom, dialógom a cvičeniam je vzadu v učebnici !!!

                         

        

        

       Trieda 8A /8B        +         Trieda 8C/ 8H

       Tematický celok :  1.Voľný čas,  2. Ľudské telo a starostlivosť o zdravie

        

       1. Opakovanie – Lektion 10 : Učebnica – strany 8-11

                                                    : časovanie slovies „ sammeln, basteln“

                                                        : časovanie nepravidelných slovies : „ lesen, treffen, fernsehen, 

                                                      laufen, fahren, tanzen“

                                                        : tvorenie rozkazovacieho spôsobu

                                                        : predložka IN + Akuzatív

        

       1. Nové učivo – Lektion 11 : Učebnica – strana 12-15 : Mein Fuß tut weh! ( Körper, Gesundheit )

                                                   : nová slovná zásoba – časti ľudského tela, choroba, bolesť, úraz....

                                                   : osobné zámená v datíve : „mir, dir“

                                                   : minulý čas = Präteritum  pri slovesách „ sein a haben“

                                                   : použitie spojky „ deshalb“ vo vete

       !!! Gramatika a slovná zásoba  k jednotlivým textom, dialógom a cvičeniam je vzadu v učebnici !!!

                         

        

       Trieda 9A + Trieda 9B/ 9H

       Tematický celok : Bývanie

        

       1. Opakovanie – Lektion 15 – Učebnica, str. 34-37
       • Perfektum pravidelných a nepravidelných slovies

       ( zoznam slovies vzadu v pracovnom zošite )

       • Časovanie a použitie slovies können, kennen, kennenlernen

        

       1. Nové učivo – Lektion 16 – Učebnica , str. 44-47
       • Slovná zásoba – bývanie, názvy miestností, nábytok
       • Určovanie času, časové údaje
       • Domáce zvieratá, domáci miláčikovia
       • Gramatika – Predložka „vor, nach“ + datív
       • Predložka IN+ datív, akuzatív
       • Člen „ jeder, jede, jedes“

        

       !!! Gramatika a slovná zásoba  k jednotlivým textom, dialógom a cvičeniam je vzadu v učebnici !!!

                         

        

        

      • Matematika

      • Úlohy p. učiteľka Ondrušová

       6.4.2020......Rovnoramenný trojuholník

       VÝPOČET  UHLOV  PRI  ZÁKLADNI

       str.56/3 a,

       uhol pri hlavnom vrchole........45°     skúška: 67°30´+67°30´+45°=180°

       uhly pri základni....................x                                          180°=180°

       x= /180°- 45°/ : 2

       x=135°: 2

       x=67°30´

       podľa vzoru vypočítaj : b,c,d

       VÝPOČET  UHLA PRI  HLAVNOM  VRCHOLE

       str.56/4a,

       uhly pri základni ............20°          skúška: 20°+ 20°+ 140°=180°

       uhol pri hlavnom vrchole......x°                                      180°= 180°

       x=180°- 2 .20°

       x=180°- 40°

       x = 140°

       podľa vzoru vypočítaj: b,c,d

        

       8.4.2020 ...............strana 56/5

       vypočítaj uhol pri základni:

       a, uhol pri hlavnom vrchole je 80°

       c,                                    je 90°

       vypočítaj uhol pri hlavnom vrchole:

       b,uhol pri základni  je 30°

       d,        -//-              je 45°

       15.4.2020...........str.57/ 11

       / náčrt,postup,konštrukcia/

      • AlfBook

      • Sprístupnenie materiálov všetkým zdarma

       https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=sk

       sprístupnilo pre všetkých učebné materiály zdarma.

        

       stačí aj po otvorení stránky zadáte kód: UCIMESADOMA

       webstránka: www.alfbook.sk

      • Príhovor

      • Milí žiaci, milí rodičia! Vzhľadom na vzniknutú mimoriadnú situáciu z dôvodu šírenia koronavirusu COVID - 19 sme sa všetci ocitli v domácej izolácií. Nezabúdajme, že takýto dlhý čas môže ovplyvniť náš fungujúci každodenný stereotyp. Preto odporúčame všetkým žiakom našej školy, aby tento čas využili na opakovanie prebratého učiva prostredníctvom učebníc, úloh v učebniciach a pracovných zošitoch. Predpokladáme, že si toto učivo samostatne a dobrovoľne zopakujete. Odporúčame vám spolu s rodičmi prebrať z učebníc jednotlivých predmetov 2-3 nové učebné látky a spolu si vypracovať úlohy a cvičenia v nich. Pôjde o samoštudium v domácom prostredí. Počas voľných dní veľa čítajte, pozerajte v televízii náučné relácie, dokumentárne a historické relácie, ktoré určite pomôžu k rozvinutiu vedomostí. Po nástupe do riadneho pracovného tempa budeme spoločne riešiť medzery v učive a budeme sa snažiť ho spoločne dobehnúť.Metodiku a spôsoby si nastavíme v spolupráci so všetkými pedagógmi našej školy. Viem, že nesklamete a veľký "BUM" v sladkom ničnerobení pomaly samy od seba nahradite uvedomelým samoštudiom. Možne je využiť zadané úlohy prostredníctvom aplikácie Bez kriedy a využiť prístup k testom Alf, ktoré vám po konzultácií zadajú pedagógovia. Všetkým vám želám, aby ste sa znova zdraví vrátili do školských lavíc.

       Vaša pani riaditeľka a kolektív pedagógov našej školy!

      • Úlohy pre žiakov

      • Milí rodičia, žiaci, ak hľadáte úlohy, sledujte si prosím edupage, kde Vám môžu učitelia posielať úlohy a pracovné listy cez správu, alebo využívajte portál bezkriedy.sk, kde ak nemáte heslo,postupujte nasledovne:

       Vaša škola má zabezpečený prístup do Digitálnej učebnice na portáli www.bezkriedy.sk . V súčasnosti sa v nej nachádza vyše 43.000 najlepších materiálov od pedagógov z Virtuálnej knižnice, rozdelených podľa ročníkov, predmetov a tematických celkov. Digitálna učebnica je skvelý pomocník pri domácej výučbe žiakov, ktorí sa z dôvodu karantény nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby. Nevyžaduje žiadnu aktivitu ani nadprácu učiteľa a v súčasnosti ju používa ako obľúbený doplnok prezenčnej výučby vyše 100.000 žiakov.Nie všetci žiaci Vašej triedy sú na portáli zaregistrovaní. Kód pre Vašu triedu je:gfmHhWpPrepošlite prosím tento kód rodičom žiakov Vašej triedy, ktorí ho použijú pri registrácii svojich detí do Digitálnej učebnice na wwww.bezkriedy.sk . A to je všetko, čo je potrebné vykonať Ďakujeme Vám za spoluprácu a prajeme Vám pekný deň.Zuzana ValušováKomensky s.r.o.

        

       alebo využite portál https://programalf.com/alf/sk/

        

       alebo www.taktik.sk - tiez sprístupnili úlohy online zdarma

       www.viemeposlovensky.sk, 

        

       www.kozmix.sk a www.fenomeysveta.sk a ine....

      • Oznam ozatvorení školy RÚVZ v Topoľčanoch

      • Oznam o zatvorení školy RÚVZ v Topoľčanoch

       Od zajtra, t.j. 12.3.2020 do odvolania sa zatvára škola z dôvodu nárastu respiračných ochorení cca 30% chýbajúcich žiakov.

       RÚVZ bude informovať, kedy sa prevádzka školy znovu obnoví. Potrebné je sledovať webovú stránku školy a vývesku na hlavnej budove školy.

       Všetci stravníci budú hromadne odhlásení z obedov.

       Zajtra t.j. 12. 03. 2020 od rána 6,00 h. podľa potreby, bude jeden deň v prevádzke ŠKD pre tie deti, ktoré by nemali kam rodičia dať. 

       Od piatku 13. 03. 2020 už ani ŠKD nebude fungovať. Kto príde zajtra do ŠKD musí si priniesť väčšiu desiatu z dôvodu nefungujúcej ŠJ - nebude od 8,00 - 12,00 elektrina.